Uitspraak: Voorzieningenrechter verbiedt Rabobank bankrelatie met coffeeshop op te zeggen

Eiseres exploiteert een coffeeshop. Zij heeft een bankrekening bij Rabobank. Per 1 januari 2021 heeft Rabobank haar beleid gewijzigd. Coffeeshops mogen vanaf dan maximaal 8.000 euro per maand contant opnemen.

Eiseres heeft als gevolg van het gewijzigde beleid een waardetransporteur ingeschakeld. Dit bedrijf brengt contant geld op bestelling op locatie. Eiseres ontvangt voor die dienst een factuur, die zij via de bankrekening bij Rabobank giraal betaalt. Rabobank was het niet eens met deze gang van zaken en heeft eiseres laten weten dat de opnamelimiet ook geldt voor geldbestellingen bij derden. Voor zover de contante opnames boven 8.000 euro komen en gebruikt zijn voor de inkoop van softdrugs is dat volgens Rabobank in strijd met haar beleid.

Rabobank waarschuwt eiseres vervolgens dat het niet-nakomen van de contractuele voorwaarden (zoals overschrijden van de opnamelimiet) gevolgen kan hebben voor de voortzetting van de klantrelatie.

Op 4 mei 2021 heeft eiseres Rabobank gedagvaard in een bodemprocedure. In die procedure vordert eiseres een verklaring voor recht dat het Rabobank niet geoorloofd is beperkingen aan de opnamelimiet te stellen en om geldbestellingen via derden te verbieden.

Het geschil

In dit kort geding vordert eiseres ten eerste dat zij minimaal voor een bedrag van 50.000 euro per maand geldbestellingen mag plaatsen bij derden. Ten tweede vordert eiseres veroordeling van Rabobank om de bankrelatie voor onbepaalde duur te continueren. Eiseres stelt dat het gewijzigde opnamebeleid van Rabobank de bedrijfsvoering continuïteit ernstig in gevaar brengt.

Het verweer

Rabobank voert gemotiveerd verweer dat er in de kern op neer komt dat zij gebonden is aan de bepalingen van de Wft, namelijk de verplichting tot integere bedrijfsvoering. Door de geldbestellingen bij derden (die via de betaalrekening worden betaald) loopt Rabobank het reële risico dat zij meewerkt aan zaken die haar integere bedrijfsvoering raken. De inkoop van softdrugs is immers strafbaar gesteld in de Opiumwet.

De beoordeling

De voorzieningenrechter is met eiseres van oordeel dat het terugschroeven van het aantal pinbetalingen niet als een reële en gewenste bedrijfsaanpassing van eiseres verlangd kan worden.

Het verbod van Rabobank om geldbestellingen te plaatsen bij de waardetransporteut brengt eiseres in een patstelling. Eiseres is voor haar bedrijfsvoering aangewezen op contant geld, terwijl zij de gelden op haar eigen betaalrekening hiervoor niet volledig kan aanwenden en haar betaalrekening ook niet mag gebruiken om de waardetransporteur te betalen.

Rabobank stelt alleen in meer algemene zin dat zij op basis van haar integriteitsbeleid moet voorkomen dat rekeningen die bij haar worden aangehouden gebruikt worden om strafbare feiten te faciliteren. Het enkele feit dat eiseres een coffeeshop is en de inkoop van softdrugs (aan de achterdeur) volgens de Opiumwet illegaal is, kan voor Rabobank onvoldoende aanleiding zijn te veronderstellen dat zij daarmee een integriteitsrisico loopt.

Ook een belangenafweging lijdt niet tot een ander oordeel van de voorzieningenrechter. Rabobank heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar integere bedrijfsvoering in gevaar komt, terwijl evident is dat eiseres door het beleid van Rabobank in de problemen komt.

De beslissing

De voorzieningenrechter staat eiseres toe geldbestellingen bij derden te plaatsen en af te wikkelen tot een bedrag van € 50.000,00 per maand en verbiedt Rabobank ten aanzien van dergelijke transacties beperkende maatregelen te nemen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie en neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant