Uitspraak: Amstelhuys schendt zorgplicht door het overkrediteren van een assurantietussenpersoon

Meneer X is van beroep assurantietussenpersoon. Sinds 1996 maakt het behandelen van aanvragen voor hypotheken deel uit van zijn takenpakket. In 2004 dient hij samen met zijn partner, mevrouw Y, een aanvraag in voor een hypothecaire lening bij Amstelhuys. Nadat de hypotheekverstreker zich heeft gebogen over de financiële positie van het stel wordt in de zomer van 2004 een lening verstrekt voor €475.000. Deze lening wordt al na twee jaar afgelost en omgezet naar een andere hypotheek voor hetzelfde bedrag. Eind 2006 wordt de nieuwe hypotheek verhoogt met €75.000 tot een totaal van €550.000. Dit bedrag gebruiken X en Y om een vakantiehuis te kopen. Dit gaat lange tijd goed maar in juni 2016 komt het stel in de financiële problemen vanwege de hoge maandelijkse lasten van de lening. Kort daarop stellen X en Y de hypotheekverstrekker aansprakelijk voor de schade die zij lijden als gevolg van overkreditering. Zij onderbouwen hun vordering met de stelling dat Amstelhuys haar zorgplicht jegens hen heeft geschonden.

Hypotheekbemiddelaar beschikt over meer kennis

In de procedure bij de rechtbank wordt de vordering van X en Y afgewezen. De rechter is van oordeel dat meneer X gezien kan worden als een hypotheekbemiddelaar in de zin van de Gedragscode Hypothecaire Financiering 2001 (GHF 2001). Meneer X wordt daarom geacht te beschikken over kennis van de risico’s van overkreditering. De rechter overweegt dat X bij het verhogen van de hypotheek in 2007 al wist van deze risico’s. Nu de vordering van X en Y pas in 2016 wordt ingediend betekent dit volgens de rechter dat de vordering verjaard is.

In hoger beroep geen sprake van verjaring

X en Y zijn het niet eens met de uitspraak van de rechtbank. Zij gaan in hoger beroep bij het Gerechtshof. Meneer X stelt dat hij geen bijzondere kennis van overkreditering had en daarom niet wist van de risico’s. Bij de behandeling in hoger beroep gaat het hof eerst in op de positie van meneer X. Het hof overweegt dat meneer X voor zijn werk aanvragen voor hypothecaire financieringen behandelt. Hij doet dit enkel voor particulieren. Meneer X is zelf ondernemer. Bij de aanvraag van een hypothecaire financiering door een ondernemer gelden andere regels. Hoewel meneer X over verschillende diploma’s en certificaten beschikt en hij daarnaast door de AFM wordt aangemerkt als beleidsbepaler van zijn onderneming betekent dit niet dat hij over de nodige kennis beschikte ten aanzien van overkreditering bij ondernemers. Het hof is van oordeel dat meneer X niet kan worden aangemerkt als een hypotheekbemiddelaar in de zin van de GHF 2001. Daarom neemt het hof aan dat X en Y in 2007 nog niet op de hoogte waren van de overkreditering.

Amstelhuys schendt zorgplicht door inkomen fout te berekenen

Nu er geen sprake is van verjaring gaat het hof in op de positie van Amstelhuys. In de periode dat de hypotheek werd afgesloten had Amstelhuys een zorgplicht om overkreditering bij consumenten te voorkomen. Deze zorgplicht houdt in dat Amstelhuys het inkomen van meneer X moest toetsen om te onderzoeken of hij de lasten van de geldlening kon dragen. Het hof stelt vast dat bij de aanvraag van de verhoging van de lening in 2007 het inkomen van meneer X wel is getoetst. Bij deze toetsing heeft Amstelhuys het inkomen van meneer X verhoogt met de winstdeling die door de onderneming van X werd uitgekeerd. Amstelhuys heeft echter onvoldoende onderbouwd dat deze winstdeling als een bestendig inkomen kon worden aangemerkt. Hiermee heeft Amstelhuys haar zorgplicht jegens meneer X geschonden door op foutieve wijze het inkomen van X te berekenen. Door deze fout hebben X en Y een hogere lening gekregen dan zij met hun inkomen konden dragen. Dit heeft er toe geleid dat zij in de financiële problemen zijn geraakt.

Amstelhuys aansprakelijk voor de schade

Nu de zorgplicht schending van Amstelhuys is komen vast te staan is het hof van oordeel dat zij aansprakelijk is voor de schade die X en Y hebben geleden. De verhoging van de hypothecaire lening had niet mogen plaats vinden. De schade die als gevolg van deze verhoging is ontstaan komt voor rekening van Amstelhuys.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant