Uitspraak: Zakelijke borg dient bank 7.500.000 euro te betalen

Bedrijf X krijgt een financiering van ABN Amro en een aantal andere banken. Deze financieringen werden mede ten behoeve van dochtervennootschappen van X verstrekt. De financieringsovereenkomst bestaat uit twee delen: Credit Agreement (CA) en Parallel Debt Agreement (PDA).

Op verzoek van bedrijf X wordt in oktober 2010 het rekening-courantkrediet verhoogt met 15.000.000 euro. ABN Amro verhoogt tevens de financiering van 240.000.000 euro naar 255.000.000 euro.

A is een (indirecte) minderheidsaandeelhouder van en tevens commissaris bij bedrijf X. In november 2010 stelt A zich borg voor een totaalbedrag van 7.500.000 euro. Het betreffen verplichtingen van iedere schuldenaar waarin bedrijf X een direct of indirect belang houdt. De borg omvat alle huidige en toekomstige bedragen.

Redenen voor beëindiging

De borgtocht geeft 4 geldige redenen voor beëindiging, namelijk: (i) indien de kredietfaciliteit op of voor 31 december 2010 verminderd is met € 15.000.000, (ii) wanneer de borg de verschuldigde bedragen onder de CA en PDA betaalt, (iii) wanneer bedrijf X, als hoofdschuldenaar, geen verplichtingen meer heeft jegens ABN Amro, en (iv) op de twintigste verjaardag van de borgtocht.

Borg aanspreken

In december 2010 laat bedrijf X weten niet in staat te zijn om de verhoging van het krediet van 15.000.000 euro af te lossen per 31 december 2010. ABN Amro laat hierop in januari 2011 weten dat vanwege ‘events of default’ het krediet kan worden opgeëist. Tevens kan A worden aangesproken tot betaling. Er is evenmin voldaan aan een van de vier beëindigingsgronden.

In juli 2015 is de vordering nog ongeveer 136.000.000 euro. ABN Amro vordert uit hoofde van borgtocht een bedrag van 7.500.000 euro. Op dit verzoek wordt niet gereageerd en tevens niet betaald. ABN Amro legt ten grondslag dat bedrijf X tekortschiet in de verbintenis en A gehouden is om de borgtocht na te komen.

A voert als verweer dat de borgtocht onvoldoende bepaalbaar is en daardoor nietig. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van onvoldoende bepaalbaarheid (artikel 6:227 BW). Tevens oordeelt de rechtbank dat A handelde in uitoefening van het bedrijf toen hij de borgtocht aanging.

Bijzondere zorgplicht gaat niet op

Gezien de positie van A is sprake van een nauwe betrokkenheid en verantwoordelijkheid (voor financiën). A is dus een zakelijke borg, waarvoor de bijzondere zorgplicht niet geldt (artikel 7:857 BW). Het beroep hierop faalt.

In het kader van een zakelijke borg wordt geacht dat een juiste afweging wordt gemaakt voor de beoordeling van relevante aspecten van een beslissing. Tevens is een borgtocht geen wederkerige overeenkomst. De verplichtingen komen niet op schuldeiser te rusten. Wanneer de schuldeiser een verplichting niet nakomt, kan de borg niet de bevoegdheid tot ontbinding daaraan ontlenen. De borg kan wel aanspraak maken op een vergoeding van de schade die hij als gevolg van de schending heeft geleden.

Verder beroept A zich op nietigheid van de borg wegens strijd met goede zeden en vernietiging op grond van dwaling dan wel misbruik van omstandigheden. Deze verweren slagen niet, nu A wordt aangemerkt als zakelijke borg en de bestaansreden hem redelijkerwijs duidelijk moest zijn.

Borgtochtovereenkomst

A moet aan de bank een betaling van 7.500.000 euro doen uit hoofde van borgtocht. De rechtbank wijst de verweren van A af, nu het gaat om een zakelijke borg. Bij een zakelijke borg wordt geacht dat in de bedrijfsvoering een juiste afweging wordt gemaakt. De borgtochtovereenkomst kan niet als wederkerige overeenkomst worden aangemerkt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u als particulier een conflict met een financiële partij? Financieel Recht Advocaten adviseert en procedeert in zaken tegen financiële dienstverleners.

Heeft u als ondernemer een conflict met een financiële partij? Financieel Recht Advocaten adviseert over zekerheden, kredieten, renteswaps en dekkingsgeschillen en procedeert in zaken tegen banken en verzekeraars.

Klik hier om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant