Uitspraak: Opzegging bankrelatie mocht wegens niet voldoen aan informatieverzoeken

A is sinds 2016 enig bestuurder en enig aandeelhouder van Insight B.V. In november dat jaar wordt een bankrekening geopend bij de Rabobank. In een gesprek met de bank heeft A laten weten dat dat Insight (uitsluitend) actief is in de handel in gereviseerde turbo-charges voor motorvoertuigen. Er wordt een jaaromzet van 300.000 euro verwacht. In januari 2017 heeft de bestuurder een privérekening bij de Rabobank geopend.

In 2017 wordt de bankrekening van Insight voor het eerst gebruikt. De bankrekening bedraagt in korte tijd meer dan een miljoen. De bank vertrouwt de situatie niet en besluit een onderzoek in te stellen. In oktober heeft de bank met A een gesprek over de omzet en activiteiten van Insight. De bank verzoekt toelichting te geven op het verdienmodel, de omzet en de in-en verkoop van producten.

In juli resp. september 2018 heeft de bank de bankrelatie met Insight B.V. en diens DGA beëindigd. Er heeft een gesprek tussen partijen plaatsgevonden. De bank heeft middels een brief laten weten dat de bank een aantal eisen stelt voordat zij tot heroverweging van haar beslissing overgaat. Ook wordt door de bank verzocht om informatie aan te leveren. A heeft een advocaat ingeschakeld. Zij hebben aan de bank laten weten dat de eisen die zijn gesteld disproportioneel en ongebruikelijk zijn. Ook zou de bank de kosten van de KYC-onderzoeken moeten dragen. De bank wordt aansprakelijk gesteld. Er wordt gedreigd met een kort geding als niet op het besluit wordt teruggekomen. De advocaat van de bank heeft medegedeeld dat de bankrekeningen van zowel Insight als A zullen worden opgeheven in maart 2019.

Eerste aanleg

Insight en A willen dat de bankrekeningen worden voortgezet. De voorzieningenrechter heeft in kort geding geoordeeld dat het voldoende aannemelijk is dat de opzegging van de bankrelatie geen stand zal houden in een bodemprocedure. Daarom wordt de vordering toegewezen. De bank is het niet eens met het oordeel van de voorzieningenrechter. De bank gaat in hoger beroep.

Oordeel hof

De toets of de bank rechtsgeldig de bankrelatie heeft opgezegd, vindt plaats aan de hand van artikel 6:248 lid 2 en artikel 3:13 BW. Volgens de bank was er aanleiding om de relatie te beëindigen, omdat er sprake zou zijn van een vertrouwensbreuk doordat de bank niet tijdig is geïnformeerd over de wijziging van de handel van Insight en de daarbij horende omzet. Ook had de bank zorgen over een mogelijke betrokkenheid bij criminele gedragingen. Insight stelt dat er onvoldoende concrete aanwijzingen zijn dat zij betrokken zou zijn bij illegale praktijken.

Volgens het hof was de opzegging rechtsgeldig. Er hoeven geen concrete bewijzen te zijn. Insight heeft niet voldaan aan gerechtvaardigde informatieverzoeken. Zij heeft geen gegevens verstrekt en afwijkende antwoorden gegeven. Daarmee heeft zij in strijd gehandeld met hetgeen in artikel 3 van de Algemene Bankvoorwaarden is bepaald. De bank kon zo niet in staat worden gesteld haar verplichtingen in het kader van de Wwft na te komen. Daardoor heeft de bank geen mogelijkheid gehad om mogelijke risico’s te beoordelen.

Insight heeft nog aangevoerd dat zij een belang heeft bij het in stand houden van de bankrekening. Volgens het hof is het voldoende aannemelijk dat in de bodemprocedure wordt geoordeeld dat de bank rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid de relatie de beëindigen.

Ten aanzien van de beëindiging van de bankrelatie met A heeft het hof geoordeeld dat de feiten onvoldoende zijn. A heeft een groter belang bij het voortzetten van de relatie. Daarom moet deze bankrelatie worden voortgezet.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant