Uitspraak: Rabobank heeft zorgplicht niet geschonden rondom renteswap ROC TOP

Amarantis gaat in 2015 een overeenkomst aan met de Rabobank. Amarantis moet worden aangemerkt als professionele belegger in de zin van de Wft. Amarantis heeft in 2009 op advies van ILFA een nieuw statuut opgesteld. In 2012 wordt een herstructureringsplan opgesteld op advies van deskundigen om een faillissement te voorkomen. Sinds 2012 is Amarantis aangemerkt als een professionele belegger. Zij wordt bediend op basis van een execution-only.

In 2012 wordt door Amarantis ROC TOP opgericht. Zij sluiten een raamovereenkomst. Er wordt afgesproken dat de rechten en verplichtingen van Amarantis met Rabobank overgaan op ROC TOP (art. 6:159 BW).

In 2012 gaat Amarantis 4 nieuwe kredietovereenkomsten aan ten behoeve van ROC TOP. De oude swaps worden hierdoor vervangen. Het Waarborgfonds stond garant voor de financiële verplichtingen van ROC TOP. Als eis wordt gesteld dat gedurende 10 jaar het renterisico volledig wordt afgedekt.

De Minister van OCW heeft een Continuïteitsgarantie van € 18 miljoen ter beschikking gesteld in verband met herstructureringen. Dit bedrag mag niet worden gebruikt om negatieve waarde van oude swaps te betalen.

Amarantis kan de negatieve waarde van oude swaps niet voldoen, omdat zij niet over voldoende middelen beschikt. De negatieve waarde van de oude swaps worden verdisconteerd in de nieuwe swaps. Er is een langere looptijd, hogere hoofdsom en een lagere swaprente overeengekomen. In 2014 is de classificatie van ROC TOP gewijzigd.

Vordering

ROC TOP vordert dat voor recht wordt verklaard dat sprake is van wilsgebreken, zorgplichtschendingen en/of ongerechtvaardigde verrijking aan de zijde van de Rabobank met betrekking tot het sluiten van renteswaps. Volgens ROC TOP is sprake van dwaling dan wel misbruik van omstandigheden. ROC TOP stelt dat zij niet te kwalificeren zijn als professionele partijen. Zij zouden niet juist zijn geïnformeerd en/of gewaarschuwd voor de eigenschappen van de swaps.

Oordeel

ROC TOP kan geen rechten geldend maken met betrekking tot de oude swaps. De oude swaps zijn aangegaan met Amarantis en maken geen deel uit van de raamovereenkomst. De nieuwe swaps zijn in 2012 tot stand gekomen. De verjaring is niet gestuit, waardoor de verjaring is ingetreden. Ook een beroep om misbruik van omstandigheden slaagt niet.

De rechtbank overweegt dat de Rabobank rekening moest houden met de belangen van ROC TOP en Amarantis. Zowel Amarantis als ROC TOP vallen te kwalificeren als professionele belegger. Ook lieten zij zich bijstaan door deskundigen. Zij waren op de hoogte van het feit dat de oude swaps werden meegefinancierd in de nieuwe swaps.

Het initiatief voor herfinanciering is niet van de Rabobank afkomstig. Andere renterisicoafdekking waren niet mogelijk of lagen niet voor de hand. Rabobank had de rol van een adviseur, maar het valt haar niet te verwijten dat zij geen rekening heeft gehouden met vervroegde aflossingsmogelijkheden. De vorderingen worden afgewezen. Het gaat om professionele beleggers. Er is geen sprake van schending van zorgplichten, daar is geen grond voor. Ook zijn de vorderingen deels verjaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten adviseren en procederen tegen banken en verzekeraars. Juridisch advies nodig over een renteswap? Neem nu contact op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant