Uitspraak: Stel wordt door de Rabobank overgekrediteerd en hoeft restschuld niet te betalen

Op 2 februari 2007 sluit een stel samen een hypotheek af voor de aankoop van hun woning. De Rabobank leent het stel in dat kader een totaalbedrag van € 2.062.500,=. De helft van de lening is aflossingsvrij. De Rabobank ontvangt het eerste hypotheekrecht op de aangekochte woning.

Nog geen drie jaar na het aangaan van bovengenoemde hypotheek, is de woning weer te koop gezet, omdat het stel haar financiële verplichtingen jegens de Rabobank niet nakwam. Er werden verschillende boden uitgebracht op de woning. De woning werd echter niet verkocht. Uiteindelijk heeft de Rabobank op 19 juli 2010 de hypothecaire financiering met het stel opgezegd en het openstaande bedrag ad € 1.792.796,38 ineens opgeëist. Op 8 oktober 2010 werd de executieveiling gepland door de Rabobank, alwaar de woning verkocht zou worden.

Vlak voor de executieveiling werd er echter door een koper een bod gedaan van € 1.350.000,=. Dit bedrag werd zowel door het stel als door de Rabobank aanvaard. Het huis werd dan ook voor voornoemd bedrag verkocht, waarna het stel achterbleef met een restschuld van ca. € 500.000,=. Rabobank heeft uiteindelijk conservatoir beslag gelegd ten laste van het stel en is een gerechtelijke procedure tegen het stel gestart om de restschuld te innen.

Stel betoogt te zijn overgekrediteerd door de Rabobank

Het stel betoogt in rechte dat de Rabobank haar zorgplicht heeft geschonden bij het aangaan van de hypothecaire financieringsovereenkomsten, tezamen goed voor ca. 2 miljoen euro. Volgens het stel heeft de Rabobank voorafgaand aan verstrekking van de financiering, onvoldoende onderzoek naar de inkomsten en uitgaven van het stel gedaan. In weerwil met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen heeft Rabobank niet gewaarschuwd voor overschrijding van de CHF-norm (bepaalt maximale hoogte hypothecaire financiering) en de bijbehorende risico's, aldus het stel. Het stel betoogt dat indien Rabobank haar zorgplicht niet had geschonden, zij de hypotheek niet aangegaan waren, en er nu dus geen restschuld zou bestaan.

Rabobank dient te waarschuwen voor risico's bij overschrijding van de maximale leencapaciteit

De rechtbank oordeelt als volgt over de gestelde zorgplichtschending vanwege overkreditering. Op de bank rust een bijzondere zorgplicht. De inhoud en reikwijdte daarvan is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder het bijzondere risico van een bepaald (financieel) product, de deskundigheid en relevante ervaring van de particuliere cliënt en diens vermogens- en inkomenspositie. De rechtbank oordeelt dat een hypothecaire financiering in de regel een relatief eenvoudig financieel product is, waarvan de gevolgen ook voor niet-deskundige particulieren goed te overzien zijn. Dat neemt echter niet weg dat de Rabobank op grond van haar (precontractuele) zorgplicht, de verplichting had om na te gaan of het stel gelet op hun inkomen en vermogen voldoende kredietwaardig was. Op grond van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen diende Rabobank voor het bepalen van de leencapaciteit van het stel rekening te houden met het huidige vaste en bestendige inkomen, alsmede met toekomstige inkomsten. Deze inkomsten moesten op grond van de CHF-norm destijds worden vermenigvuldigd met 5,7 om de maximaal te verstrekken hypotheek te bepalen. Deze norm mag volgens de Gedragscode worden overschreden, indien de consument daarvan op de hoogte is, alsmede van bijbehorende risico's, terwijl de consument deze accepteert.

De Rabobank en het stel twisten over de hoogte van de inkomsten van het stel. Rabobank houdt daarbij immers rekening met (toekomstige) onttrekkingen die het stel uit een onderneming kon doen, wat zou leiden tot een hoger salaris en/of dividenduitkering. Dat baseert de Rabobank op de financiële cijfers van desbetreffende onderneming. Volgens de rechtbank heeft de Rabobank echter onvoldoende geconcretiseerd dat het stel voldoende vaste en bestendige inkomsten had voor een hypotheek van ca. € 2 miljoen.

Rechtbank: bank heeft zorgplicht geschonden wegens overkreditering zonder voor risico's te waarschuwen

De rechtbank concludeert dat het stel een leencapaciteit had van € 729.600,= en dat deze ruim is overschreden doordat Rabobank een hypothecaire lening van € 2.062.500,= heeft verstrekt. Nog daargelaten de vraag of een overschrijding met een bedrag van € 1.332.900,= op grond van winstverwachtingen uit een onderneming verantwoord is, is tussen partijen niet in geschil dat Rabobank niet heeft voldaan aan haar verplichting om het stel over deze overschrijding en bijbehorende risico's te informeren. Daarmee heeft de Rabobank haar informatieplicht op grond van de Gedragscode in ernstige mate geschonden, waardoor de zorgplichtschending komt vast te staan. Volgens de Rechtbank staat vast dat indien de Rabobank wel had gewaarschuwd voor de overkreditering, het stel de hypotheek niet had afgesloten, en dus de restschuld niet was ontstaan. Het stel hoeft de restschuld van € 485.599,95 dan ook niet te betalen aan de Rabobank.

Financieel Recht Advocaten

Denkt u ook dat u bent overgekrediteerd? Of bent u anderszins ontevreden over uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant