Uitspraak: Defam mag na opeisen krediet geen contractuele rentevergoeding vorderen

Op 11 oktober 2012 heeft Defam aan kredietnemer een krediet verstrekt tot een maximum van € 8.500,- tegen een variabele rente. Kredietnemer laat een betalingsachterstand onstaan. Defam eist op 30 mei 2013 het gehele krediet op en vordert dat de kantonrechter kredietnemer zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 7.814,84, vermeerderd met de contractuele rente van 0,651% per maand (8% per jaar). De vraag die in het geding naar voren komt, is of Defam gerechtigd is om contractuele rente of slechts de wettelijke rente te vorderen.

Opeisen krediet

De Wet op het Consumentenkrediet (WCK) is van toepassing. Vaststaat dat kredietnemer in het kader van een doorlopend krediet bedragen heeft opgenomen waarover een kredietvergoeding is berekend die deel is gaan uitmaken van het openstaande saldo en daarmee tevens rentedragend is geworden. Dit brengt met zich dat de gevorderde hoofdsom, inclusief de tot 30 mei 2013 verschuldigde kredietvergoeding, toewijsbaar is.

In de Defam gehanteerde algemene voorwaarden is bepaald dat het openstaande saldo ineens opeisbaar is indien de kredietnemer gedurende tenminste twee maanden een betalingsachterstand heeft en in gebreke is gesteld. Defam stelt dat sprake is van een dergelijke achterstand en dat zij het openstaande saldo op 30 mei 2013 heeft opgeëist. Defam heeft betoogd dat de verschuldigdheid van contractuele vertragingsvergoeding voortvloeit uit artikel 44 lid 2 WCK dat het volgende bepaalt:

“Indien bij ontbinding van een zodanige overeenkomst een der partijen in een betere vermogenstoestand zou geraken dan bij het in stand blijven van die overeenkomst en afwikkeling overeenkomstig de betalingsregeling, vindt volledige verrekening plaats.”

Defam wijst erop dat Kredietnemer, indien hij na de opeising slechts wettelijke rente verschuldigd zou zijn in plaats van contractuele rente, in een betere vermogenstoestand zou geraken dan wanneer hij de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zou zijn nagekomen.

Rechtbank: kredietgever mag na opeisen krediet geen contractuele rente vorderen

De Rechtbank is het niet met Defam eens. Indien de overeenkomst door kredietnemer door betaling van het gehele bedrag zou zijn beëindigd, zou zij evenmin contractuele rente in rekening hebben kunnen brengen. In de onderhavige situatie waarin een aanzienlijk bedrag openstaat waarvan – zoals Defam stelt – op korte termijn geen volledige betaling verwacht wordt, lijdt Defam weliswaar schade doordat zij rente derft. De ten gevolge van het beëindigen van de overeenkomst gederfde rente is echter geen contractuele rente maar wettelijke rente. Dit betekent dat over het verschuldigde van bedrag € 7.814,84 wettelijke rente toewijsbaar is vanaf 30 mei 2013 tot de voldoening.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank de kredietrelatie met u opgezegd of dreigt dit te gebeuren? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant