Uitspraak: Van Lanschot schendt waarschuwingsplicht na overschrijding risico’s defensieve beleggingsportefeuille

X en Y procederen al jaren tegen Van Lanschot over schade die zijn hebben geleden als gevolg van het beleggingsadvies van Van Lanschot. X en Y hebben een defensief risicoprofiel. In eerdere arresten oordeelt het hof dat Van Lanschot als een redelijk handelend en redelijk bekwaam beleggingsadviseur heeft gehandeld. Van Lanschot mocht complexe obligaties als perpetuals en steepeners adviseren. Van Lanschot had X en Y dan wel moeten waarschuwen voor de eigenschappen en risico’s van deze producten. X en Y hebben in de eerdere procedures niet kunnen bewijzen dat Van Lanschot dit heeft nagelaten. Daarnaast had Van Lanschot ook moeten waarschuwen wanneer de beleggingsbeslissingen van X en Y het risico van het defensief risico overschreed. Van Lanschot erkent dat zij X en Y daar niet voor heeft gewaarschuwd, dit komt volgens de bank omdat het risicoprofiel niet is overschreden.

Het hof schakelt een deskundige in en stelt hem drie vragen:

  1. Welk(e) percentage(s) aan perpetuals en steepeners (tezamen en afzonderlijk) in de betreffende periodes was in het algemeen aanvaardbaar bij obligatieportefeuilles behorende bij een defensief risicoprofiel?
  2. Welk(e) percentage(s) aan perpetuals en steepeners (tezamen en afzonderlijk) in de betreffende periodes was aanvaardbaar bij de onderhavige obligatieportefeuilles met een afgesproken defensief risicoprofiel?
  3. Heeft u voor het overige nog opmerkingen waarvan u het zinvol acht dat het hof daarvan kennis neemt?
Conclusie vraag 1

Volgens de deskundige zijn er geen vastgestelde regels voor het invullen van een defensief risicoprofiel. Verder zijn er ook geen richtlijnen met betrekking tot perpetuele leningen en steepeners. Uit de literatuur blijkt volgens de deskundige wel dat perpetuele leningen en steepeners niet kunnen worden beschouwd als defensieve beleggingen. Het belang in perpetuele leningen en steepeners kan per beleggingsonderneming variëren en is afhankelijk van vele factoren. Desondanks wordt in de praktijk aangehouden dat, ongeacht het risicoprofiel, er maximaal 25 % van het obligatiebelang in een beleggingsportefeuille in perpetuele leningen of steepeners kan worden belegd.

Conclusie vraag 2

Uit de gepresenteerde analyse blijkt volgens de deskundige dat de bandbreedtes zoals deze horen bij een defensief risicoprofiel bij Van Lanschot niet zijn aangehouden door de bank. Maximaal 25% in perpetuele leningen is acceptabel, Van Lanschot is hier boven gegaan. Uit interne documenten blijkt volgens de deskundige dat het belang in alternatieve renteproducten en obligaties van financiële instellingen moest dalen. Uit niets blijkt volgens de deskundige dat dit ook is gebeurd.

Conclusie vraag 3

De deskundige geeft aan dat het gebruikelijk is in de beleggingsdienstverlening dat er een ‘riskframework’ wordt opgesteld, waarbinnen risico’s inzichtelijk worden. Van zo een riskframework is onvoldoende gebleken.

Bezwaren

Van Lanschot voert drie bezwaren tegen het deskundigenbericht. Er zou sprake zijn van “hindsight bias”, uit rechtspraak en literatuur blijkt dat gefixeerde maximumpercentages onjuist worden geacht en het deskundigenbericht is innerlijk tegenstrijdig omdat de deskundige enerzijds meent geen algemeen antwoord te kunnen geven op vraag 1 en anderzijds stellig een algemeen antwoord geeft (25%).

Oordeel

Het Hof gaat mee met het deskundigenbericht. Het percentage perpetuals en steepeners heeft het defensieve risicoprofiel overschreden. Van Lanschot is hiervoor schadeplichtig omdat zij de consument niet heeft gewaarschuwd. Het hof verwerpt dus de bezwaren van Van Lanschot tegen het deskundigenbericht. Het hof acht het rapport overtuigend en niet innerlijk tegenstrijdig.

Lees hier de hele uitspraak

Voor de schadebegroting acht het hof nader onderzoek door de deskundige noodzakelijk. De zaak wordt naar de rol verwezen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant