Uitspraak: Consument heeft recht op nieuwe polis bij premiestijging van meer dan 10%

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: “Kifid”) heeft voor het eerst in een tweetal zaken uitspraak gedaan over de mate waarmee een verzekeringspremie verhoogd mag worden. Het Kifid overweegt dat indien een premie met meer dan 10% stijgt, de verzekeraar verplicht is om de verzekerde een nieuw aanbod te doen dat vervolgens door de verzekerde (al dan niet) dient te worden aanvaard. Stilzwijgende verlenging is in dat geval niet toegestaan.

Consument dwingt met succes verlaging premie af tegenover Interpolis

De eerste zaak waarin de rechtmatigheid van een premiestijging door het Kifid werd getoetst, betrof een zaak tegen Achmea Schadeverzekeringen N.V. handelend onder de naam Interpolis (hierna: “Interpolis”). Een consument had een 'Alles in een Polis' afgesloten bij Interpolis, bestaande uit een inboedel-, woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden, was Interpolis bevoegd om de premie of voorwaarden van de verzekering aan te passen. Op een gegeven ogenblik heeft Interpolis de premie voor de 'Alles in een Polis' verhoogd van € 374,55 incl. BTW naar € 450,29 incl. BTW. Dat betreft een prijsstijging van 20,22%. De consument is vervolgens een procedure bij het Kifid gestart, waarin hij heeft gevorderd dat de premie drastisch naar beneden wordt bijgesteld. Het Kifid oordeelde uiteindelijk dat met de stijging van de totale jaarpremie met 20,22% sprake is van een zodanig ingrijpende wijziging van de overeenkomst dat sprake is van een nieuwe overeenkomst, welke tot stand dient te komen door aanbod en aanvaarding en stilzwijgende verlenging derhalve niet aan de orde is. De consument is dus de verhoogde prijs niet verschuldigd en heeft recht op terugbetaling van de teveel betaalde premie. Pas na opzegging van de verzekering met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, mag Interpolis de prijs verhogen bij de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst.

Ook Meeuw mag premie niet met meer dan 10% verhogen bij stilzwijgende verlenging

In de tweede zaak bij het Kifid werd de rechtmatigheid getoetst van een premiestijging van 173% van een Unigarant-bromfietsverzekering. De consument in kwestie had voornoemde bromfietsverzekering afgesloten via Meeuw Groep B.V. (hierna: “Meeuw”). Op grond van de algemene voorwaarden was ook Meeuw bevoegd om de premie en voorwaarden te wijzigen. De consument had voor zichzelf een bromfietsverzekering, alsmede voor een extra bestuurder onder de 25 jaar, afgesloten. Voor de totale verzekering was de consument een maandelijkse premie van € 30,84 verschuldigd. Per 1 juli 2015 heeft Meeuw de voorwaarden van de verzekering gewijzigd, waardoor het niet meer mogelijk was om jonge bestuurders – anders dan de regelmatige bestuurder – op de verzekering mee te verzekeren. Deze optie werd dan ook bij consument van de bromfietsverzekering verwijderd, de nieuwe maandpremie bedroeg € 35,53. Na ontdekking van deze verandering, heeft consument contact opgenomen met Meeuw en heeft zij de verzekering aangepast waardoor haar zoon van jonger dan 25 jaar regelmatig bestuurder werd. Gevolg: de premie steeg van € 35,53 naar € 84,31.

Ook deze consument startte een procedure bij het Kifid, alwaar hij compensatie vorderde voor de verhoogde premie en voortzetting van de verzekering zoals die 1 juli 2015 was. Het Kifid oordeel dat een verzekeraar zijn verzekeringsproducten per contractvervaldatum aanpassen als het om aanpassingen van een beperkte omvang en financieel belang gaat. Een voorbeeld van een dergelijke aanpassing betreft een premieverhoging voor zover deze hoogstens 10% bedraagt. In onderhavig geval was sprake van een stijging van maar liefst 173,4%. Het Kifid is van oordeel dat sprake is van een zodanig ingrijpende wijziging van de overeenkomst dat sprake is van een nieuwe overeenkomst, welke tot stand dient te komen door aanbod en aanvaarding en stilzwijgende verlenging derhalve niet aan de orde is. Ook in deze zaak heeft de consument recht op terugbetaling van teveel betaalde premie en dient de oude verzekering te worden gecontinueerd, totdat deze door een der partijen wordt opgezegd.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook te maken met een exhorbitante verhoging van uw premie, waar u geen instemming voor heeft gegeven? Of bent u anderszins onjuist of onvolledig geadviseerd bij het afsluiten of wijzigen van verzekeringen? Of heeft u een ander geschil met uw financieel adviseur, bank, tussenpersoon of verzekeraar? De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met procederen tegen voornoemde instellingen. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Raadpleeg de volledige uitspraak van het Kifid inzake Interpolis en Meeuw.

Zie vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant