Uitspraak: ING moet bankrelatie herstellen nadat strafzaak tegen klant is geseponeerd

In januari 2018 hebben wij al een artikel op de website geplaatst over Saunaclub Yin Yang (klik hier). Dit artikel ging over de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 januari 2018. Het gerechtshof oordeelde toen dat ING de bankrelatie met Yin Yang mocht beëindigen omdat de gerechtvaardigde belangen van ING in deze zaak moeten prevaleren. De advocaat van Yin Yang heeft ING op 27 juli 2018 verzocht om de bankrelatie en de overeenkomst betreffende het verpakt afstorten (hierna: “Overeenkomst”) te continueren. ING heeft als reactie hierop aangegeven dat zij geen vertrouwen meer heeft in een goede relatie met Yin Yang. ING was daarom niet bereid een bankrelatie met Yin Yang aan te gaan. Yin Yang is vervolgens een nieuwe procedure gestart bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. Yin Yang vordert in deze procedure dat ING wordt veroordeeld om op straffe van een dwangsom de bankrelaties met Yin Yang en de Overeenkomst met Stichting CS Bedrijven te continueren.

Het kunnen beschikken over een betaalrekening vormt een belangrijke voorwaarde voor deelname aan het maatschappelijk verkeer

Volgens Yin Yang is ING ten onrechte niet bereid om de Overeenkomst en de bankrelaties met Yin Yang te continueren. Er is in deze zaak geen sprake van een (voldoende) zwaarwegende grond om de bankrelaties en de Overeenkomst op te zeggen, aldus Yin Yang. ING baseert haar oordeel op achterhaalde feiten en verdenkingen. Er liep een strafzaak tegen Yin Yang, deze is echter geseponeerd. Er zijn geen aanwijzingen voor witwassen gevonden. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Algemene Bankvoorwaarden rust er een zorgplicht op ING op grond waarvan zij bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen. Daarbij moet ING naar beste vermogen rekening houden met de belangen van Yin Yang. Het Gerechtshof oordeelde in haar arrest ook al dat het kunnen beschikken over een betaalrekening een belangrijke voorwaarde vormt voor het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Volgens lid 2 van artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden is Yin Yang verplicht eraan mee te werken dat ING aan haar verplichtingen tegenover toezichthouders kan voldoen.

ING stelt dat zij onvoldoende kon garanderen dat haar rekeningen niet werden gebruikt voor het witwassen van illegaal verkregen gelden. ING wilde niet het risico lopen dat zij betrokken raakte bij witwaspraktijken. ING had dus geen vertrouwen meer in de bancaire relatie met Yin Yang. Yin Yang werd inderdaad verdacht van een aantal strafbare feiten waaronder witwassen en drugshandel. Echter, de officieren van justitie hebben aan zowel Yin Yang als aan ING laten weten dat hen geen feiten en omstandigheden zijn gebleken die erop zouden kunnen wijzen dat er sprake was van verwijtbaar gebruik van de bedrijfsrekeningen. Yin Yang heeft daarnaast zelf ook een aantal maatregelen genomen, waaronder het opstellen van een anti-witwasprotocol.

Is geen sprake meer van een reputatie- en integriteitsrisico voor ING

Volgens de voorzieningenrechter is met het eindigen van de strafzaak tegen Yin Yang en door de maatregelen die Yin Yang heeft getroffen geen sprake meer van een reputatie- en integriteitsrisico voor ING. Yin Yang heeft volgens de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij bij andere banken niet wordt toegelaten. Banken doen vooraf vrijwel altijd een mediacheck. Hierbij komt de politie-inval van november 2016 naar voren. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat kan worden aangenomen dat de relatie met Yin Yang naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. ING mocht in de gegeven omstandigheden niet van haar opzeggingsbevoegdheid gebruik maken. De vorderingen van Yin Yang zullen worden toegewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Mocht u te maken hebben met (dreigende) opzegging van de bankrelatie door uw bank op grond van de Wft- en/of Wwft, neem dan contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken. Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant