Uitspraak: Assurantiekantoor schendt zorgplicht door polis verzekeraar niet te controleren en moet tweederde van de schade vergoeden

De zus van mevrouw C heeft op 1 december 2004 een Allianz Design Hypotheekplan afgesloten met een looptijd van 15 jaar en een eenmalige koopsomstorting van € 80.675,-. Indien de verzekerde op de einddatum nog in leven zou zijn bedroeg het uit te keren bedrag de poliswaarde van de toegewezen participaties. Bij een rendement van 5,8% zou dit bedrag op kunnen lopen tot de hoofdsom van de hypothecaire lening van € 177.000,-. De eerste polis is op 22 december 2004 verstrekt. In 2007 is er nogmaals een polisblad verstrekt. Hier stond echter een verkeerde einddatum op vermeld. In november 2009 is er daarom een gewijzigde versie verstrekt waarbij de einddatum is aangepast. Op de polisbladen van 2004 en 2007 is niet expliciet vermeld dat bij het overlijden van de verzekerde geen uitkering zou volgen. Dit is wel vermeld op het polisblad van november 2009.

Ombudsman: assurantiekantoor controleert polis niet en moet schade van ruim € 33.000,- vergoeden

In juli 2012 is de zus overleden. Allianz heeft vervolgens geen uitkering gedaan. Mevrouw C heeft hier namens de erfgenamen bezwaar tegen gemaakt. Uiteindelijk is mevrouw C een procedure gestart bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Allianz heeft mevrouw C daarbij aangeboden de ingelegde koopsom te restitueren. Allianz zou daarbij ook hebben aangeboden de door de erfgenamen verschuldigde erfbelasting te vergoeden. Mevrouw C heeft ingestemd met dit voorstel van Allianz. In februari 2014 heeft de Ombudsman Financiële Dienstverlening de aanbeveling gedaan aan het Assurantiekantoor om mevrouw C de schade, een bedrag van € 33.299,02, te vergoeden omdat zij niet heeft gecontroleerd of de afgegeven polis overeenkwam met de besproken wensen van de cliënt. Bij de aanvraag in 2004 zou nadrukkelijk zijn aangegeven dat de verzekeraar ook tot uitkering zou moeten overgaan bij het overlijden van de verzekerde voor het bereiken van de einddatum.

In maart 2014 heeft het Assurantiekantoor laten weten dat de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet zal worden gevolgd. Het Assurantiekantoor bood daarbij wel aan een eenmalige tegemoetkoming te betalen aan mevrouw C van € 5.000,-. Mevrouw C heeft dit voorstel afgewezen en een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Mevrouw C vordert namens de gezamenlijke erfgenamen dat het Assurantiekantoor alsnog uitvoering geeft aan de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Dit houdt in dat het Assurantiekantoor de meerwaarde van de niet tot stand gekomen verzekeringsovereenkomst dient te vergoeden. Deze waarde bedraagt volgens mevrouw C € 33.299,02.

Rust zorgplicht op assurantiekantoor, dient zorgvuldigheid te betrachten in de advisering van zijn cliënten

Volgens mevrouw C is het Assurantiekantoor onzorgvuldig met de belangen van haar zus omgegaan door de polis niet adequaat te controleren. Het Assurantiekantoor erkent dat het niet controleren van de polis onzorgvuldig was. Echter, deze te verwaarlozen fout rechtvaardigt volgens het Assurantiekantoor niet het gevorderde bedrag van € 33.299,02. De Commissie begint haar oordeel met de overweging dat op Assurantiekantoor een zorgplicht rust tegenover mevrouw C. Deze zorgplicht houdt in dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht. De Commissie dient te beoordelen of Assurantiekantoor heeft voldaan aan deze zorgplicht. Volgens de Commissie mag van een redelijk handelend en een redelijk bekwaam assurantietussenpersoon worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten.

Volgens de Commissie mag van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam assurantietussenpersoon worden verwacht dat hij een door de verzekeraar opgestelde polis zorgvuldig controleert aan de hand van de aanvraag. Op het aanvraagformulier dat door de zus van mevrouw C is ingevuld kon de mogelijkheid van een uitkering bij overlijden niet worden aangekruist. Juist in deze situatie had het Assurantiekantoor het polisblad moeten controleren. Doordat het Assurantiekantoor dit heeft nagelaten heeft zij niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur verwacht mag worden. Het Assurantiekantoor is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen tegenover mevrouw C. In beginsel dient zij daarom de geleden schade te vergoeden.

De Commissie stelt echter ook dat indien de zus van mevrouw C de polis na ontvangst op hoofdlijnen had gecontroleerd zij ook redelijkerwijs had kunnen opmerken dat de beoogde dekking bij overlijden ontbrak. Dit heeft de zus van mevrouw C echter nagelaten. Hierdoor draagt zij ook zelf deels schuld aan het ontstaan van de schade. De Commissie stelt het percentage eigen schuld van de zus van mevrouw C vast op een derde deel. Zowel het Assurantiekantoor als Allianz zijn aansprakelijk voor de schade als gevolg van de gemaakte fout. De Commissie oordeelt dat het Assurantiekantoor tweederde van de door mevrouw C geleden schade dient te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur over uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar of tussenpersoon haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant