Uitspraak: Rabobank handelt niet onrechtmatig bij opname persoonsgegevens in incidentenregister en EVR

Meneer X heeft een betaalrekening bij Rabobank. Wanneer bij de bank signalen binnenkomen over betrokkenheid van X bij oplichting wordt een onderzoek ingesteld. Op basis van de uitkomst van het onderzoek is Rabobank van mening dat meneer X in drie gevallen betrokken is geweest bij oplichting of pogingen daartoe. Meneer X heeft via vennootschappen waar hij verantwoordelijk voor is, klanten van de bank opgelicht. Dit is voor de bank aanleiding om de persoonsgegevens van meneer X op te nemen in het Incidentenregister van de bank. Tevens worden de gegevens opgenomen in het Externe Verwijzingsregister (EVR).

Rabobank zou onrechtmatig hebben gehandeld

Meneer X is het niet eens met de uitkomst van het onderzoek. Hij vindt dat Rabobank onrechtmatig handelt door zijn persoonsgegevens op te nemen in de registers. X start een procedure tegen de bank en vordert dat zijn persoonsgegevens worden verwijdert. Daarnaast vordert meneer X dat de bank hem een schadevergoeding betaalt.

Oplichting aan te merken als incident

In deze procedure moet de rechtbank beoordelen of Rabobank terecht de persoonsgegevens van meneer X heeft opgenomen in het incidentenregister van de bank en het EVR. De rechtbank overweegt dat een opname van persoonsgegevens in de registers rechtmatig is als dit in lijn is met het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) is. Op grond van het PIFI mag Rabobank de persoonsgegevens van meneer X opnemen wanneer sprake is van een incident. Van een incident in de zin van het PIFI is sprake wanneer een gebeurtenis gevolgen heeft voor de integriteit of veiligheid van cliënten van een financiële instelling. De rechtbank is van oordeel dat (poging tot) oplichting een bedreiging vormt voor de financiële belangen van cliënten van Rabobank. In alle drie de gevallen kan dan ook gesproken worden van een incident in de zin van het PIFI. De rechtbank concludeert dat Rabobank in lijn met de regelgeving heeft gehandeld bij het opnemen van de persoonsgegeven van meneer X in het incidentenregister.

Strafbare feit moet concreet zijn

Rabobank is van mening dat meneer X betrokken is geweest bij oplichting. Oplichting is een strafbaar feit. In dit geval gaat het dus om strafrechtelijke persoonsgegevens van meneer X. De rechtbank overweegt dat deze gegevens enkel in de registers opgenomen mogen worden wanneer er voldoende concrete omstandigheden zijn om te kunnen spreken van een strafbaar feit. De rechtbank baseert zich hiermee op vaste rechtspraak van de Hoge Raad. De feiten en omstandigheden moeten zodanig concreet zijn dat tot een bewezenverklaring van het strafbare feit gekomen kan worden. Een redelijk vermoeden van schuld is onvoldoende. Dit geldt zowel voor opname van strafrechtelijke persoonsgegevens in het incidentenregister als het EVR.

Rabobank heeft rechtmatig persoonsgegevens geregistreerd

In haar onderzoek heeft Rabobank drie melding over oplichting door meneer X en zijn vennootschappen onderzocht. De rechtbank sluit zich aan bij de conclusies die Rabobank heeft getrokken. Dit betekend dat naar oordeel van de rechtbank in alle gevallen sprake is geweest van oplichting of poging tot oplichting. Nu vaststaat dat er concrete aanwijzingen zijn dat meneer X betrokken is geweest bij oplichting mogen zijn strafrechtelijke persoonsgegevens worden opgenomen in het incidentenregister en EVR. Omdat alle gebeurtenissen zijn aan te merken als incidenten in de zin van het PIFI is geen sprake van onrechtmatig handelen door Rabobank. De rechtbank is van oordeel dat de persoonsgegevens van meneer X rechtmatig door Rabobank zijn verwerkt. De verwerkte gegevens mogen dan ook in de registers blijven staan. De vordering van meneer X wordt daarmee afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant