Uitspraak: Rabobank aansprakelijk gesteld voor schending zorgplicht bij oversluiten hypotheek

Familie had een hypotheek lopen bij de ING Bank. Voor haar zakelijke financiering is de familie in 2007 overgestapt naar de Rabobank en daarbij ook haar hypotheek overgesloten naar de Rabobank. De familie is van mening dat Rabobank niet goed heeft geadviseerd en voorgelicht. Er is schade bij de familie ontstaan waarvoor volgens hen de Rabobank moet optreden. Zij vordert voor recht dat de Rabobank aansprakelijk is.

De Rabobank is echter van mening dat zij juist heeft voorgelicht. Zij is van mening dat de familie zelf keuzes heeft gemaakt en daarvoor zelf de eventuele schade moet dragen.

Aan het einde van de looptijd van de hypotheek bij ING zou een eindbedrag worden uitgekeerd van 181.512 euro. Dat bedrag was genoeg op de hypotheek af te lossen. Dit was ondergebracht in een kapitaal/levensverzekering van Nationale Nederlanden. Daarvoor betaalde de familie maandelijks een premie.

Doordat de polis was losgeknipt van de hypotheek en de maandelijkse premie gelijk is gebleven, is het gegarandeerde eindkapitaal lager geworden, namelijk 96.130 euro. Volgens de familie is dit nooit de bedoeling geweest, nu het voor hun belangrijk was dat het bedrag 181.512 euro zou blijven. De Rabobank heeft daarover verkeerd voorgelicht door te zeggen dat met voortzetting van de NN-polis met dezelfde premie het oude bedrag gegarandeerd zou zijn. Hierdoor zou onduidelijkheid zijn ontstaan over het eindresultaat.

Rabobank heeft een aantal formele verweren gevoerd, maar die slagen echter niet. De rechtbank moet beoordelen of de Rabobank haar zorgplicht heeft geschonden. Daarbij wordt gekeken naar hetgeen vóór het oversluiten van de hypotheek is besproken. Daaruit moet naar voren komen wat de bedoeling is geweest. Ook schriftelijke stukken kunnen hierbij een rol spelen.

Op 24 mei 2007 heeft de familie ene gesprek gehad bij de Rabobank. Hierbij is toen het hypotheekadvies besproken. Rabobank heeft op 13 juni 2007 een offerte verstuurd.

Het staat vast dat is gesproken over het oversluiten van een hypotheek naar de Rabobank. De familie was niet verplicht of genoodzaakt de hypotheek over te sluiten. In zo’n situatie mag van Rabobank worden verwacht dat zij haar toekomstige klant op een juiste en duidelijke manier voorlicht over de hypotheek. Ze moeten de wensen vaststellen en het aanbod daarop afstemmen. Feit is dat er over dat bedrag en over de NN-polis is gesproken.

De Rabobank hoort duidelijk uit te leggen wat haar aanbod inhoudt en in welke mate dat verschilt van de bestaande hypotheek. Gelet op de bestaande NN-polis en het daaraan gekoppelde bedrag van 181.512 euro hoort Rabobank ondubbelzinnig uit te leggen of in haar aanbod het gegarandeerde eindkapitaal in stand blijft onder dezelfde voorwaarden.

De rechtbank neemt aan dat de Rabobank onvoldoende heeft voorgelicht en daarom haar zorgplicht heeft geschonden. Rabobank mag het tegendeel bewijzen.

Uit het hypotheekadvies kan worden opgemaakt dat Rabobank heeft geadviseerd om de polis voort te zetten tegen dezelfde premie en hetzelfde gegarandeerde eindkapitaal. Rabobank heeft stukken vernietigd wegens het verstrijken van de wettelijk bewaartermijn. Rabobank had gezien de klacht de stukken niet mogen vernietigen. Dit blijft dan ook voor haar risico.

In de offerte staat wel ‘beoogd’ eindkapitaal. Dat kan een aanwijzing zijn dat het bedrag niet is gegarandeerd. Als Rabobank, voorafgaand aan het sluiten van de lening, ondubbelzinnig aan de familie heeft duidelijk gemaakt dat bij voortzetting van de NN-polis met dezelfde premie een gegarandeerd eindkapitaal van 181.512 euro niet mogelijk was, heeft de familie daar niet op mogen vertrouwen en heeft Rabobank aan haar zorgplicht voldaan. De rechtbank ziet aanleiding om Rabobank de mogelijkheid te bieden haar standpunt aan te tonen.

De rechtbank zal Rabobank in de gelegenheid stellen om tegenbewijs te leveren. In een akte moet Rabobank opschrijven óf zij bewijs wil leveren en zo ja, op welke manier zij bewijs wil leveren. Als zij dat wil doen door het horen van getuigen, moet zij de verhinderdata opgeven van partijen en de getuigen. Bij het oproepen van de getuigen moet er rekening mee worden gehouden dat het verhoor van een getuige gemiddeld 60 minuten duurt. Rabobank moet de namen en woonplaatsen van de getuigen en de tijdstippen waarop zij zijn opgeroepen, ten minste een week voor het verhoor aan de wederpartij en aan de griffier van de rechtbank doorgeven. Daarbij stelt de rechtbank de eis dat partijen in persoon daarbij aanwezig moeten zijn.

Indien blijkt dat de bank de familie vóór het oversluiten van de hypotheek juist heeft voorgelicht, zal de rechtbank de vorderingen van de familie afwijzen, omdat dan niet is gebleken dat de zorgplicht is geschonden.

Daarnaast stelt de Rabobank dat de vordering van de familie is verjaard. De rechtbank verwerpt het beroep. De verjaringstermijn gaat volgens vaste rechtspraak lopen op de dag dat de benadeelde daadwerkelijk bekend is met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon.

Ook is de rechtbank van oordeel dat de klachtplicht niet is geschonden. De familie had in augustus 2007 er al achter kunnen komen dat het gegarandeerde eindkapitaal volgens de losse NN-polis (fors) minder dan 181.512 euro was, indien de polis goed was gelezen. Toch vindt de rechtbank het in de relatie met Rabobank verontschuldigbaar dat zij dat toen niet heeft ontdekt. De rechtbank stelt daarbij voorop dat in de verhouding tussen partijen Rabobank de deskundige partij is.

De rechtbank gaat er bij het beoordelen van het beroep op schending van de klachtplicht van uit dat Rabobank niet tijdig de familie heeft voorgelicht over het vervallen van het gegarandeerd eindkapitaal.

Indien de schending van de zorgplicht van Rabobank vast komt te staan, zal de rechtbank de schade moeten vaststellen. De familie stelt een bedrag van 54.475,71 euro aan schade te hebben en een bedrag van 1.319,76 euro aan buitengerechtelijke kosten.

Rabobank heeft tegen de schade verweer gevoerd. De familie zal moeten uitleggen en onderbouwen wat de hypothetische situatie is waarmee de huidige situatie vergeleken moet worden en wat het gevolg daarvan is voor de berekening van haar schade. Daarbij zal zij uitdrukkelijk aandacht moeten geven aan het verweer van Rabobank dat zij in de huidige situatie mogelijk voordeel heeft gehad ten opzichte van de hypothetische situatie.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant