Uitspraak: Geen dwaling bij afsluiten beleggingsverzekering

Consument stelt dat bij het sluiten van de beleggingsverzekering niet dan wel onvoldoende is gewezen op de aard en omvang van de kosten en de verbonden beleggingsrisico’s en de daaraan verbonden gevolgen. Ook zou tussentijds geen informatie zijn verstrekt om maatregelen te nemen om het resultaat te kunnen verbeteren.

Consument geeft aan te hebben gedwaald bij het afsluiten van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is van mening dat de vordering van consument is verjaard. Ook vindt zij dat voldoende informatie is verstrekt en zij niet gehouden was om meer of andere informatie te verstrekken dan waartoe zij verplicht was. In dat kader zou zij niet gehouden zijn om herstelmaatregelen te treffen.

De klacht

Consument vindt dat de verzekeraar gehouden is tot herrekening van de waarde van de Verzekering op de einddatum, waarbij niet overeengekomen inhoudingen achterwege worden gelaten en te hoge inhoudingen worden gecorrigeerd. Consument vordert ook vergoeding van de proceskosten. Consument is van mening dat de verzekeraar daartoe verplicht is omdat over een deel van de kosten geen wilsovereenstemming zou zijn ontstaan. Eveneens zou de verzekering tot stand zij gekomen onder invloed van dwaling.

De klacht omvat de volgende verwijten:

 • dat zij door Verzekeraar niet is geïnformeerd over de provisie van de tussenpersoon en de administratiekosten die in rekening zijn gebracht. Over deze kosten bestond volgens Consument dan ook geen wilsovereenstemming. Uit de omstandigheid dat Consument bekend was met de nominale premie en investeringspremie, volgt niet dat Verzekeraar er gerechtvaardigd op heeft kunnen en mogen vertrouwen dat Consument instemde met voornoemde kosten;
 • de fondsbeheerkosten zijn evenmin door Verzekeraar vermeld. Hierover bestond tussen partijen dan ook geen wilsovereenstemming;
 • consument is nimmer gewaarschuwd voor het crash risico;
 • bepalingen omtrent de investeringspremie en overlijdensrisicopremie dienen als kernbeding te worden aangemerkt. Deze bedingen zijn onduidelijk en onbegrijpelijk geformuleerd en dienen derhalve als onredelijk bezwarend te worden beschouwd;
 • de betrokken tussenpersoon heeft Consument niet inhoudelijk geadviseerd;
 • in de offerte wordt ten onrechte uitgegaan van nettorendementen.
Oordeel van het Kifid

Een consument mag ervan uitgaan dat de verzekeraar duidelijk, juist en volledig informeerd over de verzekering. Niet mag worden verwacht dat een consument zelf een onderzoek instelt om te bekijken of een verzekeraar aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Er bestond in beginsel geen aanleiding bij de consument om te twijfelen aan de verzekeraar.

Consument heeft onbetwist gesteld dat zij pas in 2013 heeft begrepen dat de verzekeraar zou zijn tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen. Vanaf dat moment is de termijn gaan lopen en is tijdig geklaagd (art. 6:89 BW). Consument heeft dus tijdig geklaagd. Het is niet aannemelijk geworden dat sprake is van dwaling. Consument heeft niet kunnen aantonen dat de beleggingsverzekering niet of niet in deze vorm zou zijn afgesloten als de ‘ontbrekende of onjuiste’ informatie wel was ontvangen.

Het is van algemene bekendheid dat daaraan het risico is verbonden dat die rendementen (veel) lager kunnen uitvallen dan verwacht of gehoopt. Ook Consument had dat kunnen en moeten begrijpen. Daarnaast is de commissie van mening dat het crashrisico onder het algemene beleggingsrisico valt.

Verzekeraar heeft geen andere of meer kosten in rekening gebracht dan in de offerte en polis is overeengekomen. Hiermee heeft de consument ingestemd.

Resumerend

Consument had moeten en kunnen weten dat hij een beleggingsverzekering afsloot. Ook kon hij uit de productinformatie kunnen afleiden welke kenmerken bij het product horen. De verzekeraar heeft voldoende informatie gegeven over de inhoudingen op nominale premie en dividend- en fondswisselkosten. Er is dan ook een wilsovereenstemming hierover bestaan. De verzekeraar had geen informatieplicht ten aanzien van de fondsbeheerkosten. Alle vorderingen die consument heeft ingesteld worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over een beleggingsverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant