Uitspraak: Koper voldoende gewezen op risico’s van zijn speculatie-aankoop

In deze uitspraak oordeelt het gerechtshof over de vordering van X tegen geïntimeerden Groza, Aktua en de notaris. X stelt dat de geïntimeerden hem onrechtmatig hebben behandeld door hem te misleiden omtrent de kans op waardevermeerdering van de grond, onvolledige informatie te verschaffen en zijn zorgplicht te schenden. Het gerechtshof oordeelt dat de geïntimeerden niet onrechtmatig hebben gehandeld en dat X voldoende op de hoogte was van de risico’s van zijn aankoop.

Aanleiding

X is een kweker van potplanten. Groza houdt zich bezig met de handel in percelen grond. Aktua is een vastgoedbemiddelaar die in opdracht van Groza investeerders zoekt. Aktua biedt grond die in het bezit is van Groza aan aan X. X koopt voor een bedrag van 1.046.044,80 euro verschillende percelen verspreid door Nederland.

Voor het sluiten van de koopovereenkomst dient X een vragenlijst in te vullen. Ook volgen er verschillende gesprekken tussen Groza en X. In deze vragenlijst en/of gesprekken wijst Groza X erop dat hij twee tot driemaal meer betaalt voor de grond dan Groza deed. Daarnaast delen Aktua en Groza mede dat zij geen financiële ondernemingen zijn waarop de ‘Wet financieel toezicht’ (Wft) van toepassing is. In de vragenlijst en de overeenkomsten is ook vermeld dat koper bekend is met het feit dat de grond geen jaarlijks rendement oplevert en dat er geen garantie is voor een waardestijging van de grond al dan niet door een bestemmingsplanwijziging.

Ten slotte bevatten de koopovereenkomsten de voorwaarde dat koper verklaart kennisgenomen te hebben van de brochure en informatie die behoort bij het verkochte. Na ondertekening van de volmacht die de notaris van Groza X heeft doen toekomen, heeft een medewerkster van de notaris gebeld met X om te verifiëren of hij op de hoogte was van de inhoud en consequenties van de koop. X heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de risico’s en deze te aanvaarden.

Eerste aanleg

In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat geen sprake is van een oneerlijke of misleidende handelspraktijk. Volgens de rechtbank heeft er geen onrechtmatige daad, toerekenbare tekortkoming of ongerechtvaardigde verrijking plaatsgevonden. X was volgens de rechtbank genoeg op de hoogte gesteld van de risico’s van zijn aankoop. Ook de notaris heeft volgens de rechtbank niet onrechtmatig gehandeld. Hij heeft geen reden gehad om aan wilsonbekwaamheid van X te twijfelen en heeft aan zijn beroepsmatige waarschuwingsplicht voldaan.

Vordering in hoger beroep

Volgens X hebben geïntimideerden, Groza, Aktua en de notaris, onrechtmatig gehandeld. Hij vordert dat het gerechtshof geïntimeerden hoofdelijk zal veroordelen tot betaling aan X voor een bedrag van 898.325,58 euro. Subsidiair en meer subsidiair vordert hij ontbinding van de overeenkomst en vernietiging van de overeenkomst, met een vergoeding van 1.046.044,80 euro. Mocht dit niet slagen vordert X nietigheid van de koopovereenkomst ook met 1.046.044,80 euro vergoeding. Daarnaast vordert X dat het gerechtshof de notaris zal veroordelen tot terugbetaling van een bedrag van 10.382 euro.

X vindt dus dat hij op het verkeerde been is gezet door Aktua en Groza. X stelt namelijk dat Aktua en Groza de kans op waardevermeerdering van de grond groot hebben laten lijken, terwijl deze volgens hem nihil is. Ze zouden hem dus niet goed genoeg gewezen hebben op de risico’s van zijn aankoop en onjuiste informatie hebben verschaft. Daarnaast stelt hij dat Groza en Aktua vergunningplichtig zijn in de zin van artikel 2:55 lid 1 Wft. Door zonder deze vergunning financiële producten te verhandelen hebben zij volgens X onrechtmatig gehandeld. De notaris heeft volgens X zijn zorgplicht geschonden door X niet genoeg op de risico’s van de aankoop te wijzen.

Oordeel van het hof

Het gerechtshof gaat niet in de vordering van X mee. Volgens het gerechtshof hebben Groza en Aktua X niet onjuist of onvolledig geïnformeerd. In de onderhandelingen en de koopovereenkomst zijn de risico’s van de aankoop voldoende besproken. Ook is aangegeven dat waardevermeerdering van de grond geen zekerheid was. De stelling van X dat de kans op waardevermeerdering nihil is, is volgens het hof niet voldoende onderbouwd. Het feit dat Groza geen vergunning had wordt door het hof niet meegenomen. Want ook als deze vergunning vereist was, heeft X vooralsnog geen vergoedbare schade geleden. Deze vergoedbare schade is een vereiste voor een onrechtmatige daad.

Ook de notaris heeft volgens het hof niet onrechtmatig gehandeld. Het behoort niet tot de taak van de notaris om te adviseren over transacties. Een dergelijke waarschuwingsplicht zou de onpartijdigheid van de notaris in gevaar brengen. Ook is uit de gesprekken van Groza en X gebleken dat X voldoende op de hoogte was van de risico’s. De notaris had dus geen reden X voor die risico’s te waarschuwen.

Lees de gehele uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam .

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten!

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant