Uitspraak: Kifid veroordeelt ABN tot betaling van €30.500,- schadevergoeding aan consument

Een consument en zijn vrouw hebben beiden bij de ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN”) belegd. Consument was zelfstandig ondernemer en had geen pensioen. Bij een rechtsvoorgang van ABN heeft de consument in 2000 een overeenkomst voor vermogensbeheer ondertekend. Op dat moment heeft de consument een portefeuille met een waarde van ca. NLG 1,1 miljoen. Uit de overeenkomst van vermogensbeheer blijkt dat zijn doelstelling is vermogensgroei op de lange termijn en dat als asset locatie het 'Risicorendementsprofiel P100: Aandelen' in acht genomen wordt. Het uitgangspunt daarvoor is dat 100% in aandelen wordt belegd.

Het wijzigende risicoprofiel van consument

In de periode van 2000-2003 hebben zich forse verliezen voorgedaan in de portefeuille van consument, tezamen goed voor ca. € 275.000,-. Vervolgens is het profiel van cliënt meermaals gewijzigd. In juli 2004 was zijn profiel zeer offensief, zo blijkt uit een brief van de bank, terwijl uit een ingevulde vragenlijst d.d. 4 augustus 2004 blijkt dat de consument overwegend streefde naar vaste inkomsten. Uit de optelsom van aan de vragen toegekende punten, kon worden beoordeeld dat consument een neutraal risicoprofiel had.

In 2007 heeft de consument opnieuw een vragenlijst ingevuld, waaruit blijkt dat hij het overgrote deel van zijn vermogen bij de ABN had belegd en dat zijn huidige inkomen onvoldoende was om in zijn vaste lasten en levensonderhoud te voorzien. Uit de optelsom van de punten uit vragenlijst van 2007 kon weer worden geconcludeerd dat de consument een offensief beleggingsprofiel had. Echter, de consument had opmerkelijk genoeg een neutraal risicoprofiel als gewenst opgegeven.

Consument maakt fiks verlies op beleggingen en stelt ABN aansprakelijk

Consument heeft gedurende de periode van 2003 tot 2010 jaarlijks onttrekkingen uit zijn beleggingsportefeuilles bij ABN gedaan, van gemiddeld € 16.000,-. Toen de portefeuille van de consument in 2011 werd geliquideerd, resteerde er nog een saldo van € 114.692,=. De consument stelt uiteindelijk een vordering in tegen de ABN, omdat de bank haar zorgplicht niet is nagekomen in de uitvoering van het door haar verrichte vermogensbeheer. Meer concreet stelt de consument dat zijn risicorendementsprofiel niet conform zijn situatie was ingericht.

Kifid oordeelt dat ABN tegenstrijdigheden had moeten opmerken en pro-actief had moeten handelen

Het Kifid overweegt dat uit de informatie die ter zitting naar voren is gebracht blijkt dat consument tussen 2003 en 2007 een positief rendement heeft behaald, zodat in deze periode geen schade is ontstaan. Volgens het Kifid vertoonde de door consument ingevulde vragenlijst in 2007 echter een tegenstrijdig beeld. ABN had deze tegenstrijdigheid op zijn minst moeten bemerken en vervolgens navraag hierover bij de consument moeten doen. Op basis van de ingevulde vragenlijsten, is het namelijk niet goed mogelijk de doelstellingen en verwachtingen van consument te meten of vast te stellen. De commissie van het Kifid oordeelt dan ook dat ABN haar zorgplicht heeft geschonden.

ABN wordt veroordeeld tot betaling van € 30.500,-schadevergoeding aan consument

Als de ABN zich op de juiste wijze van haar taak had gekweten, dan had zij naar het oordeel van het Kifid uit dienen te komen bij een defensief beleggingsprofiel, hetwelk een assetallocatie kent met een hogere allocatie naar obligaties en een lagere allocatie naar aandelen dan het gehandhaafde, neutrale profiel. Indien dit risicoprofiel was gehanteerd, had dat volgens het Kifid geleid tot een positief verschil van € 30.500,= in verhouding tot het (negatief) rendement dat de consument thans behaald heeft. Het Kifid veroordeelt ABN tot betaling van dit bedrag aan.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat uw bank of vermogensbeheerder een te risicovol beleggingsbeleid heeft gevoerd of in strijd heeft gehandeld met gemaakte afspraken? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders. Klik hier voor een vrijblijvend eerste contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant