Uitspraak: Consument had informatie moeten inwinnen over gevolgen premievrijmaking

Consument heeft via een adviseur bij verzekeraar een spaarkasovereenkomst gesloten in juni 1999. Consument heeft alvorens de brochure en de Wegwijzer Vermogensplan ontvangen. In de Wegwijzer staat onder andere informatie vermeld over het afkopen en premievrij maken.

Consument heeft in 2011 verzocht om de verzekering inlegvrij te maken. Verzekeraar heeft in een brief de consument geïnformeerd over fiscale gevolgen. Bij de brief was een ‘opdracht tot het inlegvrij maken van de overeenkomst’ gevoegd, waarin ondergetekende verklaart geïnformeerd te zijn over de gevolgen van de wijziging. Consument heeft dit document ondertekend. De verzekering is per 1 juli 2011 premievrij gemaakt.

Bij brief van 10 juli 2019 is consument geïnformeerd over het uitgekeerde bedrag en is aangegeven dat de belastingvrijstelling niet van toepassing is, omdat onvoldoende jaren inleg is betaald.

Consument vordert een vergoeding van verzekeraar voor het door hem geleden financieel nadeel ten gevolge van het niet toepassen van de belastingvrijstelling over de uitkering uit hoofde van de verzekering. Consument stelt dat de belastingvrijstelling hem van meet af aan is toegezegd. Daarnaast zou de verzekeraar niet expliciet de fiscale gevolgen hebben vermeld.

De verzekeraar is van mening dat zij in voldoende mate heeft gewezen op de fiscale consequenties. Indien consument vragen gehad zou hebben, had het op zijn weg gelegen om daarover informatie in te winnen bij zijn adviseur. Door de getekende akkoordverklaring mocht verzekeraar erop vertrouwen dat consument een weloverwogen beslissing had genomen en voldoende geïnformeerd was over de eventuele fiscale gevolgen van premievrijmaking.

Verzekeraar dient vooraf informatie te verstrekken over de fiscale consequenties van de premievrijmaking van de verzekering voordat een periode van 15 jaar is verstreken. De Commissie is van oordeel dat Verzekeraar Consument hierover voldoende heeft ingelicht. Consument had op de hoogte kunnen zijn van de gevolgen. Als consument niet op de hoogte was, had hij informatie moeten inwinnen over de gevolgen. Dat consument geen contact meer had met de adviseur doet daar niets aan af. De commissie wijst de vordering af.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant