Uitspraak: Prospectus Voorschotbank is te onduidelijk, bank moet teveel betaalde rente vergoeden aan klant

Meneer A heeft in 2006, met bemiddeling van een tussenpersoon, een doorlopend krediet afgesloten bij de Intermediaire Voorschotbank B.V. (hierna: “Voorschotbank”) voor een bedrag van € 50.000,-. In de kredietovereenkomst is opgenomen dat de kredietvergoeding per maand 0,732% bedraagt en de effectieve rente op jaarbasis 9,1% bedraagt. De tussenpersoon heeft bij het aangaan van de overeenkomst een prospectus verstrekt aan meneer A. Hierin is onder andere bepaald dat het tarief dat meneer A betaalt afhankelijk is van zijn persoonlijke omstandigheden, de hoogte van het kredietlimiet en de rentestand op dat moment. Op de kredietovereenkomst zijn ook de Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet 0506 van toepassing. Hierin is opgenomen dat de kredietvergoeding door Voorschotbank kan worden gewijzigd.

Consument klaagt bij bank over te hoge rente kredietovereenkomst

Voorschotbank heeft de aan meneer A in rekening gebrachte rente gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst verschillende keren gewijzigd. In juni 2006 bedroeg de rente 9,1%. In mei 2014 bedroeg de rente echter 13,1%. Deze is meerdere malen verlaagd waarnaar de rente in februari 2017 11,5% bedroeg. Meneer A heeft vanaf mei 2013 meerdere keren geklaagd bij Voorschotbank over de hoogte van de rente. Voorschotbank heeft daarom onderzocht of hij in aanmerking kwam voor een krediet met een lagere rente. Meneer A bleek daar inderdaad voor in aanmerking te komen waarnaar Voorschotbank een nieuwe kredietovereenkomst heeft opgesteld. Deze overeenkomst heeft meneer A geaccepteerd waarnaar meneer A een klacht ingediend heeft bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Meneer A vordert dat Voorschotbank wordt veroordeeld tot ontbinding van de kredietovereenkomst. Daarnaast vordert meneer A een schadevergoeding van € 52.962,-. Ook wil meneer A dat de kredietovereenkomst wordt verwijderd uit het Centraal Krediet Informatiesysteem. Meneer A stelt hij dat hij bij het aangaan van de kredietovereenkomst is misleid. Uit het prospectus volgt dat het rentetarief onlosmakelijk is gekoppeld aan een externe rentevoet. Deze externe rentevoet is volgens Voorschotbank het driemaands Euribortarief. Echter, bij het vaststellen van het rentetarief is deze externe rentevoet niet (direct) gevolgd.

Inhoud van prospectus was onduidelijk voor redelijk oplettende consument

Voorschotbank voert verweer tegen de vorderingen van meneer A en stelt dat het prospectus geen deel uitmaakt van de overeenkomst. Daarnaast stelt Voorschotbank dat uit het prospectus volgt dat behalve de rentestand ook andere omstandigheden van invloed zijn op de hoogte van de rente. De Commissie begint haar overwegingen met een verwijzing naar een arrest van het Hof van Justitie. Hieruit volgt dat bedingen niet zelfstandig moeten worden beoordeeld, maar juist in samenhang met elkaar. De inhoud van het prospectus, en met name de zin 'zodra de rentestand verandert, verandert uw rente mee' maakt dat de werking van de variabele rente voor een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument onduidelijk is. Het geheel van de aan meneer A verstrekte informatie maakt dat meneer A de economische gevolgen van het rentewijzigingsbeding niet goed heeft kunnen inschatten.

De lezing van meneer A dat het rentetarief onlosmakelijk gekoppeld is aan een externe rentevoet is volgens de Commissie een redelijke lezing. Op grond van het prospectus mocht meneer A verwachten dat Voorschotbank de rentestand zou volgen. Als rentevoet dient volgens de Commissie het driemaands Euribortarief te gelden. Om vast te stellen in hoeverre de rentepercentages die Voorschotbank hanteerde het driemaands Euribortarief volgen moet dit tarief worden afgetrokken van de door Voorschotbank gehanteerde rente. Het percentage wat hieruit volgt is het opslagpercentage. Voorschotbank dient dit opslagpercentage met terugwerkende kracht over de hele looptijd van de overeenkomst hanteren. Indien dit betekent dat meneer A te veel heeft betaald dient Voorschotbank dit bedrag te vergoeden. Wat betreft de vordering van meneer A tot ontbinding van de kredietovereenkomst oordeelt de Commissie dat de tekortkoming van Voorschotbank geen reden is voor ontbinding.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Gaat uw bank ook tot verhoging van de opslag over, en bent u van mening dat dit op grond van de gemaakte afspraken niet is toegestaan, kom dan in actie. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor vergelijkbare uitspraken:

 

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant