Uitspraak: Rabobank doet afstand van recht om zekerheid te verlangen en moet ruim € 9,9 miljoen schadevergoeding betalen

Woonpunt is een woningcorporatie in Maastricht. Woonpunt financiert haar activiteiten voor een deel met vreemd vermogen. De (variabele) rente op deze leningen brengt risico’s met zich mee en deze risico’s worden door een aantal renteswaps beperkt. Deze renteswaps worden afgesloten in de periode van 2005 tot en met 2009 bij verschillende banken, waaronder de Coöperatieve Rabobank Maastricht U.A. (hierna: “Rabobank”). Voordat deze renteswaps werden afgesloten is tussen Woonpunt en Rabobank een raamovereenkomst gesloten in augustus 2003. Een zogenoemde Overeenkomst Financiële Derivaten (hierna: “OFD”). Op 29 augustus 2003 stuurt Rabobank aan Woonpunt de OFD toe met daarbij een brief. In deze brief meldt Rabobank dat zij een faciliteit voor Woonpunt hebben ingeruimd van € 2.800.000,- om rente-instrumenten toe te passen. Dit houdt in dat eventueel toekomstige transacties met Rabobank een maximale obligopositie van dit bedrag mogen vertegenwoordigen.

Naast de huidige raamovereenkomst is er nog een Engelstalige raamovereenkomst gesloten

In 2009 is op initiatief van Rabobank een andere Engelstalige raamovereenkomst, naar een model van de International Swaps and Derivates Association, van kracht geworden voor nieuwe transacties wat betreft de rentederivaten (hierna: “ISDA”). Woonpunt heeft vervolgens bij Rabobank nagevraagd of deze nieuwe raamovereenkomst gelijk is aan de OFD. Hierop heeft Rabobank geantwoord dat de ISDA ter vervanging is van de OFD. Volgens Rabobank heeft de ISDA een gelijksoortige strekking als de OFD. De positie van Woonpunt zou volgens de Rabobank niet slechter worden onder de ISDA dan onder de eerder getekende OFD.

Eind oktober 2014 heeft Rabobank een pandrecht gevestigd op de vorderingen van Woonpunt op Rabobank. Dit bestond uit een tegoed dat Woonpunt aanhield op 2 van haar bankrekeningen bij de Rabobank en bedroeg € 9.965.910,39,-. Om dit pandrecht te vestigen heeft Rabobank gebruik gemaakt van haar onherroepelijke volmacht die Woonpunt aan haar had verstrekt. Rabobank heeft dit tegoed in pand gehouden en niet meer vrijgegeven aan Woonpunt. Woonpunt heeft vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank Midden-Nederland. Hierbij heeft zij gevorderd dat Rabobank wordt veroordeeld tot betaling van € 9.965.910,93. Daarnaast heeft zij een verklaring voor recht gevorderd dat de OFD conform de uitleg van het Woonpunt moet worden uitgelegd en dat Woonpunt op grond van de OFD dus niet gehouden kan worden zekerheid te stellen ten behoeve van Rabobank.

Rabobank heeft afstand gedaan van haar recht om zekerheden te verlangen en is daaraan gebonden

In deze zaak gaat het volgens de rechtbank alleen over de OFD en niet over de ISDA. De reden hiervoor is dat Rabobank zich op het standpunt heeft gesteld en stelt dat zij onder de ISDA afstand heeft gedaan van haar recht om zekerheden te verlangen van Woonpunt. De zekerheden waar het bij deze zaak om draait zijn door de bank enkel in het kader van de OFD verlangd. Rabobank heeft volgens de rechtbank in 2003 afstand gedaan van haar recht zekerheden te vragen voor de verplichtingen van Woonpunt. Dit heeft Rabobank nogmaals bevestigd in 2009. Dit bindt Rabobank ook en zij kan daar dan ook niet eenzijdig op terug te komen door banktegoeden te verpanden van Woonpunt. Dat Woonpunt Rabobank nu houdt aan de gedane afstand van recht is niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

De rechtbank concludeert dan ook dat dit leidt tot toewijzing van wat Woonpunt heeft gevorderd. Het gaat daarbij om een schadevergoeding van € 9.965.910,39 welke verschuldigd is wegens de vertraging in de voldoening van een geldsom. Ook de verklaring voor recht dat Rabobank geen zekerheden van Woonpunt mag vragen is geheel toewijsbaar, aldus de rechtbank.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Financieel recht advocaten

Heeft u een renteswap of rentecap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant