Uitspraak: Echtgenote vernietigt verzwaarde borgtocht omdat toestemming ontbreekt

Bedrijf Y heeft een lening bij bedrijf X. De lening is in 2012 verstrekt door de rechtsvoorganger van bedrijf X. Het gaat om een bedrag van €1,5 miljoen. Eind 2013 gaan de bedrijven in gesprek. Zij komen overeen dat bedrijf Y vanaf 2015 de lening in twee jaar tijd aflost. Meneer A verbindt zich, met akkoord van zijn vrouw, mevrouw B, naar aanleiding hiervan als borg tegenover X. Hij staat voor €250.000 in voor bedrijf Y.
Begin 2015 wijzigen de bedrijven de leningsovereenkomst. Zij komen overeen dat bedrijf Y pas een jaar later begint met het aflossen van de lening. Ook de rentebetalingen worden opgeschort. Zo heeft bedrijf Y de mogelijkheid om haar schulden bij ING te voldoen. In deze nieuwe overeenkomst blijft de borg van meneer A van kracht.
Een jaar later start bedrijf Y niet met het terugbetalen van de lening. Bedrijf X vraagt bedrijf Y in maart 2016 om het volledige bedrag van de lening te betalen. Ook de achterstallige rente moet volledig betaald worden. Als Y dit een aantal weken later niet heeft gedaan verleent de rechtbank bedrijf Y voorlopige surseance van betaling. Dit mag echter niet baten, twee dagen later wordt bedrijf Y failliet verklaard. Als gevolg van de failliet verklaring wint bedrijf X alle aan haar verstrekte pand en hypotheekrechten uit. De schuld die overblijft bedraagt bijna €260.000. Zij spreekt meneer A aan voor de €250.000 die hij als borgtocht verstrekte.
Mevrouw B is het hier niet mee eens. Zij is van mening dat zij geen toestemming hebben gegeven voor de aanmerkelijk verzwaarde borgstelling. Ze vernietigd de borgtocht in september 2016.

Rechter is van oordeel dat mevrouw de borgtocht rechtsgeldig kon vernietigen

Bedrijf X stapt naar de rechter. Zij vordert van meneer A betaling van €250.000. De rechter wijst deze vordering af. De rechter stelt dat de wijziging van de leningovereenkomst in 2015 het risico voor meneer A heeft verhoogt. Door de betalingen een jaar uit te stellen liep meneer A meer risico voor zijn borgtocht. Voor deze verzwaarde borgstelling is zowel de toestemming van meneer A als mevrouw B vereist. Deze toestemming ontbreekt en dus kon mevrouw B de borgtocht geldig vernietigen.

Bedrijf X gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank

Omdat bedrijf X het niet eens is met het standpunt van de rechter gaat zij in hoger beroep. In de eerste plaats stelt het hof vast dat meneer A niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Hij ging de borgtocht aan als een natuurlijk persoon. Dit brengt mee dat de toestemming van zijn vrouw, mevrouw B, was vereist. In 2013 hebben meneer A en mevrouw B beide de overeenkomst ondertekend. Hieruit blijkt de goedkeuring van mevrouw B voor de borgtocht.
Voorts stelt het hof vast dat in 2015 de leningsovereenkomst is gewijzigd door de bedrijven X en Y. De betaling van rente en aflossing wordt hierin met een jaar uitgesteld. Hierdoor is de lening pas eind 2017 volledig afgelost in plaats van eind 2016. Het hof constateert ook dat meneer A en mevrouw B deze overeenkomst niet hebben ondertekend.
Volgens het hof hebben zowel het opschorten van de rentebetalingen als het opschorten van de aflossing bijgedragen aan een verhoging van het risico van de borgtocht. Dit resulteert in een verzwaring van de borgstelling. Voor deze verzwaring was zowel de toestemming van meneer A als mevrouw B vereist.
ING heeft ook een lening verstrekt aan bedrijf Y. Voor deze lening heeft meneer A zich voor een bedrag van €500.000 borg gesteld tegenover ING. Meneer A heeft de verlening van deze lening ondertekend. Hiermee is echter geen akkoord gegeven voor de verzwaring van de borgtocht tegenover bedrijf X. Bedrijf X stelde dat dit wel het geval was. Echter wordt de borgtocht afgegeven tegenover bedrijf X niet genoemd in de overeenkomst met de ING.
Gelet op deze feiten concludeert het hof dat mevrouw B de borgtocht rechtsgeldig heeft vernietigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch

Financieel Recht Advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld voor de terugbetaling van een krediet aan uw bank of een derde en wordt u daarop aangesproken terwijl u niet tijdig en/of volledig ingelicht bent omtrent de feiten en/of risico's? Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant