Uitspraak: Het informeren over negatieve waarde renteswap is niet voldoende

In 2006 gaat Westkant een kredietovereenkomst ter hoogte van € 560.000,- aan met ABN AMRO met een looptijd van 10 jaar en met een variabele rente. Westkant sluit ook een renteswapovereenkomst af eveneens met een looptijd van 10 jaar. Door deze renteswapovereenkomst wordt de variabele rente bijbehorende bij de kredietovereenkomst omgezet in een vast rente. Het volgende wordt opgenomen inzake de afsluiting van de renteswapovereenkomst:

Door ondertekening van deze bevestiging verklaart Cliënt: 

  1. naar tevredenheid te zijn ingelicht door de Bank over de Transactie en alle benodigde informatie, waaronder een beschrijving en uitleg van de Bank te hebben ontvangen; 
  2. dat Cliënt zich realiseert dat de Bank uw contractspartij is en niet uw (financieel) adviseur.
  3. dat de Transactie past in de risicobeheersing strategie van de Cliënt;”

De onderhavige renteswap is volgens de Wft een complex financieel instrument. Aan renteswaps zijn aanzienlijke risico’s verbonden. Met de renteswap werd beoogd het risico af te dekken van wijziging van de rentevoet van de verstrekte kredietfaciliteit. Indien na het afsluiten van de renteswaps de (basis-) rente sterk daalt, hetgeen het geval was door de financiële crisis in de loop van 2008, ontwikkelt de renteswap een grote negatieve waarde. Tussentijdse beëindiging van de renteswapovereenkomst leidt in dat geval tot onverwachte hoge kosten. Wanneer de onderliggende lening vervroegd wordt afgelost of als de kredietfaciliteit met ABN AMRO tussentijds wordt beëindigd, loopt de renteswapovereenkomst in principe door. Er is dan sprake van een losse renteswap, waarbij de swaprente door de kredietnemer moet worden doorbetaald, zonder dat hij langer van de samenhangende kredietfaciliteit gebruik kan maken, zodat ook het laten doorlopen van losse renteswap (nadat de kredietfaciliteit is beëindigd) geen (reëel) alternatief is. In 2009 beëindigt Westkant de overeenkomst met de bank in verband met het overstappen naar een andere bank. De tussentijdse beëindiging kost Westkant veel geld. Westkant betrekt ABN Amro in rechte.

Westkant stelt dat ABN AMRO tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht en daardoor onrechtmatig heeft gehandeld.

ABN AMRO stelt dat zij Westkant voorafgaand aan het sluiten van de renteswap uitgebreid heeft geïnformeerd en gewaarschuwd, dat de renteswap viel binnen het profiel van Westkant en voor Westkant een geschikt product was. ABN AMRO heeft in het gesprek de werking van de renteswap uitgelegd aan de hand van een schriftelijk voorbeeld en uitdrukkelijk de mogelijkheid van een negatieve waarde genoemd. ABN AMRO dient volgens het Hof het opgestelde cliëntenprofiel bij akte in het geding te brengen.

Beoordeling

Het hof acht de door ABN AMRO beweerdelijk, voorafgaand aan het verrichten van de transacties, verstrekte brochure en de daarin opgenomen waarschuwingen, onvoldoende indringend. Uit deze bescheiden blijkt namelijk niet indien de basisrente sterk daalt de renteswap een grote negatieve waarde ontwikkelt en beëindiging van de renteswapovereenkomst voor het einde van de looptijd daarvan in dat geval leidt tot onverwacht hoge kosten.

Schade

Het vonnis betreft een tussenvonnis. Dit houdt in dat de rechter geen uiteindelijke uitspraak doet over of de ABN Amro zijn zorgplichten heeft geschonden. Beide partijen worden toegelaten om nader bewijs te leveren voor hun stellingen. De rechter doet wel een uitspraak over de begroting van de schade:

De omvang van de schade dient te worden bepaald door een vergelijking van de toestand zoals deze in werkelijkheid is met de toestand zoals die (vermoedelijk) zou zijn geweest indien het schadeveroorzakende feit niet zou hebben plaatsgevonden. Daarbij dient uit te worden gegaan van de fictie dat, indien ABN AMRO Westkant adequaat zou hebben gewaarschuwd, Westkant een geldlening zou hebben gesloten tegen een vaste rente voor de duur van 10 jaren. De (eventuele) schade die Westkant op basis van deze vergelijking lijdt, komt dan in beginsel voor vergoeding in aanmerking.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ten tijde van het afsluiten van de renteswapovereenkomst ook niet goed geinformeerd over de negatieve waarde bij tussentijdse beëindiging van de renteswapovereenkomst? Mogelijk kunt u de schade (deels) verhalen op uw bank.

Klik hier voor de gehele uitspraak

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant