Uitspraak: Quion schendt zorgplicht door eigen verklaring consumenten niet te controleren

Op verzoek van meneer en mevrouw A heeft Quion een offerte uitgebracht voor een hypothecaire geldlening. Een onderdeel van de offerte was de 'Eigen Verklaring geldnemers'. In deze eigen verklaring is vermeld dat meneer A commercieel directeur van een BV was met een jaarinkomen van € 85.000,- en dat mevrouw A zorgcoördinator is met een vast dienstverband en een jaarinkomen van € 28.000,-. Deze eigen verklaring is door meneer en mevrouw A op 2 juni 2008 ondertekend. Op dat moment ontving meneer A een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Dit is niet vermeld in de eigen verklaring. Op het moment van de aanvraag van de hypothecaire geldlening waren meneer en mevrouw A eigenaren van een woning. Aan deze woning was een hypothecaire geldlening van € 468.951,60 verbonden.

Consumenten sluiten geldleningsovereenkomst voor € 540.000,- met Quion

Op 2 juni 2008 hebben meneer en mevrouw A de offerte ondertekend en een geldleningsovereenkomst gesloten met Quion. Het geleende bedrag was € 540.000,-. Dit bedrag werd opgesplitst in een aflossingsvrij deel van € 270.000,- en een 'lening met vermogensopbouw door middel van levensverzekering' van € 270.000,-. Voor beide delen van de lening bedroeg de rente 9,05% per jaar, de rentevastperiode bedroeg 5 jaar en de lening had een looptijd van 30 jaar. Bij de totstandkoming van de lening was Assurantie- en Adviesbureau K&R B.V. betrokken. De afsluitprovisie bedroeg € 5.400,- en de maandelijkse premieverplichting was € 4.072,50.

Tijdens het aangaan van de lening gold voor Quion de Gedragscode Hypothecaire Financiering. In artikel 6.2 van deze gedragscode is bepaald dat de hypothecair financier bij het bepalen van de leencapaciteit van een consument rekening moet houden met de huidige vaste en bestendige inkomsten. Meneer en mevrouw A hebben sinds eind 2009 meerdere keren niet volledig aan hun verplichtingen tegenover Quion voldaan. Drie jaar later, in november 2012, hebben zij met Quion overleg gevoerd. Daarbij heeft Quion aangeboden de nominale rente per december 2012 te verlagen van 9,05% naar 3,34% per jaar. Daarbij zou de rentevasteperiode worden teruggezet naar 3 jaar. Meneer en mevrouw A zouden daarbij een boeterente van € 14.580,- moeten betalen. Bij onmiddellijke betaling van € 1.294,40 zou de rest kwijtgescholden worden. Meneer en mevrouw A hebben dit aanbod aanvaard en een bedrag van € 1.294,40 betaald.

Quion diende eigen verklaring van consumenten te controleren

In augustus 2015 heeft Quion meneer en mevrouw A een rente van 4,2% op jaarbasis aangeboden met een rentevaste periode van 3 jaar. Dit rentepercentage heeft Quion eenzijdig toegepast. Meneer en mevrouw A zijn vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank Rotterdam. Zij stellen dat Quion tekort is geschoten in haar contractuele verplichtingen tegenover meneer en mevrouw A, althans dat Quion onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij niet heeft voldaan aan haar zorgplicht. Meneer en mevrouw A stellen zich op het standpunt dat Quion aansprakelijk is voor alle schade die zij hebben geleden, lijden en/of nog zullen lijden. Deze schade bestaat (onder andere) uit de reeds betaalde rentetermijnen en nog verschuldigde rentetermijnen. Dit bedraagt in totaal € 148.700,40,-. Volgens meneer en mevrouw A heeft Quion haar zorgplicht geschonden door niet te controleren of de eigen verklaring goed is begrepen door meneer en mevrouw A. Quion diende te controleren of meneer en mevrouw A de eigen verklaring goed hadden ingevuld en of zij daadwerkelijk de daarin vermelde inkomsten hadden. Quion diende onderbouwende documenten op te vragen van meneer en mevrouw A ter controle. Quion heeft dit nagelaten.

Quion heeft aan meneer en mevrouw A een hogere lening verstrekt dan zij op basis van hun werkelijke inkomen uit 2007 had mogen doen. Er is sprake van overkreditering. Daardoor hebben meneer en mevrouw A financiële schade geleden waarvoor Quion aansprakeljik is. Quion dient een tegenvordering in en stelt dat zij een bedrag van € 590.352,60 te vorderen heeft van meneer en mevrouw A.

Reikwijdte zorgplicht hangt af van de aard van de overeenkomst en omstandigheden van het geval

Hoever de zorgplicht van Quion reikt hangt af van de aard van de overeenkomst en van de overige omstandigheden van het geval. Hierbij moet je onder andere kijken naar de complexiteit van het financiële product, de kennis en ervaring van de cliënt en zijn financiële positie. Quion stelt dat zij de hypothecaire geldlening heeft mogen verstrekken op basis van het in de eigen verklaring opgegeven inkomen. Quion heeft telefonisch een controle uit laten voeren door een senior hypotheekacceptant.

Volgens de rechtbank ging het in dit geval om een financieel product dat niet complex van aard was. Deze moet voor meneer A, die managementfuncties bekleed, goed te begrijpen zijn geweest. Daarbij komt volgens de rechtbank dat de aanvraag door bemiddeling van Assurantie- en adviesburo K&R is gedaan. In dit geval bracht de precontractuele zorgplicht van Quion met zich mee dat zij tegenover meneer en mevrouw A verplicht waren hen voldoende informatie te geven over de aard en omvang van de te verstrekken hypothecaire geldleningen en de daaraan verbonden risico's zodat zij een verantwoorde keuze konden maken. Daarnaast diende Quion hun financiële positie zorgvuldig te onderzoeken. De rente van de lening bedroeg 9,05%. Dit is 3% hoger dan de rente die toen gebruikelijk was. Volgens Quion kwam dit doordat meneer en mevrouw A tot een hogere risicoklasse behoorde.

Quion diende grondiger onderzoek te doen naar de juistheid van de eigen verklaring

Dat Quion zich bewust was van het feit dat meneer en mevrouw A tot een hogere risicoklasse behoorde bracht met zich dat de zorgplicht van Quion verder ging dan het onderzoek dat zij heeft uigevoerd. Quion had gronderiger onderzoek moeten en kunnen doen door minimaal de jaarstukken van de afgelopen jaren op te vragen. Uit het handelsregister blijkt dat meneer A sinds 2004 een eigen onderneming dreef. Nu Quion dit heeft nagelaten heeft zij niet voldaan aan haar zorgplicht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Bent u van mening dat uw bank een onredelijk hoog rentepercentage (of bijbehorende opslag) in rekening brengt? Of heeft u een ander geschil met uw bank, financieel adviseur of verzekeraar? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Financieel Recht Advocaten heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant