Uitspraak: ABN schendt zorgplicht door niet-passende renteswap te adviseren

Eurobox Selfstorage Finance B.V. (hierna: “Eurobox”) is een bedrijf dat actief is in selfstorage projecten, vastgoedprojecten en beleggingen in onroerend goed. Eurobox bankiert sinds 2006 bij ABN Amro N.V. (hierna: “ABN”). Voor de vastgoedprojecten kreeg Eurobox geen financiering bij ABN, daarom sloot Eurobox voor deze projecten financiering af bij een andere partij, zijnde PVF Syntrus Achmea (hierna: “Syntrus”). ABN wilde ten aanzien van de vastgoedprojecten geen financiering verstrekken omdat zij op basis van de beschikbare cijfers geen goede risico-analyse kon maken.

In 2008 hadden ABN en Eurobox een tweetal gesprekken over het in 2009 aflopende krediet van Eurobox bij ABN en over de mogelijkheid van een renteswap ter afdekking van de renterisico's die Eurobox liep op de Syntrus-leningen. Tijdens deze gesprekken gaf Eurobox duidelijk aan richting ABN geen kennis te hebben van financiële derivaten en daarom te vertrouwen op het advies van ABN. ABN adviseerde Eurobox om renteswaps af te sluiten. ABN gaf een presentatie waaruit naar voren kwam dat een renteswap een flexibel financieel product was, waar Eurobox zo weer vanaf kon. Verder zou ABN het in 2009 aflopende krediet verlengen indien Eurobox een renteswapovereenkomst afsloot. Met name laatstgenoemde omstandigheid was voor Eurobox de drijfveer om een renteswap af te sluiten.

Op 17 juni 2008 verstrekt de controller van Eurobox een overzicht van de lopende Syntrus-leningen aan ABN. Het gaat daarbij om meer dan een tiental leningen, met looptijden variërend tussen de 30 en 1 jaar en rentevaste periodes variërend tussen de 10 jaar en 3 maanden. De controller geeft in een begeleidende e-mail aan dat zijns inziens een drietal leningen met een totale waarde van € 3.943.250 geschikt zijn om te 'swappen'. Het betreft één lening met een looptijd van 30 jaar en een rentevaste periode van 3 maanden, de andere twee leningen hebben een looptijd van 1 jaar en een rentevaste periode van 3 maanden. Op 20 juni 2008 bevestigt ABN naar aanleiding van deze e-mail de totstandkoming van een renteswapovereenkomst met een hoofdsom ad € 4 miljoen en een looptijd van 1 augustus 2008 tot 1 juli 2018. De rente die Eurobox aan ABN moest voldoen, werd voor 10 jaar vastgesteld op 5,07%. ABN zou gedurende de looptijd van de renteswap de 3-maands Euribor-rente voldoen aan Eurobox.

Eurobox lijdt schade: renteswap was door negatieve waarde niet flexibel

Na afsluiting van de renteswap, met de bijbehorende zekerheid van uiteindelijk € 600.000 in de vorm van een krediethypotheek, bleek dat de ABN, in tegenstelling tot de door haar gedane mededelingen, geen nieuw krediet verstrekte. Doordat de kortlopende leningen van Eurobox bij Syntrus binnen afzienbare tijd werden afgelost en financiering vanuit de ABN uitbleef, ontstond er een overhedge (renteswap dekt een hoger bedrag dan de hoogte van de lening(en)). Jaarlijks betaalde Eurobox maar liefst ca. € 200.000,= aan de renteswap. Toen Eurobox op 20 januari 2009 aan ABN voorhield dat zij van de renteswap af wilde, bleek de renteswap, anders dan ABN had medegedeeld, niet flexibel. De renteswap kon, door de negatieve waarde, slechts tegen aanzienlijke kosten worden beëindigd.

Rechtbank: ABN heeft een niet-passende renteswap geadviseerd en schendt haar zorgplicht

Eurobox betrekt ABN in een gerechtelijke procedure. Eurobox vordert o.a. vergoeding van schade en van de negatieve waarde van de renteswapovereenkomst op grond van zorgplichtschending door ABN. De rechtbank oordeelt dat ABN de renteswapovereenkomst heeft afgesloten, louter op de informatie zoals die door de controller aan haar ter beschikking is gesteld. ABN heeft volgens de rechtbank geen enkel eigen onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van de Syntrus-leningen en bijbehorende voorwaarden. De gegevens die de controller aan ABN heeft verstrekt wijzen er volgens de rechtbank op dat de Syntrus-leningen een vaste rente kennen, zodat een renteswap dienende tot afdekking van een Euribor-renterisico blijkens die gegevens niet aan de orde is en een renteswap in zoverre een niet-passend instrument is. Daarnaast blijkt volgens de rechtbank niet uit de door de controller beschikbaar gestelde informatie dat er behoefte was aan een renteswapovereenkomst voor een langdurig gedeelte van € 4 miljoen euro. Immers, twee van de drie overeenkomsten waarvoor een renteswapovereenkomst werd aangegaan hadden slechts een looptijd van 1 jaar, tegenover de renteswapovereenkomst met een looptijd van 10 jaar. De visie van de bank was klaarblijkelijk om de renteswap af te sluiten voor een steeds wisselende leningenportefeuille met een hoofdsom van tenminste € 4 miljoen. Volgens de rechtbank blijkt echter nergens uit dat Eurobox hetzelfde voor ogen had. Daarbij is volgens de rechtbank niet in te zien op basis waarvan ABN er van uitgegaan is dat de leningenportefeuille steeds een 'swapwaardig' gedeelte van € 4 miljoen zou hebben. Dit heeft Eurobox nooit aangegeven jegens ABN. ABN had moeten inzien dat Eurobox en ABN iets anders voor ogen hadden. De conclusie van de rechtbank is dat de renteswapovereenkomst onvoldoende was afgestemd op de wensen van Eurobox, het door ABN geadviseerde financiële product was daarom niet-passend. ABN heeft volgens de rechtbank haar zorgplicht dan ook geschonden. Eurobox krijgt van de rechtbank de opdracht om bewijs aan te leveren ter vaststelling van de door haar geleden schade.

Financieel Recht Advocaten 

Heeft u een renteswap of rentecap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant