Uitspraak: Rabobank schendt zorgplicht door consument niet te wijzen op nadelen van verlengen looptijd hypotheek

Meneer A wilde zijn hypothecaire geldlening oversluiten. Hij heeft daarvoor in juni 2007 Rabobank benaderd en om meer informatie gevraagd. Tijdens dit gesprek heeft meneer A aangegeven dat hij zekerheid wilde en daarom kiest voor een 30 jarige rentevast-periode. De inhoud van het adviesgesprek is door de Rabobank vastgelegd op een formulier 'Wet Financiële dienstverlening Inventarisatie Hypotheken' (hierna: “formulier”). Rabobank heeft op 3 juli 2007 een hypotheekofferte verstrekt aan meneer A. Daarin is een aflossingsvrije hypotheek van € 75.000 en € 10.000,- opgenomen. Meneer A heeft deze offerte op 6 juli 2007 voor akkoord getekend. Op de overeenkomst zijn de 'Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2005' (hierna: “voorwaarden”) van toepassing verklaard. In de disclaimer van deze voorwaarden is opgenomen dat de Rabobank geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de fiscale behandeling van de geldlening.

Rabobank informeert consument onvoldoende over fiscale aftrekbaarheid hypotheekrente

Er blijkt nu dat er fiscaal geen renteaftrek mogelijk is vanaf 1 januari 2031 tot 30 september 2037 voor het eerste lening deel. Meneer A heeft daarom een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Daarbij vordert meneer A dat Rabobank wordt veroordeeld tot vergoeding van de door hem te lijden schade. Volgens meneer A is Rabobank tekortgeschoten in de informatieverstrekking over de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Hierdoor heeft Rabobank haar zorgplicht geschonden, aldus meneer A. Rabobank heeft bij de hypotheeklastenberekening in de offerte een onjuiste fiscale einddatum vermeld. Meneer A stelt dat hij de offerte niet (zo) had getekend indien hij had geweten dat de hypotheekrente vanaf 1 januari 2031 niet meer fiscaal aftrekbaar zou zijn.

Rabobank heeft verweer gevoerd tegen de vordering van meneer A. Zij stelt dat er geen sprake is van schade en dat de termijn van fiscale aftrekbaarheid voortvloeit uit de wet- en regelgeving en dat zij hier geen invloed op heeft.

Rabobank dient zorg te betrachten die van redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht

De Commissie stelt bij haar beoordeling allereerst vast dat de rechtsverhouding tussen Rabobank en meneer A te kwalificeren is als een overeenkomst van opdracht. Daarom rustte er op de Rabobank bij de uitvoering van deze opdracht een zorgplicht tegenover meneer A. Rabobank dient de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Daarbij mag als uitgangspunt worden genomen dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis. Daarnaast dient hij de financiële belangen van zijn cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en dient hij zorgvuldigheid te betrachten bij de advisering van zijn cliënten.

Ook mag van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur worden verwacht dat hij zijn cliënten zo informeert over de aard van het product en de risico's van hun keuzes dat cliënten een weloverwogen beslissing kunnen nemen vóór het sluiten van een hypothecaire geldlening. Een hypotheekadvies dient immers, met het oog op alle omstandigheden van het geval, passend te zijn.

Rabobank heeft consequenties verlengen van looptijd lening onvoldoende kenbaar gemaakt

Volgens de Commissie kan niet worden vastgesteld dat de Rabobank de consequenties van het verlengen van de looptijd van de geldlening met 30 jaar aan meneer A kenbaar heeft gemaakt. Daardoor heeft Rabobank haar zorgplicht tegenover meneer A geschonden. In de offerte en in de hypotheeklastenberekening is Rabobank ervan uitgegaan dat er een fiscale hypotheekrenteaftrek mogelijk is van 30 jaar. Dit had echter 23 jaar moeten zijn. Dit had bij Rabobank bekend moeten zijn. Rabobank diende meneer A te wijzen op de nadelen van het verlengen van de looptijd, zodat meneer A een weloverwogen beslissing had kunnen nemen. Juist nu blijkt dat er sprake is van een oversluiting oversluiting en meneer A op dat moment al gebruik maakte van de fiscale hypotheekrenteaftrek. Doordat Rabobank tekort is geschoten in de nakoming van haar zorgplicht acht de Commissie een schadevergoeding op zijn plaats. De Commissie stelt de schadevergoeding vast op € 2.500,-.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant