Uitspraak: Rabobank mocht bankrelatie met bloemenhandel stopzetten

Eiseres houdt zich bezig met de handel in bloemen en planten en daaraan gerelateerde producten. Tussen eiseres en Rabobank bestaat sinds april 2018 een overeenkomst rekening-courant.

Rabobank heeft op 18 juli 2018 ontdekt dat aandeelhouder 1 en aandeelhouder 2 aandeelhouder waren geworden van eiseres. Rabobank heeft hierover vragen gesteld aan eiseres.

Rabobank heeft bij brief van 30 augustus 2019 al haar overeenkomsten met eiseres opgezegd. In haar brief heeft Rabobank als reden voor de opzegging vermeld dat het beeld van eiseres dat haar bij het aangaan van de relatie is geschetst binnen een jaar in meerdere opzichten was veranderd, dat zij de transacties van eiseres onvoldoende transparant vond en dat er geen zakelijke binding meer van eiseres met Nederland was.

Op 8 september 2020 heeft de voorzieningenrechter Rabobank veroordeeld om de bankrelatie met eiseres volledig te herstellen en op de gebruikelijke wijze voort te zetten totdat in de bodemprocedure een oordeel is gegeven over de rechtsgeldigheid van de opzegging.

Het geschil

Eiseres vordert Rabobank te veroordelen de bankrelatie voort te zetten. Eiseres heeft als redenen voor haar vordering naar voren gebracht, dat Rabobank de bankrelatie met eiseres ten onrechte heeft opgezegd. Dit was niet mogelijk omdat er geen gegronde redenen voor opzegging waren.

De beoordeling

De beoordeling of sprake is van een aanvaardbare opzegging is volgens de rechtbank afhankelijk van een belangenafweging. Het belang van Rabobank bij de opzegging moet worden afgewogen tegen het belang van eiseres bij voortzetting van de bankrelatie en de overeenkomsten.

Volgens de rechtbank hoeft hier echter geen gegronde reden aan ten grondslag te liggen, zoals eiseres stelt.

Eiseres en Rabobank hebben met elkaar gesproken voordat eiseres in april 2018 klant van Rabobank werd. Tijdens dat gesprek heeft eiseres aangegeven dat de rekening zou worden gebruikt voor transacties met een totale omvang van ongeveer EUR 500.000,- per jaar. Volgens Rabobank is er tot april 2019 ongeveer voor EUR 8.000.000,- aan transacties over de rekening gelopen. Rabobank heeft verder in haar onderzoek vastgesteld dat de betalingen die eiseres ontvangt grotendeels afkomstig zijn van natuurlijke personen die in Rusland wonen.

Ook worden volgens Rabobank steeds aankopen gedaan voor ronde bedragen, wat volgens haar opvallend is. Bij aankoop van bloemen op een handelsplatform is het totale factuurbedrag normaal gesproken het resultaat van de koop van verschillende aantallen stelen van verschillende variëteiten en lengten die tegen verschillende prijzen worden verhandeld. Het is dan opvallend dat steeds voor ronde bedragen aankopen worden gedaan. Volgens Rabobank zijn dit allemaal indicaties dat er sprake is van het witwassen van geld.

Eiseres heeft bovengenoemde door Rabobank geconstateerde feiten en omstandigheden niet weersproken. Daarbij geeft eiseres volgens de rechtbank geen overtuigende verklaring voor de enorme toename van haar omzet en de aanmerkelijk grotere omvang van het aantal transacties dat via haar bankrekening loopt.

Volgens de rechter is de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. De maatregelen die eiseres heeft genomen om de risico’s van witwassen weg te nemen zijn pas na de opzegging genomen en worden daarom niet meegenomen in de toetsing van de belangenafweging.

De beslissing

De slotconclusie is dat de opzegging van de overeenkomsten niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was, omdat Rabobank een voldoende zwaarwegend belang had bij het opzeggen van de overeenkomsten in verhouding tot het belang van eiseres bij voortzetting daarvan. De vorderingen van eiseres zullen daarom worden afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant