Uitspraak: ING moet schade van € 250.000,- vergoeden wegens onjuist advies bij renteswap

Een particulier en zijn echtgenote sluiten op 5 oktober 2007 een hypothecaire lening af van € 1 miljoen. De rente op de lening bedroeg bij afsluiting 5,20% bij het op dat moment geldende 1-maands Euribor tarief met een jaarlijks te wijzigen rente-opslag van 0,60%. In het najaar van 2008 werd de particulier door de bank benaderd omtrent de mogelijkheden om het renterisico bij de lening af te dekken. Na een presentatie van zijn contactpersoon bij de bank, besloot de particulier om per 1 oktober 2008 een zogeheten Zero Cost Knock-in Collar (hierna: “Rente Collar”) af te sluiten met een looptijd van 7 jaar en een hoofdsom van € 1 miljoen. De Rente Collar houdt een combinatie in van een cap (bovengrens) en floor (ondergrens). Indien de variabele rente boven 5,15% uitkomt, werd de te betalen rente door de werking van de cap gemaximeerd op 5,15%. Indien de variabele rente daalde tot 3,85% (floor) of daar beneden komt, was de te betalen rente 3,85%, te vermeerderen met een penalty van 0,79%. Na het afsluiten van de Rente Collar is het 1 maands Euribor tarief gaan dalen. Eind 2009 heeft de ING de rente-opslag verhoogd van 0,6% naar 1,52%. In 2010 was de opslag verlaagd naar 1,40%.

Particulier stelde onvoldoende duidelijk geïnformeerd te zijn over risico's renteswap

De particulier heeft bij de Geschillencommissie gevorderd dat de Rente Collar met terugwerkende kracht vernietigd moest worden, omdat de ING haar zorgplicht zou hebben geschonden. In eerste aanleg heeft de Geschillencommissie van het Kifid de vordering van de particulier afgewezen. De particulier gaat tegen dit oordeel in hoger beroep. Daar stelde de particulier niet juist geadviseerd te zijn ten aanzien van de combinatie van de langlopende geldlening en de Rente Collar. Daarbij stelde de particulier onder meer dat hij in de veronderstelling was dat de renteopslag ook onder de Rente Collar viel en dat hij door de penalty bij het bereiken van de floor nauwelijks kon profiteren van rentedalingen. Ofwel: ING had haar waarschuwings- en informatieplicht geschonden en had de Rente Collar niet mogen adviseren. Volgens de particulier is er sprake van schending van de zorgplicht door de bank.

Kenmerken en risico's van de Rente Collar in combinatie met geldlening

Een Rente Collar vormt in combinatie met een (langlopende) geldlening met een variabele rente een complex samenstel van producten waaraan specifieke kenmerken en risico's verbonden zijn. De zogeheten penalty bij het bereiken van de floor en het feit dat de opslag niet onder de Rente Collar valt, kunnen ertoe leiden dat een klant bij een rentedaling maar beperkt de voordelen daarvan geniet en wordt geconfronteerd met een rentestijging die niet wordt gedekt door de Rente Collar. In een dergelijk geval zal de Rente Collar vanwege de rentedaling een negatieve (markt)waarde krijgen, die voor rekening van de klant komt in geval van tussentijdse beëindiging. Immers, de Rente Collar staat in beginsel los van de onderliggende lening, waardoor deze onafhankelijk van elkaar beëindigd kunnen worden. Echter, een negatieve waarde van de Rente Collar belemmert feitelijk de mogelijkheid om de onderliggende geldlening door een klant die bezwaar heeft tegen de eenzijdige verhoging van de renteopslag. Het staat een klant weliswaar vrij om de lening in geval van eenzijdige opslagverhoging boetevrij af te lossen, maar tussentijdse beëindiging van de aan de lening gekoppelde Rente Collar is louter mogelijk indien de negatieve (markt)waarde wordt betaald.

Commissie van Beroep: ING schendt zorgplicht door onvolledige informatievoorziening

Het voorgaande brengt met zich mee dat op ING de plicht rust om haar klanten voorafgaand aan het sluiten van een dergelijke Rente Collar volledig en op niet mis te verstane wijze te informeren over de hiervoor genoemde kenmerken en risico's. Volgens de Commissie van Beroep heeft de ING niet aan deze verplichting voldaan. Uit het verstrekte informatiemateriaal wordt onvoldoende duidelijk dat de rente-opslag niet onder de werking van de Rente Collar valt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. In het informatiemateriaal wordt ook niet gewaarschuwd voor de situatie dat de ING de rente-opslag eenzijdig verhoogt, terwijl de Rente Collar een negatieve marktwaarde heeft. Voor het overige geldt dat de kenmerken van het product onvoldoende duidelijk zijn omschreven voor niet-professionele klanten. De ING heeft dan ook haar zorgplicht geschonden.

De Commissie van Beroep acht het aannemelijk dat de particulier de Rente Collar niet had afgesloten indien de ING hem adequaat had geïnformeerd en had gewaarschuwd voor de risico's. De ING moet als gevolg van deze zorgplichtschending het verschil betalen tussen de rente die de particulier op basis van de Rente Collar heeft betaald, en de rente die de particulier had betaald indien er geen Rente Collar was afgesloten. Deze schade wordt begroot op een bedrag ad € 247.282,67 te vermeerderen met wettelijke rente.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ten tijde van het afsluiten van de renteswapovereenkomst ook niet goed geinformeerd over bijvoorbeeld de negatieve waarde bij tussentijdse beëindiging van de renteswapovereenkomst of over de vraag of de renteopslag onder de renteswapovereenkomst valt? Mogelijk kunt u de schade (deels) verhalen op uw bank. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders. 

Klik hier voor de volledige uitspraak

Zie voor vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant