Uitspraak: Quion mag rente niet wijzigen op basis van enkel ‘veranderende marktomstandigheden’

Meneer Z en zijn partner hebben in 2007 een hypothecaire geldlening afgesloten bij Quion. Deze geldlening bestond uit twee leningdelen tegen een rentepercentage van 4,7% voor 15 jaar vast. In deze contractrente is een korting verwerkt. De marktrente bedroeg toen 5,250%. In de algemene voorwaarden die van toepassing zijn is opgenomen dat een vergoeding is verschuldigd indien de geldlening geheel of gedeeltelijk vervroegd wordt afgelost. Meneer Z heeft daarom Quion om een voorlopige aflosnota gevraagd.

Consument moet vergoeding van bijna € 12.000,- betalen voor vervroegd aflossen

Quion heeft vervolgens op 30 november 2016 een aflosnota verstuurd aan meneer Z. Hierin is vermeld dat naast het restant van de geldlening een vergoeding van € 11.904,25 moet worden terugbetaald. Deze vergoeding is berekend op basis van de ‘Boete Contante Waarde’. Vervolgens heeft Quion haar rentetarieven per 12 december 2016 met 0,55% verlaagd. De definitieve aflosnota is gedateerd van 28 februari 2017. De te betalen vergoeding is hier per 15 maart 2017 vastgesteld op € 22.101,32. Deze vergoeding is betaald door meneer Z.

Meneer Z heeft een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Meneer Z vordert restitutie van de door hem betaalde vergoeding. Volgens meneer Z is Quion in haar dienstverlening toerekenbaar tekortgeschoten. Dit heeft tot gevolg dat zij schadeplichtig is. Bij de berekening van de te betalen vergoeding is door Quion een verkeerde rekenmethode gehanteerd. Meneer Z heeft daarnaast aangevoerd dat zowel hij als zijn adviseur bij het aangaan van de lening niet bekend was met de verleende rentekorting. Dit volgt ook niet uit de offerte. Meneer Z is van mening dat Quion op onjuiste gronden korting in de berekeningen heeft betrokken. Daarnaast is een rentewijziging van 0,55% niet in lijn met de rentebeweging op de markt. Deze is volgens meneer Z nauwelijks gewijzigd sinds november 2016.

Commissie: Quion mag vergoeding in rekening brengen voor vroegtijdig aflossen geldlening

De Commissie begint haar beoordeling met de overweging dat Quion bevoegd is een vergoeding in rekening te brengen wegens vroegtijdig aflossen van de geldlening. Daarbij staat vast dat de bij het aangaan van de geldlening verleende korting niet bij de vergoedingsberekeningen is betrokken. Daardoor is al hetgeen dat door meneer Z is gesteld over die korting niet meer van belang, aldus de Commissie.

Quion is bevoegd haar rentebeleid te wijzigen. Meneer Z stelt dat Quion hem diende te waarschuwen voor de rentewijziging. De Commissie passeert deze stelling. Meneer Z wist dan wel kon weten dat Quion haar rentetarieven had gewijzigd nu de tarieven ook op de website worden gepubliceerd. Quion heeft geen verplichting om consumenten over de opbouw van de vaste rente te informeren.

Wat betreft de berekening stelt de Commissie vast dat de verschuldigde vergoeding op twee manieren is berekend. De vergoeding is eerst berekend aan de hand van de contractvoorwaarden en daarnaast is er nog een berekening gemaakt met de contante waarde. Daarna heeft Quion nog een berekening opgesteld die is gebaseerd op de Leidraad van de AFM. Quion heeft vervolgens de vergoeding die voortkwam uit de berekening met de laagste uitkomst in rekening gebracht.

Quion wijzigde rentetarieven, maar volgde daarbij niet de marktrente

De hoogte van de actuele rentetarieven is van invloed op de hoogte van de vergoeding die meneer Z dient te betalen. Quion heeft in 2016 haar tarieven gewijzigd. Deze wijziging volgde echter niet de markt, aldus meneer Z. Quion was bevoegd tot het wijzigen van de rentetarieven. De Commissie dient nu echter te beoordelen of Quion bij de wijziging van de rentetarieven op een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbare wijze gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid. Quion heeft haar rentetarieven vanaf juli 2015 tot en met december 2016 niet gewijzigd.

Ter zitting heeft Quion gesteld dat zij zich niet gehouden acht ‘verantwoording af te leggen’ over de exacte aanleiding van de rentewijzigingen. De Commissie heeft echter in een eerdere beslissing, nr. 2017-008, geoordeeld dat van een financieel dienstverlener mag worden verlangd dat zij feiten en omstandigheden stelt die een rentewijziging kan verklaren. Op grond van deze uitspraak rust er dus een verzwaarde stelplicht op Quion. Volgens de Commissie heeft Quion niet aan deze verzwaarde stelpicht voldaan doordat zij enkel de veranderde marktomstandigheden als reden heeft aangevoerd voor de wijziging. De tarieven op de geld- en kapitaalmarkt zijn echter nauwelijks gestegen. Daarbij stelt Quion dat zij niet de enige is die haar tarieven heeft aangepast. Dit wordt echter niet nader onderbouwd.

De Commissie oordeelt daarom dat Quion tegenover meneer Z gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid tot rentewijziging op een manier die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is. Quion heeft voor het tussentijds aflossen van de hypothecaire geldlening een te hoge vergoeding in rekening gebracht, aldus de Commissie.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Wenst u ook (om fiscale redenen) vooruitbetalingen te verrichten op de aflossing van uw hypotheekrente, maar werkt uw bank daar niet aan mee? Of heeft u een ander geschil met uw bank, financieel adviseur of verzekeraar? Neem dan hier contact op met een van onze advocaten. Financieel Recht Advocaten heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant