Uitspraak: Sparck schendt zorgplicht door overkreditering en moet teveel betaalde rente vergoeden

Meneer en mevrouw B hebben in 2007 een hypothecaire overeenkomst van geldlening bij hypotheekaanbieder Sparck afgesloten voor € 247.500,-. Deze geldlening is aflossingsvrij en meneer en mevrouw B diende € 1.495,31 aan rente te betalen op maandbasis. Sparck richtte zich voor de financiële crisis vooral op het verstrekken van hypotheken aan mensen met een financieel probleem, waar onder een BKR-notering. Een van de financiers van Sparck was het Amerikaanse Citibank. Nadat de crisis uitbrak trok Sparck zich terug van de hypotheekmarkt. De hypotheekportefeuille van Sparck werd overgenomen door Arrow Global Investments. Arrow Global Investments is in Nederland actief onder de naam Vesting Finance.

Woning wordt verkocht voor € 180.000, restantvordering bedraagt bijna € 72.000,-

In oktober 2014 heeft Sparck op verzoek een thuisbezoek afgelegd bij meneer en mevrouw B. Daarbij is een inkomstenformulier ingevuld. In het verslag dat naar aanleiding van dit thuisbezoek is opgesteld heeft de adviseur vermeld dat meneer en mevrouw B hebben aangegeven dat ze de vaste lasten per maand niet meer kunnen betalen. Dit gaat dan met name om 2015 indien meneer B wordt ontslagen bij zijn werkgever. Meneer en mevrouw B hebben Sparck verzocht of ze het onderpand mogen verkopen. Indien dit niet mag willen zij een behoorlijke rentekorting. De woning is vervolgens in maart 2015 op verzoek van Sparck getaxeerd. De getaxeerde waarde bedroeg toen € 188.000,-. De woning is vervolgens voor € 180.000,- onderhands verkocht. Voor de restantvordering van € 71.978,04 wil Sparck geen finale kwijting verlenen.

Meneer en mevrouw B hebben vervolgens een klacht ingediend bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening. Meneer en mevrouw B stellen dat Sparck bij het verstrekken van de hypothecaire geldlening de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Daarmee heeft zij jegens meneer en mevrouw B onrechtmatig gehandeld. Volgens meneer en mevrouw B heeft Sparck een te hoge lening verstrekt. Daarnaast heeft Sparck meneer en mevrouw B onvoldoende gewaarschuwd voor de overschrijding van de normen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de daarmee samenhangende risico’s. De Geschillencommissie heeft de vordering van meneer en mevrouw B toegewezen. Sparck dient aan meneer en mevrouw B een bedrag van € 50.724,15 te vergoeden samen met de kosten van hun gemachtigde. Volgens de Geschillencommissie heeft Sparck voldoende gewaarschuwd voor de overschrijding van de maximale leencapaciteit maar heeft zij bij het bepalen van het maximale leenbedrag ten onrechte neveninkomsten meegerekend. Daarom dient Sparck de schade te vergoeden die meneer en mevrouw B door de overkreditering hebben geleden.

Sparck diende bij het verstrekken van de hypothecaire geldleningen zorgvuldig te werk te gaan

Sparck heeft vervolgens hoger beroep ingesteld. Het geschil betreft de vraag of bij het verstrekken van de lening aan meneer en mevrouw B de krachtens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldende normen in acht zijn genomen. Sparck wijst er hierbij op dat de Gedragscode niet (zonder meer) verbindend was. Volgens de Commissie van Beroep heeft Sparck echter de Gedragscode aanvaard door er uitdrukkelijk naar te verwijzen in haar offerte. Sparck was geen reguliere verstrekker omdat zij consumenten met een negatieve BKR-notering een hypothecaire geldlening verstrekte. Echter, Sparck diende ook bij het verstrekken van deze leningen zorgvuldig te werk te gaan.

Bij het vaststellen van de woonquote diende Sparck uit te gaan van het inkomen van de meestverdienende van het echtpaar. Dit inkomen bedroeg € 22.751,- per jaar. De Commissie van Beroep is van oordeel dat het inkomen dat meneer B genoot te weinig zekerheid bood om als vast en bestendig te worden aangemerkt. De maximaal toelaatbare jaarlijkse woonlast bedraagt € 1.032,07 per maand. Het maximaal te lenen bedrag komt daardoor op € 151.290,-. Het aan meneer en mevrouw B ter beschikking gesteld hypothecair krediet bedroeg echter € 96.210,- meer dan het maximaal te lenen bedrag. Doordat Sparck een lening heeft verstrekt boven een bedrag van € 151.290,- is zij tekortgeschoten in de nakoming van de door haar in acht te nemen zorgplicht.

Consumenten hebben schade geleden door overkreditering

Door de overkreditering hebben meneer en mevrouw B rente betaald over een hoger bedrag dan het bedrag dat aan hen had mogen worden verstrekt. Als Sparck haar zorgplicht niet had geschonden was het bedrag boven het maximaal te lenen bedrag niet aan meneer en mevrouw B verstrekt en zouden zij daarover geen rente verschuldigd zijn. De Commissie van Beroep handhaaft de uitspraak van de Geschillencommissie en oordeelt dat Sparck aan meneer en mevrouw B ook de rente die zij vanaf de verkoop van de woning over de restantvordering hebben betaald of moeten betalen ook moet vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank u ook overgekrediteerd? Of bent u van mening dat uw bank een onredelijk hoog rentepercentage (of bijbehorende opslag) in rekening brengt? Of heeft u een ander geschil met uw bank, financieel adviseur of verzekeraar? Neem dan hier contact op met een van onze advocaten. Financieel Recht Advocaten heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant