Uitspraak: Handelen werknemers bedrijf leidt tot opzegging kredietrelatie door Rabobank

De Rabobank verstrekt een krediet in rekening courant tot een maximum van € 200.000 aan bedrijf X. In de Algemene voorwaarden is opgenomen dat de Rabobank te allen tijde het krediet kan opzeggen met inachtneming van een termijn van drie maanden.

Op 14 april 2004 vindt een gesprek plaats tussen twee werknemers van bedrijf X en de Rabobank. De werknemers verklaren dat zij bezorgd zijn over betaling van hun salaris door bedrijf X. Daarnaast verstrekken de werknemers aan de Rabobank een debiteurenoverzicht waarin staat opgenomen dat een aantal vorderingen zeer dubieus zijn. Naar aanleiding van dit overzicht zegt Rabobank het krediet op. Bedrijf X en de bestuurder in privé gaan daardoor failliet. De bestuurder spreekt de Rabobank aan op grond van toerekenbare tekortkoming in nakoming van de kredietovereenkomst.

Reikwijdte zorgplicht afhankelijk van omstandigheden van het geval

De rechtbank stelt bij haar beoordeling voorop dat op de Rabobank op basis van artikel 7:401 BW, artikel 2 Algemene Bankvoorwaarden en uit hoofde van haar maatschappelijke functie, een zorgplicht rust jegens haar (particuliere) cliënten. De reikwijdte van die zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. De rechtbank oordeelt vervolgens dat de Rabobank haar zorgplicht niet heeft geschonden ten aanzien van het opzeggen van de kredietrelatie zonder de overeengekomen opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. De rechter komt tot dit oordeel door de volgende omstandigheden van het geval mee te nemen:

  1. Het kredietlimiet stelselmatig werd overschreden;
  2. De zekerheidspositie van de bank verslechterd was omdat de debiteuren als dubieus werden beoordeeld;
  3. De liquiditeitspositie van bedrijf X  stond erg onder druk, mede gelet op de hoogte van het bedrag aan debiteuren wat ouder was dan 90 dagen.

Financieel Recht Advocaten

Mocht u te maken hebben met (dreigende) opzegging van de kredietrelatie door uw bank, neem dan contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant