Uitspraak: ABN AMRO voldoet niet aan zorgvuldigheidsverplichting, maar borgtochtovereenkomst kan niet ontbonden worden

ABN AMRO N.V. (hierna: “ABN AMRO”) heeft op 29 juni 2010 aan S3 en A Holding B.V. (hierna: “S3&A”) een krediet in rekening-courant verstrekt. Het limiet bedroeg € 3.000.000,-. De einddatum was 1 november 2010. S3&A was één van de topholdings van de Partner Logistics Group. Voor de kredietfaciliteit wilde ABN AMRO uiteraard wel een aantal zekerheden vestigen. Een van deze zekerheden betrof de borgtocht van Wave. De bestuurder van Wave heeft daarvoor enkele dagen voor het krediet werd verstrekt een borgtochtovereenkomst getekend met een maximum bedrag van € 3.000.000,-.

ABN AMRO wacht bijna anderhalf jaar met brief sturen aan borg

Uiteindelijk is S3&A haar verplichtingen uit de kredietovereenkomst niet nagekomen. Het krediet is dus niet op 1 november 2010 terugbetaald aan ABN AMRO. ABN AMRO heeft S3&A per brief van 26 augustus 2011 gewaarschuwd dat de kredietlimiet is overschreden en heeft haar daarbij verzocht de debetstand terug te brengen tot de toegestane kredietlimiet van € 3.000.000,-. ABN AMRO heeft S3&A in januari 2012 nogmaals een brief gestuurd waarbij zij heeft aangegeven dat S3&A al enige tijd in verzuim is. De kredietfaciliteit is daardoor direct opeisbaar geworden en ABN AMRO is gerechtigd om betaling te vorderen. Daarnaast is ABN AMRO bevoegd om de zekerheden en garanties uit te winnen én om aanspraak te maken op de borgtocht. De advocaat van ABN AMRO heeft op dezelfde dag aan Wave meegedeeld dat S3&A al geruime tijd in verzuim was en niet voldeed aan haar verplichtingen.

In de periode tussen november 2010, de einddatum van de kredietfaciliteit, en 2012 is ABN AMRO nauw betrokken geweest bij de herstructurering van de Partner Logistics Groep. Hierbij is zij niet tot een structurele oplossing gekomen voor de financieringsproblemen en op 30 mei 2012 is aan de Partner Logistics Groep surseance van betaling verleend waarnaar de vennootschappen zijn gefailleerd.
Op 26 september 2012 heeft ABN AMRO Wave bericht dat zij genoodzaakt was tot uitwinning van de borgtocht. Daarbij heeft ABN AMRO Wave een termijn van 14 dagen gegeven om het bedrag van € 3.000.000,- te voldoen. Wave is echter niet tot betaling overgegaan. ABN AMRO is vervolgens een procedure gestart bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Daar vorderde zij de veroordeling van Wave tot betaling van € 3.000.000,- op grond van de borgtochtovereenkomst. De rechtbank heeft de vordering van ABN AMRO toegewezen. Wave is daartegen in hoger beroep gegaan. Daarbij heeft Wave een beroep gedaan op rechtsverwerking door ABN AMRO. Dit beroep is door het gerechtshof verworpen en zij heeft het eindvonnis van de rechtbank dan ook bekrachtigd. Wave is vervolgens in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Wave vordert hierbij dat de borgtochtovereenkomst op grond van een tekortkoming aan de zijde van ABN AMRO wordt ontbonden. Indien er geen ontbinding plaatsvind vordert Wave vergoeding van de door haar geleden schade.
Volgens Wave heeft ABN AMRO niet voldaan aan de op haar rustende zorgvuldigheids- en inspanningsverplichtingen doordat zij zich pas op 9 januari 2012 heeft gemeld bij Wave.

Borgtochtovereenkomst is geen wederkerige overeenkomst en kan daarom niet ontbonden worden

Volgens de omschrijving van artikel 7:850 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is een borgtochtovereenkomst geen wederkerige maar juist een eenzijdige overeenkomst. Enkel de borg neemt een verbintenis op zich. Daardoor is de mogelijkheid tot ontbinding op grond van een tekortkoming uit art. 6:265 BW niet mogelijk voor een borgtochtovereenkomst. Er kunnen echter ook verplichtingen voor de schuldeiser voortvloeien uit de borgtochtovereenkomst, bijvoorbeeld een zorgvuldigheidsverplichting. Dit maakt echter niet dat de borgtochtovereenkomst een wederkerige overeenkomst is. Maar, indien de schuldeiser deze verplichting niet nakomt heeft de borg wel, indien aan de overige voorwaarden is voldaan, recht op vergoeding van de schade die hij leidt als gevolg van de schending.

In deze zaak is er sprake van schending door ABN AMRO van de zorgvuldigheidsverplichting. ABN AMRO heeft immers in strijd gehandeld met de door haar tegenover Wave in acht te nemen zorgvuldigheid. Zij heeft Wave niet op de hoogte gesteld van haar voornemen om S3&A nog niet in verzuim te stellen zolang zij bezig was met de financiële herstructurering van Partner Logistics Groep. Echter, de schending van deze verplichting door ABN AMRO geeft Wave niet het recht tot ontbinding van de borgtochtovereenkomst. Deze schending levert namelijk geen tekortkoming in de nakoming op van ABN AMRO die in verhouding staat met de verbintenis van Wave. De Hoge Raad wijst de vordering van Wave tot ontbinding van de borgtochtovereenkomst dan ook af.

Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad.

Financieel recht advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld en wordt u door de wederpartij hierop aangesproken? Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant