Uitspraak: SNS Bank schendt zorgplicht door consument niet te informeren over vereiste medewerking van haar ex-partner

Mevrouw C heeft in 2012 bij haar toenmalige partner een hypothecaire geldlening van € 130.000 afgesloten. Na haar scheiding wil mevrouw C deze hypothecaire geldlening oversluiten. Mevrouw C neemt contact op met SNS Bank. Mevrouw C dient € 900 te betalen voor het persoonlijk hypotheekadvies en € 1.000,- voor de begeleiding bij het afsluiten van de geadviseerde hypotheek. De ex-partner van mevrouw C weigerde echter de relevante gegevens te verstrekken waardoor SNS Bank samen met mevrouw C een oplossing heeft gezocht. SNS bank heeft mevrouw C geadviseerd om de geldlening over te sluiten naar een financieel dienstverlener.

Ex-partner consument weigert aflosnota te verstrekken waardoor hypotheek niet kan worden overgesloten

Uiteindelijk heeft de notaris de aflosnota opgevraagd bij de ex-partner van mevrouw C. De ex-partner weigerde echter de nota te leveren waarnaar mevrouw C een advocaat heeft ingeschakeld. Door middel van haar advocaat hoopte mevrouw C dat haar ex-partner de aflosnota alsnog zou verstrekken. De passeerdatum van de hypothecaire geldlening heeft zij daarvoor moeten verschuiven. Uiteindelijk is de hypothecaire geldlening op 13 april 2017 afgesloten.

Mevrouw C heeft vervolgens een klacht tegen SNS Bank ingediend bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening. Mevrouw C vordert in deze procedure een schadevergoeding van € 5.455,92. De schade van mevrouw C bestaat onder andere uit advieskosten, advocaatkosten, bereidstellingsprovisie, het verschuiven van de passeerdatum en nog aanvullende kosten. Volgens mevrouw C heeft SNS Bank haar ten onrechte niet gewezen op de gevolgen van de houding van haar ex-partner. Indien mevrouw C was gewezen op deze gevolgen was zij geen adviestraject ingegaan en had zij dus ook de bovengenoemde kosten niet gemaakt.

Mevrouw C wilde juist vanwege problemen met haar ex-partner hypotheekadvies inwinnen en dit heeft zij ook duidelijk kenbaar gemaakt aan SNS Bank. Van SNS Bank had daarom mogen worden verwacht dat zij mevrouw C zou waarschuwen voor het feit dat de medewerking van haar ex-partner vereist was voor zij haar hypothecaire geldlening kon oversluiten.

SNS Bank had consument moeten informeren over aard en risico’s van haar keuzes

De Commissie dient in deze procedure de vraag te beoordelen of SNS Bank een fout heeft gemaakt door mevrouw C niet te waarschuwen voor de gevolgen van de houding van haar ex-partner. Volgens de Commissie dient SNS Bank wat betreft het hypotheekadvies de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Dit houdt in dat er mag worden verwacht dat SNS Bank beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis en dat zij de financiële belangen van haar cliënten naar beste weten en kunnen behartigt. Een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur dient haar cliënten zo te informeren over de aard van het product en de risico’s van hun keuzes dat cliënten vóór het sluiten van de hypotheek een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Echter, de zorgplicht van SNS Bank heeft niet als gevolg dat mevrouw C geen eigen onderzoek meer hoeft te doen. Er mag van een oplettende consument worden verwacht dat zij zich redelijk inspant voor het aangaan van een overeenkomst om zo de betekenis van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en risico’s te doorgronden.

Volgens de Commissie is het afhankelijk van de omstandigheden van het geval of op SNS Bank een verplichting rust om mevrouw C te waarschuwen voor de gevolgen van het gedrag van haar ex-partner. In deze zaak heeft SNS Bank tijdens het adviestraject opgemerkt dat de ex-partner van mevrouw C de relevante stukken niet verstrekte. Het was volgens de Commissie op dat moment voorzienbaar voor SNS Bank dat de ex-partner ook later in het traject mogelijk geen medewerking zou verlenen. In het geval waarin SNS Bank weet of behoort te weten wat de gevolgen zijn van het niet meewerken van de ex-partner dient zij mevrouw C daar in ieder geval over te informeren of mevrouw C te adviseren om contact op te nemen met de notaris zodat hij haar verder kan adviseren.

Ex-partner is betrokken bij oversluiten van hypotheek en valt dus onder de zorgplicht van SNS Bank

SNS Bank verweert zich tegen de vordering van mevrouw C door te stellen dat de situatie een zaak is tussen mevrouw C en haar ex-partner waarbij zij geen partij is. De Commissie is het hier niet mee eens. De ex-partner van mevrouw C is ook de verstrekker van de over te sluiten hypothecaire geldlening en is daarom wel degelijk betrokken bij het proces van oversluiten van de hypothecaire geldlening. Mevrouw C heeft daarentegen gemotiveerd gesteld dat zij, indien zij adequaat geïnformeerd was, eerst juridische stappen tegen haar ex-partner had ondernomen. De Commissie is daarom van oordeel dat SNS Bank door mevrouw C niet te informeren haar zorgplicht jegens mevrouw C heeft geschonden.

De Commissie acht het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat SNS Bank € 1.000 aan bemiddelingskosten in rekening brengt bij mevrouw C. SNS Bank dient daarom 50% van de bemiddelingskosten terug te betalen aan mevrouw C. Wat betreft de overige schade oordeelt de Commissie dat de advocaatkosten van mevrouw C onvoldoende in verband staan met de zorgplichtschending van SNS Bank. Mevrouw C had deze kosten ook moeten maken indien zij voldoende was geïnformeerd door SNS Bank. De overige kosten staan wel in causaal verband met de zorgplichtschending van SNS Bank. De Commissie concludeert daarom dat SNS Bank mevrouw C een schadevergoeding van € 420 dient te betalen. De totale schadevergoeding die SNS Bank aan mevrouw C dient te betalen bedraagt dus € 920,-.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant