Uitspraak: Rabobank heeft niet zorgvuldig berekend of consument aan woonlasten kon voldoen en schendt zorgplicht

Een consument wilde een nieuwe woning gaan bouwen in Leeuwarden. Hiervoor is hij in augustus 2008 een hypothecaire geldlening aangegaan met Rabobank voor een bedrag van € 850.000,= tegen een rente van 4,8%. Consument was fulltime werkzaam bij de Stichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (hierna: “NHL”) waar hij € 60.360,= per jaar verdiende. Daarnaast heeft consument in december 2004 een eigen bedrijf opgericht genaamd Medimetrica Leeuwarden B.V. (hierna: “Medimetrica”) Deze onderneming is gericht op de ontwikkeling van waterzuiveringstechnologie. Bio Explorer B.V. was enig aandeelhouder in Medimetrica en consument was daarvan 50% aandeelhouder middels zijn vennootschap.

Rabobank is bij de verstrekking van de geldlening uitgegaan van een totaal inkomen van € 143.460,=. Hierbij is het inkomen uit zijn dienstbetrekking bij NHL nog niet opgeteld. Medimetrica is in 2008 en 2009 winstgevend geweest, maar heeft vanaf 2010 verlies geleden. In 2010 is dan ook het dienstverband van consument beëindigd. In februari 2016 heeft consument Rabobank aansprakelijk gesteld voor alle schade voortvloeiend uit overkreditering.

Consument vordert bijna € 200.000,- aan renteschade

Consument vordert dat de rechtbank verklaart voor recht dat Rabobank in strijd met de op haar rustende zorgplicht heeft gehandeld voor wat betreft de verstrekte lening. Ook heeft Rabobank in strijd met de redelijkheid en billijkheid gehandeld aldus consument. Consument vordert een bedrag van € 198.593,= inzake renteschade van Rabobank. Aan de vordering legt consument ten grondslag dat Rabobank in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht en onderzoeksplicht. Rabobank heeft een zeer hoge hypothecaire geldlening verstrekt op basis van inkomsten die niet bestendig waren. Het enige bestendige inkomen was het dienstverband bij NHL. Op basis van dit inkomen zou er een maximale lening van € 367.979,= verstrekt mogen worden. De overkreditering bedraagt € 482.021.

Het product, de geldlening, is van eenvoudige aard. De zorgplicht voor dit product brengt dan ook in ieder geval met zich mee dat Rabobank zorgvuldig had moeten berekenen of consument gedurende de looptijd van de lening haar woonlasten zou kunnen voldoen. De rechtbank oordeelt dat het had gepast bij de zorgvuldigheid van die van de bank mag worden verlangd dat Rabobank zou hebben getoetst of het inkomen uit Medimetrica structureel en bestendig was. Dit heeft zij niet gedaan. Op het moment van verstrekken had Rabobank dan ook geen volledig beeld van de bestendigheid van het inkomen en heeft toch de lening van € 850.000 verstrekt. Rabobank heeft niet aan haar zorgplicht en onderzoeksplicht voldaan.

Verjaring en overschrijding van de klachttermijn niet van toepassing

Rabobank beroept zich nog op verjaring, dan wel overschrijding van de klachttermijn. Dit beroep faalt, aldus de rechtbank. Er rust pas een onderzoeksplicht op consument als er een gerede aanleiding is om te veronderstellen dat de bank kan zijn tekortgeschoten in haar zorgplicht.

De rechtbank gaat bij de berekening van de renteschade door overkreditering uit van een inkomen van € 60.360,=. De overkreditering bedraagt dan € 431.252,20 en de renteschade komt dan uit op een bedrag van €177.676,03. In reconventie heeft de Rabobank gevorderd betaling van de restschuld van € 259.934,47 te vermeerderen met de contractueel overeengekomen rente en kosten. Nu consument dit niet inhoudelijk heeft betwist zal dit worden toegewezen.

De rechtbank oordeelt dat Rabobank haar zorgplicht heeft geschonden voor wat betreft de overkreditering en veroordeelt Rabobank tot betaling van een bedrag ad €177.676,03. Echter, veroordeelt de rechtbank consument ook tot betaling van een bedrag ad € 259.934,47 aan Rabobank vermeerderd met de contractuele rente van 4,8%.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank u ook overgekrediteerd? Of bent u van mening dat uw bank een onredelijk hoog rentepercentage (of bijbehorende opslag) in rekening brengt? Of heeft u een ander geschil met uw bank, financieel adviseur of verzekeraar? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Financieel Recht Advocaten heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant