Uitspraak: Aegon schendt zorgplicht door misleidende informatieverstrekking over gemiddelde rendementen

Door de advisering en bemiddeling van een assurantietussenpersoon heeft een consument een beleggingsverzekering bij AEGON Spaarkas N.V. (hierna: “Aegon”) afgesloten. De beleggingsverzekering betrof een spaarkasovereenkomst met een lijfrenteclausule. De jaarlijkse premie bedroeg fl. 10.702,- en werd belegd in het Aegon Mix Fonds. De ingangsdatum was 30 juni 1994 en de einddatum 30 juni 2014. Op de einddatum zou het opgebouwde vermogen in de vorm van een lijfrentekapitaal ter beschikking gesteld van de consument of bij overlijden aan zijn nabestaanden.

Consument stelt aanspraak te maken op hoger eindkapitaal

Consument heeft op de einddatum van zijn beleggingsverzekering een eindkapitaal ontvangen van € 168.733,-. Consument stelt dat dit bedrag veel te laag is. Volgens de consument heeft hij recht op een eindkapitaal dat iets lager is dan € 248.000,-, omdat op zijn beleggingen een rendement is gemaakt van 6,9% en uit het spaarcertificaat blijkt dat voornoemd eindkapitaal behoort bij een gemiddeld rendement van 7%. Aegon stelt dat consument geen aanspraak kan maken op vergoeding van het gemiddeld behaalde fondsrendement van 6,9%, maar op het gemiddelde behaalde productrendement op zijn verzekering van 4,31%. Volgens Aegon zijn de op de offerte en spaarcertificaten genoemde voorbeeldrendementen en bijbehorende kapitalen berekend op basis van productrendementen. Indien op de beleggingen van consument een productrendement van 7% zou zijn behaald – welk rendement destijds op zichzelf mogelijk was geweest – dan had consument het voorbeeldkapitaal ontvangen zoals vermeld in de verzekeringsdocumenten.

Volgens consument was informatieverstrekking door Aegon misleidend

In artikel 7 van de algemene voorwaarden van Aegon is bepaald dat er kosten en risicopremies worden ingehouden op de premie. Bij het bepalen van het fondsrendement is geen rekening gehouden met kosten en overlijdensrisicopremies, terwijl bij het productrendement er wel rekening mee is gehouden dat niet de volledige premie wordt belegd. Het productrendement is het rendement dat gemiddeld op iedere maandelijkse storting van de premies van Consument is behaald. De consument stelt dat deze informatieverstrekking door Aegon misleidend was.

Aegon heeft haar zorgplicht geschonden door verschil tussen het product- en fondsrendement niet adequaat toe te lichten

Het Kifid stelt voorop dat Aegon ingevolge de op haar rustende zorgplicht gehouden was om de consument bij het afsluiten van de verzekering juist en volledig te informeren over de wezenlijke kenmerken daarvan, teneinde hem in staat te stellen een goed geïnformeerde keuze te maken. Dit brengt mee dat het op de weg van Aegon lag om in de verzekeringsdocumenten duidelijk te vermelden dat de consument het productrendement vergoed krijgt en welk rendement (het product- of fondsrendement) als voorbeeldrendement in de documenten wordt genoemd. Door dit na te laten is Aegon toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht.

Ondanks zorgplichtschending zijdens Aegon wordt de vordering van de consument afgewezen

De vraag die vervolgens ter beantwoording voorligt, is in hoeverre de consument als gevolg van het handelen van Aegon schade heeft geleden. Daartoe moet een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie waarin de consument zich nu bevindt en de situatie waarin hij zich zou hebben bevonden indien Aegon niet zou zijn tekortgeschoten. De Commissie is van oordeel dat de consument als gevolg van het handelen van Aangeslotene geen schade heeft geleden. Consument heeft immers op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat als Aegon niet tekort zou zijn geschoten in haar informatieverplichting, hij een ander vergelijkbaar product zou hebben afgesloten, als dat al mogelijk was geweest, dat een hoger resultaat zou hebben opgeleverd dan het eindkapitaal dat hij heeft ontvangen. Ondanks dat Aegon dus haar zorgplicht heeft geschonden, wordt de vordering van de consument afgewezen, omdat de omvang van de schade niet is bewezen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder haar zorgplicht heeft geschonden door u bijvoorbeeld niet duidelijk in te lichten over kenmerken en risico's van de beleggingen? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:


Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant