Uitspraak: Kredietovereenkomst vernietigt wegens dwaling

PCD dient per e-mail op 30 november 2010 een aanvraag in voor een innovatiekrediet bij ABN AMRO. Het gaat om een totaalbedrag van 250.000 euro. PCD geeft in de e-mail aan dat zij aanspraak kan maken op het innovatieborgstellingskrediet, waardoor de Staat voor 60 procent van de lening als borg optreedt.

ABN AMRO heeft laten weten dat de Staat een akkoord heeft gegeven voor het kredietverzoek ter hoogte van 200.000 euro en dat ABN AMRO zelf akkoord dient te gaan voor de overige 50.000 euro. Dit mocht de bank zien als formaliteit. De bank heeft een voorstel aan PCD gedaan en in januari 2011 wordt de kredietovereenkomst getekend.

Nadat de kredietovereenkomst is afgesloten, komt PCD erachter dat niet de gewenste vorm van krediet is aangegaan. PCD wilde namelijk een innovatieborgstellingskrediet. Op 17 maart 2011 hebben partijen een gesprek om het krediet om te zetten. Na afloop heeft de bank een e-mail gestuurd met hetgeen is besproken. Een omzetting is mogelijk, maar werd door de bank afgeraden. Het krediet wordt niet omgezet.

Op 14 augustus 2012 heeft ABN AMRO de kredietovereenkomst opgezegd, omdat PCD de verplichtingen niet nakwam. Lindorff heeft namens de bank incassomaatregelen genomen.

Vordering

PCD stelt de bank aansprakelijk en vordert dat de verstrekking van het krediet ongedaan wordt gemaakt. Daarbij vordert PCD dat de bank de geleden schade moet vergoeden. Ook wordt een beroep op dwaling gedaan.

Beoordeling

In een tussenvonnis is geoordeeld dat een beroep op dwaling slaagt. Ook de vordering tot ongedaanmaking van de kredietovereenkomst wordt toegewezen. PCD was er namelijk vanuit gegaan dat een innovatieborgstellingskrediet was aangegaan, waarbij de Staat borg zou staan. Voor de bank moest het duidelijk zijn dat het verstrekte krediet verschilde van een innovatieborgstellingskrediet. De kenmerken van een innovatieborgstellingskrediet waren voor PCD van essentieel belang.

In het eindvonnis moet worden bepaald wat de inhoud van de ongedaanmakingsverbintenis is en welke schade PCD lijdt. ABN AMRO heeft aangevoerd dat onder de ongedaanmakingsverbintenis moet worden verstaan dat PCD het geleende krediet terugbetaalt. Het ter beschikking stellen van het geldbedrag is onmogelijk, daarom dient de waarde van de prestatie te worden vergoed. Deze bestaat uit de in het economische verkeer gebruikte rente.

PCD stelt dat de bank in een betere positie is gekomen door de betaling van borgstellingsprovisie, de aflossingen en de rente. Deze bedragen moeten volgens PCD aan haar worden terugbetaald. De Staat heeft het niet afgeloste deel van de kredietovereenkomst ter hoogte van 133.457,16 euro voldaan. Hierdoor loopt PCD het risico om claims te ontvangen van de Staat. Dit bedrag moet door de bank aan PCD worden betaald.

De rechtbank voert aan dat de overeenkomst moet worden vernietigd. Hieronder moet worden verstaan dat het gevolg van de op grond van de overeenkomst verrichte prestaties zo veel mogelijk ongedaan moeten worden gemaakt. In dit geval betreft het de betaling van het leningsbedrag door ABN AMRO en betaling van de rente, aflossingen en borgstellingsprovisie door PCD. De rechtbank ziet geen ruimte om het mogelijk vorderingsrisico van de Staat mee te nemen.

PCD stelt dat de geleden schade in totaal 16.036.802 euro is. Dit bedrag bestaat uit gemaakte kosten en winstderving. De rechtbank gaat niet mee in deze berekening. De kosten zouden ook zijn gemaakt wanneer de gebeurtenis wordt weggedacht. De kosten zijn daarbij ook onvoldoende aannemelijk gemaakt om de vordering toe te wijzen.

De rechtbank heeft de overeenkomst op grond van dwaling vernietigd. De kredietovereenkomst moet ongedaan worden gemaakt, door het verstrekte krediet terug te betalen en daar de ontvangen aflossingen, rente en borgstellingsprovisie vanaf. De gemaakte kosten en winstderving komen niet voor vergoeding in aanmerking. PCD moet binnen 5 dagen na betekening van het vonnis een bedrag van ruim 175.000 euro voldoen aan ABN AMRO.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant