Uitspraak: Bank onzorgvuldig gehandeld tegenover zelfstandig adviseur

A is werkzaam als zelfstandig adviseur. A werkt voor meerdere bedrijven waaronder voor X en Y. De bedrijven van X en Y hebben een bankrekening bij de Rabobank. Op enig moment heeft de bank aan A kenbaar gemaakt het onwenselijk te vinden dat hij bedrijven vertegenwoordigt zonder te beschikken over een bancaire volmacht of aanstelling als bestuurder. De bank heeft daarom besloten geen zaken meer te willen doen met A. De bank zou eventuele reputatierisico’s hebben geconstateerd.

Na een jaar heeft de advocaat van A gereageerd op de mededeling van de bank. A is het niet eens met de handelswijze van de bank en vordert dat het besluit wordt ingetrokken. A zou materieel en immaterieel door de bank worden benadeeld. Daarvoor wil A de schade verhalen.

Vordering

In kort geding wordt gevorderd dat de bank wordt veroordeeld het besluit in te trekken. Ook wordt gevraagd om een voorschotbetaling van 100.000 euro voor de geleden en nog te lijden schade.

Voorzieningenrechter

A heeft aangevoerd dat sprake zou zijn van financiële nood. Een deel van de inkomsten zou zijn weggevallen, aangezien hij de werkzaamheden bij de bedrijven van X en Y noodgedwongen niet meer kon verrichten. Ook zou geen recht bestaan op AOW wegens het verblijven in het buitenland en zou geen mogelijkheid bestaan om terug te vallen op een pensioenvoorziening. Volgens de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk gemaakt dat A inderdaad een spoedeisend belang heeft. Het gaat in dit kort geding om de vraag of de bank bij het nemen van haar besluit de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

De bank is gehouden een adequaat beleid te voeren (op grond van artikel 3:10 Wft). Dit beleid moet bijdragen aan een integere uitoefening van het bedrijf. Zo moet worden tegengegaan dat cliënten het vertrouwen in de bank of in de financiële markten schaden. De bank moet door middel van procedures en maatregelen afwijkende transactiepatronen opsporen en de risico’s voor het bedrijf bepalen.

De bank is daarnaast gehouden onderzoek te verrichten ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Zij kan een onderzoek doen naar de bron van middelen. Ook kan onderzoek worden gedaan naar bestaande klanten.

Uit openbare bronnen is gebleken dat A in verband werd gebracht met criminele activiteiten. A heeft langere tijd gebruik gemaakt van de bancaire faciliteiten en bankproducten zonder dat hij daartoe gerechtigd was. Toen de bank hierover vragen stelde aan A, heeft A hierover niet de waarheid verteld. Ook zou de bank geen zicht hebben in de daadwerkelijke relatie tussen A en de bedrijven van X en Y.

Het staat onvoldoende vast dat A zonder volmacht het beheer had over de rekeningen van X en Y. Het is niet vast komen te staan dat A onjuiste verklaringen heeft afgelegd. A heeft de belastende informatie weersproken. Ook heeft A weersproken dat de relatie tussen hem en X en Y niet duidelijk zou zijn. Er wordt door A duidelijkheid verschaft. De bank heeft niet voldoende duidelijk gemaakt waarom zij de gewenste inzichtelijkheid niet rechtstreeks van X en Y kon verkrijgen. Ook is niet duidelijk waarom er een reputatierisico zou bestaan. A heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het besluit niet berust op een deugdelijke onderbouwing. De bank is onzorgvuldig geweest.

De rechter oordeelt dat het besluit van de bank een deugdelijke onderbouwing mist. De bank heeft onzorgvuldig gehandeld ten aanzien van A. De rechter heeft aan de bank laten weten dat zij het besluit in moet trekken. Deze intrekking moet aan de bedrijven kenbaar worden gemaakt, op straffe van een dwangsom. De bank is onzorgvuldig geweest, maar dit betekent niet dat zij daarom schadevergoeding moet betalen. Het voorschot is afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant