Uitspraak: NBG schendt zorgplicht door niet te wijzen op de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie

Een senior financieel consultant bij NBG heeft op 9 augustus 2017 een e-mail gestuurd aan meneer Y met daarin een aanbieding voor het sluiten van een hypotheek. NBG bood een hypotheek aan met een rente van 2,3% onder de Nationale Hypotheek Garantie voor 20 jaar bij Allianz. Daarbij mocht er 10% boetevrij worden afgelost per kalenderjaar. Volgens NBG was dit op dat moment de scherpste aanbieding. NBG rekende daarbij € 1.795 voor het regelen van de hypotheek. Op 21 september 2017 heeft de schoonzoon van Y (hierna: meneer G) de 'Opdracht tot dienstverlening' getekend. Uiteindelijk heeft meneer G geen hypotheek afgesloten via NBG. Uiteindelijk heeft NBG bij factuur van 18 december 2017 een bedrag van € 980,- wegens annuleringskosten in rekening gebracht. Meneer G heeft deze factuur niet betaald.

NBG stelt dat consument annuleringskosten moet betalen nadat hij de opdracht heeft ingetrokken

NBG is vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank. Daarbij vordert NBG dat meneer G wordt veroordeeld tot betaling van € 1.160,39. Op basis van de door meneer G verstrekte gegevens over de geldlening die (her)gefinancierd moest worden kon volgens NBG geen NHG worden gegeven. NBG heeft toen een alternatief aangeboden maar dit heeft meneer G afgewezen. Vervolgens heeft meneer G de opdracht ingetrokken. Op basis van de opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden is meneer G daarom annuleringskosten verschuldigd. Volgens NBG gaat het namelijk om een inspanningsverbintenis. Meneer G stelt dat de vordering afgewezen moet worden.

De rechtbank moet in deze zaak de vraag beantwoorden of NBG bij de uitvoering van die opdracht heeft gehandeld overeenkomstig de op haar rustende zorgplicht. Volgens de rechtbank rust op de dienstverlener een bijzondere zorgplicht ten aanzien van een contractuele verhouding zoals in deze zaak. De Hoge Raad heeft in een eerder arrest daarover bepaalt dat deze zorgplicht meerdere elementen bevat waaronder het naar behoren onderzoek doen naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van de cliënt. Daarnaast moet NBG meneer G waarschuwen voor eventuele risico's op basis van deze zorgplicht.

Rechtbank: NBG heeft een prestatie zonder waarde verricht

Volgens de rechter is de e-mail van 9 augustus 2017 de basis voor de overeenkomst. Hierin doet NBG een concreet aanbod voor een hypotheek bij een bij naam genoemde hypotheekverstrekker. Daarnaast spreekt NBG in die mail over het 'regelen van een hypotheek'. Nergens blijkt uit dat de aangeboden hypotheek alleen tot stand kan komen indien meneer G aan bepaalde specifieke eisen voldoet. NBG heeft daardoor niet voldaan aan haar zorgplicht. NBG had als deskundige dienstverlener meneer G hierover moeten informeren en waarschuwen. Juist nu het gaat om het herfinancieren van een geldlening waarbij volgens NBG door NHG strenge en specifieke eisen worden gesteld aan de inhoud van de overeenkomst. NBG had meneer G hier vooraf over moeten informeren. Dit heeft zij nagelaten waardoor de rechter tot het oordeel komt dat NBG haar zorgplicht heeft geschonden. Door de tekortkoming van NBG zijn de werkzaamheden van NBG in het geheel niet bruikbaar geweest. De prestatie van NBG is niet van waarde geweest voor NBG. De rechter oordeelt daarom dat er geen reden is voor betaling van het loon door meneer G aan NBG. De vordering van NBG wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank.

Financieel recht advocaten

Heeft uw bank of verzekeraar ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant