Uitspraak: Rabobank dient 50% faillissementstekort te vergoeden na directe kredietopzegging

De Rabobank heeft op 27 april 2011 de kredietovereenkomst met Advistaal per direct opgezegd. Op 26 juli 2011 wordt Advistaal failliet verklaard door de rechtbank Den Haag. De curator start een procedure tegen de Rabobank, waarin hij stelt dat de Rabobank is tekort geschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen door de kredietovereenkomst per direct op te zeggen. Volgens de curator dient om deze reden het volledige faillissementstekort van Advistaal voor rekening van de Rabobank te komen.

Per direct opzeggen kredietrelatie is onrechtmatig, maar was faillissement anders voorkomen?

In een tussenvonnis heeft de rechtbank gesteld dat in de gegeven omstandigheden een opzegging met inachtneming van een termijn van drie maanden redelijk zou zijn geweest. Hierdoor is vast komen te staan dat de Rabobank tekort geschoten is in de nakoming van haar contractuele verplichtingen door de kredietovereenkomst per direct op te zeggen. De rechtbank diende echter nog te beslissen omtrent de vraag of het volledige faillissementstekort voor rekening van de Rabobank kon komen. Meer concreet lag de vraag aan de rechtbank voor of er sprake was van een condicio sine qua non-verband tussen de omvang van de schade (lees: faillissementstekort) en de tekortkoming van de Rabobank. De curator meent dat als de Rabobank niet was tekortgeschoten, het faillissement zou zijn afgewend. Hierdoor is volgens de curator de schade als gevolg van de tekortkoming gelijk te stellen aan het faillissementstekort. De rechtbank dient te beoordelen of dit standpunt van de curator aannemelijk is.

Bij inachtneming van drie maanden opzegtermijn, had Advistaal een redelijke kans op continuïteit

De rechtbank concludeert – samengevat – dat Advistaal voldoende tijd zou hebben gehad om haar bedrijf met een redelijke kans van slagen te reorganiseren en haar bedrijfsactiviteiten in afgeslankte vorm voort te zetten, indien de Rabobank een opzegtermijn van drie maanden in acht genomen had. De rechtbank oordeelt echter dat deze “redelijke kans”, niet groot genoeg is om te concluderen dat Advistaal het faillissement zonder meer had kunnen afwenden. Volgens de rechtbank is er nog ruimte voor gerede twijfel over het causaal verband tussen de tekortkoming van de Rabobank en het intreden van het faillissement. Volgens de rechtbank zou het resultaat van pogingen om het personeelsbestand te verminderen onzeker zijn geweest, hetzelfde geldt voor de duur en kosten die verbonden zijn aan deze pogingen tot personeelsvermindering. Verder twijfelt de rechtbank over de periode die Advistaal beschikbaar zou hebben gehad om de reorganisatie te overleven en de mogelijkheid dat het weglekken van omzet zou zijn voorkomen.

Rabobank moet helft van het faillissementstekort vergoeden

Aan deze onzekerheid verbindt de rechtbank niet de conclusie dat de curator er per saldo niet in is geslaagd om het bewijs dat in beginsel door hem moet worden geleverd, dat er sprake is van een causaal verband, bij te brengen. Daarvoor zijn de aanwijzingen ten gunste van het door hem bepleite standpunt te groot. Afwijzing van de vordering zou ook daarom onredelijk zijn, omdat de bewijspositie van de curator per definitie zwaar is; hij moet immers aantonen hoe de gang van zaken zou zijn geweest na een kredietbeslissing die nu juist niet is genomen. De curator verkeert in deze lastige bewijspositie door niets anders dan de tekortkoming juist van zijn wederpartij, de Rabobank.

De rechtbank veroordeelt de Rabobank, als belangrijke medeveroorzaker van de gestelde schade, om de helft van die schade (lees: het faillissementstekort) te vergoeden. In deze afweging zijn ook de mogelijke eigen schuld van Advistaal en de mogelijke schending van haar verplichting tot schadebeperking verdisconteerd. De concrete schadevergoeding die Rabobank dient te vergoeden, dient nader te worden opgemaakt bij schadestaatprocedure.

Financieel Recht Advocaten

Mocht u te maken hebben met (dreigende) opzegging van de kredietrelatie door uw bank, neem dan contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken. Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant