Uitspraak: Rabobank komt met de schrik vrij en kan borg aanspreken op terugbetaling financiering

Een man is enig aandeelhouder en bestuurder van een tweetal BV's. Het betreft een holding-BV alsmede een werkmaatschappij-BV, welke een onderneming dreef ter verzorging van digitaal drukwerk. In 2009 heeft de man bij de Coöperatieve Rabobank Regio Schiphol U.A. (hierna: “Rabobank”) voor het eerst om financiering ten behoeve van zijn BV's verzocht. Voorheen bankierde de man bij ABN Amro. Op 23 oktober 2009 heeft Rabobank een financiering verstrekt aan de BV'S van de man voor een totaalbedrag van € 400.000,00, daarnaast heeft de man een bedrag van € 58.030,00 aan eigen middelen in zijn BV's gefinancierd. Met deze financiering werden andere financieringen, vermoedelijk bij ABN AMRO, afgelost voor een bedrag van € 358.030,=. Het resterende bedrag van € 100.000,= werd aangewend als werkkapitaal. Als zekerheid voor de verplichtingen die voortvloeide uit deze financiering, heeft de man in privé een borgtocht afgegeven aan de Rabobank voor een bedrag van € 275.000,00.

Rabobank spreekt borg in privé aan na faillissement ondernemingen 

In of omstreeks 2013 zijn beide BV's van de man failliet verklaard. Daarop heeft de Rabobank kenbaar gemaakt dat zij een beroep zou doen op de borgtocht zoals afgegeven door de man. Rabobank sommeerde de man in dat kader tot betaling van € 275.000,00. De echtgenoot van de man heeft vervolgens een advocaat ingeschakeld, welke de vernietiging van de borgtocht heeft ingeroepen wegens het ontbreken van haar handtekening. Op grond van art. 1:88 BW dient een echtgenoot immers toestemming te hebben van de andere echtgenoot voor het afsluiten van overeenkomsten die ertoe strekken dat hij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Deze toestemming is niet vereist voor zover de overeenkomst wordt gesloten door een bestuurder van een NV of BV, waarvan de echtgenoot de meerderheid van de aandelen houdt, alsmede indien de overeenkomst wordt gesloten in de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.

Echtgenoot gooit roet in het eten door vernietiging borgtochtovereenkomst

Partijen belanden uiteindelijk voor de rechter. De discussie spitst zich voor de rechter vooral toe omtrent de vraag of de financieringsovereenkomst en bijbehorende borgtocht is aangegaan in de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap. In eerste aanleg oordeelt de rechtbank dat het aangaan van de financieringsovereenkomst niet is gedaan ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van de BV's. De rechtbank overweegt dan ook dat toestemming van de vrouw noodzakelijk was, aangezien deze niet is gegeven is de borgtochtovereenkomst vernietigbaar. De rechtbank heeft de vordering van de Rabobank tot betaling van de borgtocht ad € 275.000,=, vermeerderd met rente en kosten, dan ook afgewezen.

Rabobank gaat met succes in hoger beroep, borg wordt veroordeeld tot betaling

De Rabobank gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep. De discussie spitst zich daarbij verder toe op de vraag of het sluiten van financieringsovereenkomsten behoort tot de normale uitoefening van het bedrijf van de BV's. Daarbij acht het gerechtshof van belang dat beide vennootschappen krachtens hun statuten mede ten doel hadden het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden aan dochtermaatschappijen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Tegen die achtergrond, stelt het gerechtshof voorop dat het aangaan van een financieringsovereenkomst dus kan worden aangemerkt als de normale uitoefening van het bedrijf. Bijzondere omstandigheden kunnen er volgens het gerechtshof voor zorgen dat dit anders ligt. Van dergelijke bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld sprake als de geldlening met bijbehorende borgtocht niet wordt aangegaan voor de bedrijfsvoering en/of vergroting van de liquiditeit, maar slechts de zekerheidspositie van een bestaande schuldeisers versterkt. Het hof oordeelt dat van deze uitzonderingssituatie geen sprake is. Immers, naast dat de oude financiering bij ABN Amro werd afgelost, werd er werkkapitaal verstrekt. De man heeft ook eigen middelen in gebracht. Het ging om een herfinanciering met een breder plan volgens het gerechtshof, deze was uiteindelijk gericht op voortzetting van het bedrijf. In het licht van voorgaande oordeelt het gerechtshof dan ook dat het sluiten van de financieringsovereenkomsten en bijbehorende borgtocht is geschied ten behoeve van benodigde liquiditeit voor de onderneming en dus ten behoeven van de normale uitoefening van het bedrijf van de BV's. Het gerechtshof vernietigt het vonnis van de rechtbank en dat de vordering van de Rabobank wordt toegewezen.

Schending zorgplicht wegens schending waarschuwingsplicht jegens echtgenoot?

Ten slotte doet de vrouw nog een beroep op schending van de zorgplicht door de Rabobank, omdat zij zelf ook een bancaire relatie had met de Rabobank. In dat kader stelt zij dat de Rabobank haar had moeten waarschuwen voor de risico's van de persoonlijke borgstelling voor haar in privé. Het gerechtshof stekt echter dat daarvoor nadere omstandigheden noodzakelijk zijn, welke hier niet aan de orde zijn. Ook het beroep op schending zorgplicht wordt afgewezen. De man wordt veroordeeld tot betaling van de borgtocht ad € 275.000,=, vermeerderd met rente en kosten, aan de Rabobank.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld voor de terugbetaling van een krediet aan uw bank en wordt u daarop aangesproken terwijl u niet tijdig en/of volledig ingelicht bent omtrent de feiten en/of risico's? Of heeft uw echtgenoot niet meegetekend voor de borgstellingsovereenkomst? Neem hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Klik hier voor de volledige uitspraak in hoger beroep.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

 

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant