Uitspraak: Obvion moet ex-echtgenote ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid door zwaarwegend belang van consument

Meneer A en zijn echtgenote hebben een hypothecaire geldlening afgesloten bij Obvion voor de aankoop van een woning. In 2012 zijn meneer A en zijn echtgenote gescheiden. Zij hebben samen nog 2 minderjarige kinderen. Meneer A is samen met zijn kinderen in de woning blijven wonen. In het echtscheidingsconvenant is opgenomen dat meneer A in de woning zou blijven wonen onder de voorwaarde dat hij de maandelijkse lasten blijft voldoen.

Ex-echtgenote komt in schuldsanering en blijkt hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de hypotheeklasten

Op 1 november 2016 is de ex-echtgenote van meneer A in de schudsanering gekomen. Daarbij is een bewindvoerder benoemd voor de ex-echtgenote. Tijdens het schuldsaneringsproces constateerde de bewindvoerder echter dat de ex-echtgenote nog steeds aansprakelijk was voor de hypothecaire schuld jegens Obvion. De bewindvoerder heeft daarom meneer A een keuze gegeven. Of de ex-echtgenote wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, of de woning wordt verkocht.

Meneer A heeft vervolgens een verzoek ingediend bij Obvion om zijn ex-echtgenote te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Obvion is echter van mening dat de financiële draagkracht van meneer A onvoldoende is om de hypotheeklasten alleen te kunnen dragen. Obvion heeft daarom het verzoek afgewezen. Meneer A heeft vervolgens een klacht ingediend bij het Klachteninsituut Financiële Dienstverlening. Daarbij vordert meneer A dat Obvion veroordeeld wordt om zijn ex-echtgenote uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan.

In beginsel is instemming van de bank vereist voor ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

De vraag die het Kifid dient te beantwoorden is of Obvion ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid moet verlenen. De Commissie merkt allereerst op dat voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid een wijziging van de overeenkomst is. Daarvoor is in beginsel instemming van alle contractspartijen vereist en Obvion is niet verplicht om deze instemming te verlenen. Dit kan echter wel anders zijn indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is op grond van artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Meneer A heeft een groot belang bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien het ontslag niet wordt verleend zal het huis worden verkocht. Dit volgt uit de voorwaarde die de bewindvoerder heeft gesteld. Daarnaast is het belang om in de woning te blijven wonen ook groot voor meneer A, maar met name voor zijn (minderjarige) kinderen. Beide kinderen hebben psychische problemen en een verhuizing kan een grote impact op hen hebben. De Commissie stelt zich daarom op het standpunt dat het belang van meneer A bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid zeer zwaarwegend is.

Geen sprake van gewone situatie doordat ex-echtgenote in schuldsanering zit

Normaal gezien dient Obvion een afweging te maken of zij de hypothecaire lening met één debiteur of met twee debiteuren wenst voort te zetten. Dit geval wijkt hier echter vanaf. De ex-echtgenote van meneer A zit in de schuldsanering en de bewindvoerder heeft meneer A, en daarmee dus ook Obvion, twee opties gegeven. Bij beide opties verliest Obvion de mogelijkheid om de hypothecaire schuld op de ex-echtgenote te verhalen. Obvion dient hier dus de afweging te maken of zij de hypothecaire geldlening met meneer A wenst voort te zetten of dat zij de woning wenst te verkopen.

Verkoop van de woning zal hoogstwaarschijnlijk resulteren in een restschuld nu de hypothecaire lening € 181.000,- bedraagt en de marktwaarde slechts € 165.000,- is. Dit komt mede doordat de onderhouds- en bouwkundige staat van de woning als “matig” wordt omschreven. Obvion neemt aan dat het huis in de toekomst nog minder waard zal zijn dan nu omdat meneer A financiële middelen heeft om onderhoud te verrichten aan de woning. Daarnaast neemt Obvion aan dat meneer A op enig moment niet meer in staat zal zijn om de hypotheeklasten te voldoen. De woning zou dan alsnog verkocht moeten worden. Obvion stelt dat vanwege dit vooruitzicht het gunstiger zou zijn om geen ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen.

Bank mag ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid  niet weigeren op basis van aannames

De Commissie stelt echter dat het hier enkel gaat om aannames van Obvion. Volgens de Commissie is de toekomst onzeker, maar meneer A is op dit moment in staat om zijn hypotheeklasten te voldoen. Meneer A heeft wel een geschiedenis van betalingsachterstanden, maar deze achterstanden heeft hij uiteindelijk altijd betaald. Wat betreft het onderhoud kan Obvion meneer A een onderhoudsverplichting opleggen. Het enige nadeel voor Obvion bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid zou dan nog zijn dat zij mogelijk met een hogere restschuld wordt geconfronteerd. Dit is echter slechts een risico. De Commissie komt daarom tot de conclusie dat Obvion niet ernstig in haar belangen wordt geschaad door het verlenen van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid aan de ex-echtgenote.

Het belang van meneer A bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is zeer zwaarwegend terwijl Obvion niet ernstig in haar belangen wordt geschaad bij het verlenen van ontslag. Daarom is de weigering van Obvion om de ex-echtgenote te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid onaanvaardbaar. De vordering van meneer A wordt dan ook toegewezen. De Commissie stelt nog wel 2 voorwaarden voor meneer A. Meneer A dient aan zijn betalingsverplichtingen te blijven voldoen en meneer A dient zijn woning zodanig te onderhuden dat de woning niet in waarde daalt. Obvion mag daarbij periodiek een controle uitvoeren of er voldoende onderhoud is gepleegd aan de woning.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden omdat uw bank u bijvoorbeeld niet wil ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant