Uitspraak: De contra proferentem-regel kan niet altijd worden toegepast

Ribank heeft met twee consumenten (A en B) een kredietovereenkomst gesloten voor 56.000 euro. Bij aanvang wordt direct 55.977,50 euro opgenomen. De rente wordt gedurende de looptijd meermaals gewijzigd door Ribank, op basis van het rentewijzigingsbeding. In dat beding is opgenomen dat de rente het wettelijke maximum nimmer mag overschrijden.

Ribank draagt haar rechten en plichten over aan De Nederlandse Voorschotbank B.V. De kredietovereenkomst wordt in november 2017 beëindigd wegens aflossing van het krediet wegens herfinanciering.

Vordering

Consumenten vorderen terugbetaling van de teveel betaalde rente. Consumenten hebben aangevoerd dat zij ervan mochten uitgaan dat de ontwikkeling van de rente een externe rentevoet zou volgen. Ribank stelt dat consumenten niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard, nu de vorderingen zien op betalingen die zijn verricht nadat De Nederlandse Voorschotbank het contract had overgenomen.

Beoordeling

Allereerst stelt de kantonrechter dat geen sprake is van een contractsoverneming door De Nederlandse Voorschotbank. Hiervoor is namelijk medewerking van A en B vereist. Van een dergelijke medewerking kan niet worden gesproken. Consumenten zijn dus ontvankelijk.

Volgens consumenten zou het beding niet transparant zijn, waardoor aansluiting moet worden gezocht bij het contra proferentem-beginsel. In dat geval moet gekozen worden voor de meest gunstige uitleg voor consumenten. De kredietvergoeding is in dat geval gekoppeld aan een externe rentevoet.

De betekenis van het beding wordt vastgesteld aan de hand van de Haviltex-maatstaf. Hierbij wordt de ‘gemiddelde consument’ als maatstaf genomen. Consumenten hadden alleen de kredietovereenkomst en de algemene voorwaarden. Daarin is niet opgenomen op basis van welke criteria een kredietvergoeding mag worden gewijzigd. Ook waren consumenten niet op de hoogte van het beleid van de bank omtrent wijzigen. Het was dan ook voor consumenten onduidelijk op welke manier en op basis van welke criteria de bank kon wijzigen. Hierdoor heeft de consument de economische gevolgen niet goed kunnen inschatten, waardoor niet is voldaan aan het transparantievereiste.

De kantonrechter wijst de vordering af, nu consumenten hebben aangegeven de geldigheid van het rentewijzigingsbeding niet te willen aantasten. Daarnaast kan de uitleg van het beding niet volgens de contra proferentem-regel plaatsvinden, aangezien de tekst van het beding duidelijk is.

Klik hier voor de uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank uw rente ook eenzijdig gewijzigd en vraagt u zich af of dat zomaar kan? Neem dan hier contact met ons op. De advocaten van Financieel Recht Advocaten staan u graag te woord.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant