Uitspraak: Dexia moet tweederde van de door de consument geleden schade door WinstVerDriedubbelaar vergoeden

Meneer M heeft op 13 maart 1998 een leaseovereenkomst genaamd WinstVerDriedubbelaar gesloten met Dexia. De leasesom bedroeg f 48.256,08 (omgerekend € 21.897,65). Na 36 maanden is de leaseovereenkomst beëindigd met een positief resultaat van € 1.998,61. Volgens Dexia heeft meneer M op grond van de leaseovereenkomst in totaal een bedrag van € 4.120,20 aan maandtermijnen aan Dexia betaald. Uiteindelijk heeft meneer M een bedrag van € 59,38 aan dividenden ontvangen en een positief resultaat van € 1.998,61. Meneer M was het echter niet eens met de hoogte van de uitkeringen en is daarom een procedure gestart bij de rechtbank Amsterdam. In deze procedure heeft meneer M een schadevergoeding gevorderd van Dexia van € 2.239,62. Subsidiair heeft meneer M een schadevergoeding van 66,67% van de totale schade gevorderd.

Dexia dient tweederde van schade aan consument te vergoeden

De rechtbank Amsterdam heeft Dexia veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 1.374,81 aan meneer M. Dit bedrag is tweederde deel van de betaalde termijnen van € 4.120,20 minus de ontvangen dividenden van € 59,38 en het genoten voordeel van € 1.998,61. Dexia heeft vervolgens hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank heeft de fiscale voordelen die meneer M als gevolg van de leaseovereenkomst heeft genoten niet meegnomen in de schadeberekening. Volgens de rechtbank worden de fiscale voordelen geacht verdisconteerd te zijn in het deel van de schade dat op grond van artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek voor rekening van de afnemer blijft. Volgens Dexia moet er met fiscaal voordeel wel rekening gehouden worden. Dit volgt volgens Dexia ook uit artikel 6:100 BW.

Dexia betwist niet dat zij een schadevergoeding dient te betalen aan meneer M. Echter, de hoogte van de schadevergoeding dient volgens Dexia te worden beperkt tot € 267,64. Meneer M heeft in totaal een bedrag van € 4.120,20 aan maandtermijnen aan Dexia betaald. Dexia stelt dat hierop de (fiscale) voordelen in aftrek moeten worden gebracht. Deze voordelen bestaan uit de slotuitkering ad € 1.998,61, het ontvangen dividend ad € 59,38, de genoten renteaftrek ad € 1.443,78 en de ingehouden dividendbelasting ad € 216,97. Er resteert dan een bedrag van € 401,46. Op grond van vaste jurisprudentie dient meneer M één derde van de schade zelf te dragen, waardoor Dexia € 267,64 dient te vergoeden.

Fiscale voordelen komen in mindering op de te vergoeden schade

Het gerechtshof oordeelt dat de ontvangen fiscale voordelen in mindering komen op de te vergoeden schade. Dit volgt volgens het gerechtshof inderdaad uit artikel 6:100 BW. Meneer M heeft dit fiscale voordeel ook werkelijk genoten waardoor er geen reden is om de verrekening van het voordeel te beperken. Na de verrekening van de voordelen resteert er een bedrag van € 401,46, zoals Dexia had betoogt. Het gerechtshof oordeelt dat Dexia tweederde deel van € 401,46 aan meneer M moet vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof Amsterdam.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van de Dexia-affaire? En heeft u de beleggingsproducten destijds aangekocht via een tussenpersoon? Dan maakt u mogelijk ook aanspraak op extra schadevergoeding. Financieel Recht Advocaten adviseert en procedeert tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen. Ook in Dexia-zaken. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant