Uitspraak: Bank handelt niet in strijd met zorgplicht door regeling tegen finale kwijting te treffen

De heren A, B en C hebben zich borg gesteld tegenover ABN Amro. A, B en C zijn elk voor eenderde aandeelhouder van bedrijf 1. Bedrijf 1 is 100% aandeelhouder van bedrijf 2. In 2008 verstrekt ABN Amro een kredietfaciliteit voor beide bedrijven. Als zekerheid tekenen alle drie de heren een overeenkomst waarin zij zich elk voor €340.000 borg stellen voor de verplichtingen die de bedrijven hebben tegenover ABN Amro. Meneer A is getrouwd en dus tekent zijn echtgenote de borgtocht ook voor akkoord.
In 2010 wordt de kredietfaciliteit hernieuwd. Vervolgens wordt de overeenkomst elk jaar voor een periode van 12 maanden verlengd. Vanwege een debetstand en de leegstand van verschillende bedrijfspanden beëindigt ABN Amro in 2014 de kredietfaciliteit. ABN Amro verkoopt een kantoorpand waarop een recht van hypotheek was gevestigd. De openstaande schuld is daarna nog bijna €1,3 miljoen. Voor het openstaande bedrag spreekt ABN Amro de heren A, B en C aan op grond van de borgstellingen. Meneer C is inmiddels failliet verklaard en kan daarom niks aan de bank betalen. Meneer B geeft aan het bedrag niet te kunnen betalen en treft een regeling tegen finale kwijting. Voor €34.000 koopt hij al zijn verplichtingen uit hoofde van de borgstelling af. Meneer A wordt voor de volle €340.000 van zijn borgstelling aangesproken door ABN Amro.

Wanneer meneer A niet overgaat tot betaling stapt ABN Amro naar de rechter

ABN Amro vordert bij de rechter dat meneer A €340.000 betaald. Meneer A moet dit bedrag volgens ABN Amro betalen omdat hij zich voor dit bedrag borg heeft gesteld. Omdat de bank het openstaande bedrag niet meer op de bedrijven 1 en 2 kon verhalen wordt meneer A aangesproken.
Meneer A verweert zich tegen de vordering van ABN Amro. Hij stelt dat zijn vrouw de borgtocht heeft vernietigd omdat zij geen akkoord heeft gegeven. Zij heeft wel akkoord gegeven voor de borgtocht die in 2008 is getekend maar niet voor de vernieuwing van de kredietfaciliteit.
Daarnaast is meneer A van mening dat ABN Amro zijn zorgplicht jegens hem heeft geschonden.

Handtekening echtgenote niet vereist voor verlengen borgtocht

Ten aanzien van het eerste verweer overweegt de rechtbank het volgende. Meneer A heeft in 2008 een borgtocht getekend. Zijn vrouw heeft deze overeenkomst ook voor akkoord getekend. In de borgtocht is opgenomen dat de borgtocht geldig blijft wanneer de bank in de toekomst een grotere vordering krijgt op de bedrijven. Omdat aan de hernieuwde overeenkomsten gelijke rechten en plichten zijn verbonden was het meetekenen van de echtgenote van meneer A niet vereist bij de hernieuwing van de borgtocht. De vernietiging van de overeenkomst door de echtgenote heeft volgens de rechter dus geen gevolg voor de overeenkomst.

Bank hoeft geen voorstel te doen voor regeling ter finale kwijting

Het tweede verweer dat meneer A voert is dat ABN Amro haar zorgplicht heeft geschonden. A is van mening dat ABN Amro hem ook had moeten betrekken in de regeling ter finale kwijting. De rechtbank gaat niet mee in de stelling van A. Uit de overeenkomst volgt dat de borgtocht in stand blijft zolang de schuld nog niet is voldaan. Ook wanneer ABN Amro met één van de borgen een regeling treft blijft de borgtocht ten aanzien van de andere borgen in stand. De rechter is van oordeel dat A niet wordt benadeelt door de schikking die ABN Amro heeft getroffen met meneer B. De stelling dat ABN Amro haar zorgplicht jegens meneer A heeft geschonden is daarmee onjuist.

Borg van €340.000 moet alsnog betaald worden aan ABN Amro

De rechtbank concludeert dat de verweren van meneer A niet slagen. Voor de hernieuwing van de borgtocht was geen goedkeuring van de echtgenote van meneer A vereist waardoor zij de borgtocht niet kan vernietigen. Daarnaast wordt meneer A niet benadeeld door de regeling die ABN Amro heeft getroffen met meneer B. Er is dus geen sprake van een schending van de zorgplicht door ABN Amro. De rechter veroordeelt meneer A tot betaling van €340.000 aan ABN Amro uit hoofde van de door hem ondertekende borgtocht.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld voor de terugbetaling van een krediet aan uw bank en wordt u daarop aangesproken terwijl u niet (volledig) ingelicht bent omtrent de risico’s? Of heeft uw echtgenote de borgstellingsverklaring niet medeondertekend? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant