Uitspraak: ING bank schendt bijzondere zorgplicht bij afsluiten rentederivaten

Zorginstelling S&L Zorg (hierna: “S&L”) heeft in 2009 een kredietovereenkomst gesloten met de ING Bank N.V. (hierna: “ING”) voor ruim € 31 miljoen. Over deze lening was S&L een opslag verschuldigd van 0,80%. S&L heeft vervolgens een renteswapovereenkomst afgesloten tegen een vaste rente van 4,425% en een rentecapovereenkomst tegen een rente van 5%. Een renteswap en een rentecap zijn financiële producten waarmee het risico dat is verbonden aan een variabele rente wordt genormeerd. S&L had de nadrukkelijke wens dat het rentepercentage nimmer boven de 6% zou stijgen. Per 1 april 2010 werd de opslag voor het eerst verhoogd door ING, deze steeg van 0,80 % naar 0,85 %. Na een drietal verhogingen bedroeg de opslag in 2013 1,7 %. Per 1 april 2014 bedroeg de opslag 1,9%. S&L was het niet eens met de opslagverhogingen en heeft vervolgens een procedure aanhangig gemaakt.

Rechtbank: ING was contractueel bevoegd tot eenzijdige wijziging opslag

Tussen partijen was in geschil of ING eenzijdig gerechtigd was om de opslag te verhogen. ING voerde aan dat haar bevoegdheid tot wijziging van de opslag was neergelegd in de kredietovereenkomst:

“De opslag op het Euribor-tarief wordt éénmaal per jaar door de kredietgever herzien. Indien de opslag wijzigt, wordt u daarover (ongeveer 2 weken van tevoren) ingelicht.”

De rechtbank oordeelde dat op grond van bovenstaande passage vast stond dat de kredietovereenkomst een grondslag bood voor de opslagverhogingen.

Rechtbank: ING schendt haar bijzondere zorgplicht

S&L voerde echter aan dat ING in strijd had gehandeld met de op haar rustende bijzondere zorgplicht, omdat zij niet voldoende duidelijk kenbaar had gemaakt dat de rentecap en renteswap alleen beschermden tegen de stijging van het variabele Euribor-tarief en er dus niet tegen de variabele opslag. ING stelde dat zij S&L niet had geadviseerd, maar slechts had geïnformeerd over de financiële producten. Daarnaast stelde ING dat S&L een zakelijke klant was met voldoende kennis en kunde om de renteswap en rentecap te beoordelen.

Volgens de rechtbank staat vast dat ING op de hoogte was van de wens van S&L om het variabele renterisico af te dekken. De totale rentelasten mochten immers niet boven de 6% uitkomen. De rentelasten uit de overeengekomen financiële producten waren desondanks niet volledig begrensd, aangezien de opslag nog variabel was. ING had moeten weten dat dit er toe kon leiden dat S&L alsnog met een enorme verhoging van haar rentelasten zou worden geconfronteerd. De totale rente is ondanks de nadrukkelijke wens van S&L uiteindelijk ook gestegen tot boven de 6%. De rechtbank oordeelde dat ING in dit licht naar S&L had moeten mededelen dat de rentecap en renteswap eventuele rentewijzigingen m.b.t. de opslag onverlet lieten. Aan deze waarschuwingsplicht had ING niet voldaan. Daaraan doet niet af dat S&L een zakelijke partij betrof. ING heeft haar bijzondere zorgplicht geschonden en wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag ad € 771.831,00 aan S&L.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een renteswap of rentecap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant