Uitspraak: Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon wegens onvoldoende proactief handelen bij zoektocht naar gunstige luchtvaartverzekering

JettSupport is een bedrijvengroep die zich richt op het onderhoud van en reparaties aan (kleinere) vliegtuigen van particulieren, bedrijven en de Nederlandse Kustwacht. Vanaf 2004 heeft JettSupport haar luchtvaartverzekeringen afgesloten via een en dezelfde assurantietussenpersoon (hierna: “Assurantietussenpersoon”). Bij luchtvaartverzekeringen werkt het zo dat de assurantietussenpersoon aan verschillende “leaders” het dossier van de potentieel verzekerde voorlegt, waarna de leaders het luchtvaartrisico van de potentiële verzekerde inschatten. Vervolgens bepalen de leaders door middel van een offerte tot welke bedrag aan jaarpremie het luchtvaartrisico kan worden gedekt. De assurantietussenpersoon wijst hierna één leader aan op basis van de beste voorwaarden voor zijn klant. Daarna bepaalt de leader hoeveel procent van de polis (het risico) – en dus ook hoeveel procent van de opbrengst (premie) – hij zelf accepteert. Als de leader geen honderd procent van het risico neemt, moet de assurantietussenpersoon weer de markt in om bij de andere luchtvaartverzekeraars te informeren of ze mee willen doen.

Verzekeraar geeft aan de verzekering vanaf 2010 niet volledig voort te zetten

In 2007 heeft de Assurantietussenpersoon de verzekering voor honderd procent ondergebracht bij De Nederlandse LuchtvaartPool (hierna: “NLP”). In datzelfde jaar heeft zich bij JettSupport een schadevoorval voorgedaan waarbij een vliegtuig beschadigd is geraakt. De claim is geschikt tegen betaling van een schadevergoeding van € 3,5 miljoen dollar. NLP heeft uitgekeerd en heeft naar aanleiding van dit schadevoorval NLP de premie met tien procent verhoogd. Vervolgens heeft NLP in januari 2009 richting de Assurantietussenpersoon aangegeven, dat zij er rekening mee moest houden dat NLP de verzekeringen van Jettsupport na het expireren van de contractstermijn op 1 januari 2010 niet als honderd procent leader zou vervangen.

Verzekeraar informeert JettSupport pas laat over zoektocht naar nieuwe verzekeraar

Op 2 november 2009 heeft bij JetSupport een incident plaatsgevonden tijdens de reparatie van een vliegtuig, waardoor een vliegtuig beschadigd is geraakt. De schade bedroeg ongeveer € 400.000,-.

Pas enige tijd na dit schadevoorval, informeerde Assurantietussenpersoon JettSupport over het feit dat zij aan het zoeken was naar een nieuwe leader c.q. verzekeraar. Daarbij was zij uitgekomen bij Global. Global was als enige bereid om aan JettSupport een verzekering te verstrekken, tegen een jaarpremie van € 625.000. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat binnen zes maanden door een externe partij een risico-inventarisatie bij JetSupport zou worden uitgevoerd.

NLP is bereid verzekering voorlopig voort te zetten bij gebrek aan nieuwe verzekeraar

Toen het bijna 1 januari 2010 was, en Assurantietussenpersoon nog geen nieuwe verzekeraar c.q. leader had gevonden, heeft de Assurantietussenpersoon NLP benaderd. Naar aanleiding daarvan heet NLP toegezegd dat de verzekering bij haar in ieder geval tot 4 januari 2010 zou worden verlengd. Op 4 januari 2010 heeft tussen JetSupport en NLP een gesprek plaatsgevonden. JetSupport heeft besloten de schade als gevolg van het schadevoorval van 2009 voor eigen rekening te nemen. Dat heeft ertoe geleid dat NLP akkoord is gegaan met een voorlopige dekking tegen een jaarpremie van € 250.000,-. Deze voorlopige dekking heeft gelopen tot 22 januari 2010. Vanaf 23 januari 2010 heeft de Assurantietussenpersoon de verzekeringen van JettSupport ondergebracht op de Engelse verzekeringsmarkt voor een jaarpremie van € 280.000,=.

In maart 2010 heeft Jettsupport de overeenkomst van opdracht met haar Assurantietussenpersoon beëindigd. JettSupport heeft de opdracht vervolgens verstrekt aan Willis Ltd om als haar assurantietussenpersoon op te treden. Vervolgens is de jaarpremie voor de verzekering van JettSupport flink gedaald, tot € 101.640,= ten aanzien van het jaar 2014.

JettSupport stelt assurantietussenpersoon aansprakelijk en verwijt haar te hoge jaarpremies

JettSupport heeft Assurantietussenpersoon vervolgens op 19 maart 2014 aansprakelijk gesteld. Daaraan heeft JettSupport ten grondslag gelegd dat Assurantietussenpersoon tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen. Assurantietussenpersoon is er niet in geslaagd een acceptabele dekking te realiseren voor het jaar 2010. Daarmee heeft zij haar zorgplicht ernstig geschonden. Het grootste verwijt van JettSupport is dat Assurantietussenpersoon te laat de markt is gegaan op zoek naar een nieuwe leader, waardoor JettSupport voor het schadevoorval in 2009 geen offertes heeft ontvangen met een marktconform premieniveau. Hiermee heeft Assurantietussenpersoon een nagenoeg onmogelijke onderhandelingspositie gecreëerd voor JettSupport. Die positie verslechterde doordat de reeds krappe tijd vorderde en op 31 december 2009 nog geen verzekeringsdekking was voor het jaar 2010. Door JetSupport niet in te lichten en te adviseren over hoe JetSupport diende om te gaan met de schade naar aanleiding van het schadevoorval van 2009 had JetSupport daarin geen keuze. Al deze omstandigheden resulteerden in torenhoge premiebedragen. De enorme premiestijging in 2010 en de doorwerking daarvan in de premies van 2011 en 2012 zijn uitsluitend aan het handelen van Assurantietussenpersoon te wijten en aan haar toe te rekenen. JettSupport vordert van Assurantietussenpersoon een schadebedrag van € 270.810,=, zijnde het verschil tussen de premies die JettSupport heeft betaald en de premies die JettSupport zou hebben betaald als Assurantietussenpersoon niet nalatig had gehandeld.

Rechtbank: Assurantietussenpersoon schendt zorgplicht wegens onvoldoende proactief handelen en schending informatieplicht

De rechtbank oordeelt dat de vraag aan de orde is of Assurantietussenpersoon de zorg heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Met het oog op haar zorgplicht, mag van Assurantietussenpersoon worden verwacht dat zij een proactieve houding aanneemt en haar opdrachtgever tijdig attendeert op gevolgen die hem bekend geworden feiten kunnen hebben voor dekking van in zijn portefeuille behorende verzekeringen. Reeds begin 2009 had NLP aangegeven jegens Assurantietussenpersoon dat zij de verzekering met JettSupport niet zou verlengen. JettSupport stelt dat dit pas op 23 december 2009 aan haar is medegedeeld. Op basis van de stukken uit het dossier, oordeelt de rechtbank dat niet blijkt dat Assurantietussenpersoon JettSupport eerder heeft geïnformeerd. Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag immers worden verlangd dat hij belangrijke informatie over de dekking van een verzekering op een duidelijke en heldere wijze met zijn opdrachtgever communiceert. Indien Assurantietussenpersoon ervoor kiest om dergelijke mededelingen niet op schrift te zetten, komt dat voor zijn rekening en risico. Volgens de rechtbank heeft JettSupport dan ook haar informatieplicht geschonden. Daarbij is wellicht nog belangrijker, dan ongeacht de schending van deze informatieplicht, Assurantietussenpersoon niet proactief heeft gehandeld nadat bleek dat NLP de verzekering in 2010 niet wilde prolongeren. Die omstandigheid vormde voor Assurantietussenpersoon immers een concrete aanleiding die noopte tot handelen: zij had immers de taak om jaarlijks voor JettSupport een leader te zoeken die een verzekering wilde afsluiten tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en premie. Assurantietussenpersoon had begin 2009 de markt op moeten gaan op zoek naar een nieuwe leader, daarmee heeft zij echter tot eind november 2009 gewacht. Assurantietussenpersoon heeft veel te laat geacteerd, ook daarom heeft zij haar zorgplicht geschonden jegens JettSupport. Assurantietussenpersoon wordt grotendeels aansprakelijk gehouden door de rechtbank voor de schade van JettSupport, zij dient een bedrag ad € 250.000,= aan schadevergoeding te betalen, vermeerderd met rente en kosten.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het afsluiten of wijzigen van verzekeringen? Of heeft u schade gelegen vanwege het onvoldoende proactief handelen van uw assurantietussenpersoon? Of heeft u een ander geschil met uw financieel adviseur, assurantietussenpersoon, bank of verzekeraar? De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met procederen tegen voornoemde instellingen. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant