Uitspraak: Financieel adviseur moet gevraagde beloning matigen na beëindigen overeenkomst van opdracht

De adviseur heeft consumenten geadviseerd en bemiddeld bij de financiering van een aangekochte woning. Voor zijn werkzaamheden heeft de adviseur € 3.650,- ontvangen.

De adviseur heeft de consumenten naar aanleiding van een eerste vrijblijvend gesprek drie berekeningen van potentiële geldverstrekkers toegestuurd. De consumenten hebben op een gegeven moment aan de adviseur laten weten zorgen te hebben over zijn onafhankelijkheid. Volgens de consumenten lijkt één van de drie opties wel erg veel op dat van een andere dienstverlener. In een reactie op die mail heeft de adviseur aangegeven de samenwerking te beëindigen.

De consumenten hebben via een andere adviseur een hypothecaire financiering kunnen afsluiten. De adviseur heeft het advies van de tweede adviseur nog met de consumenten besproken. Het advies van de tweede adviseur omvat in elk geval één geldverstrekker die ook door de adviseur is voorgesteld. Partijen verschillen van mening of en in welke mate een andere door de tweede adviseur aangedragen geldverstrekker, ook in het advies van de adviseur is betrokken.

De klacht en vordering

De consumenten zijn van mening niet verplicht te zijn het gehele bedrag behorend bij een volledig afgerond advies- en bemiddelingstraject aan de adviseur te betalen. De consumenten hebben hiervoor een viertal argumenten aangedragen:

  • Ten eerste stellen consumenten dat geen dienstverleningsovereenkomst is ondertekend.
  • Ten tweede stellen zij dat de algemene voorwaarden toepassing missen omdat deze niet op juiste wijze ter beschikking zijn gesteld. De adviseur heeft de voorwaarden namelijk via een link doorgemaild.
  • Ten derde is door de consumenten gesteld dat in strijd met de dienstverlenings-documenten van de centrale organisatie van de adviseur de kosten niet naar rato van de geleverde diensten in rekening worden gebracht.
  • Het vierde argument is gericht op het tussentijds beëindigen van de opdracht.
De beoordeling

Overeenkomst van opdracht De commissie overweegt dat sprake is van een overeenkomst van opdracht omdat de consumenten hem hiervoor hebben benaderd en hij dit heeft geaccepteerd. Het enkele feit dat die opdracht niet vooraf op schrift is gesteld, doet hieraan niets af, zo oordeelt de commissie.

Algemene voorwaarden De commissie stelt vast dat de het toesturen van een link met de voorwaarden inderdaad niet voldoende is. Dit heeft echter geen gevolgen voor de verdere beoordeling. Want als de door partijen gemaakte afspraken niet gelden, dient dit geschil te worden beoordeeld op basis van hetgeen in het BW is bepaald.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht De commissie stelt zich verder de vraag of de adviseur vanwege de tussentijdse beëindiging van de opdracht het volledige bedrag voor zijn dienstverlening in rekening mag brengen. In de wet is bepaald dat de opdrachtnemer bij een voortijdig einde van de overeenkomst van opdracht slechts bij uitzondering recht heeft op het volle loon. De opdrachtnemer heeft alleen dan recht op het volle loon als het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. De commissie is van oordeel dat van een dergelijke uitzonderingssituatie in dit geval geen sprake is.

De beslissing

De commissie is van oordeel dat de door de consumenten te betalen vergoeding dient te worden gematigd met 50%.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw adviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant