Uitspraak: Consumenten kunnen mondelinge toezegging niet hardmaken

Consumenten hebben in 2015 de adviseur benaderd. Zij wilde advies bij de totstandkoming van een geldlening voor een woning. De adviseur heeft een adviesrapport opgesteld. Namens de consumenten heeft de adviseur een hypotheekaanvraag ingediend bij de geldverstrekker. Die geldverstrekker heeft een offerte uitgebracht voor 340.491 euro voor een rentevastperiode van 30 jaar. Consumenten hebben deze offerte geaccepteerd en ondertekend ter akkoord. Op 15 december 2015 is de akte de notaris gepasseerd.

De geldverstrekker laat op 13 maart 2017 aan de adviseur weten dat de risico-opslag op de hypotheekrente niet kan vervallen. Alleen op de renteherzieningsdatum kan de risico-opslag vervallen. Wanneer een nieuwe rentevastperiode wordt overeengekomen moet een boete worden betaald.

Adviseur heeft 784 euro aan consumenten betaald aan retourkosten. De geldverstrekker heeft 715 euro aan consumenten betaald voor compensatie.

De geldverstrekker heeft op 28 juli 2019 het rentetarief verlaagd. Op 7 oktober 2019 is nogmaals het rentetarief verlaagd naar 3,75%. Consumenten zij het hier niet mee eens en willen een rente van 3,5%. Zij willen dat de adviseur de additionele verlaging van 0,25% moet realiseren.

Vordering

Consumenten vorderen dat de rente naar 3,5% met terugwerkende kracht wordt toegepast. Ook vorderen zij een rentecompensatie of kosteloze oversluiting. Wanneer dit niet mogelijk is, dan vorderen consumenten ruim 40.000 euro voor, naar mening van de consumenten, een teveel betaalde rente.

Aan de vordering liggen de volgende argumenten ten grondslag.

 • Consumenten hebben de klacht bewust tegen de Adviseur ingediend, omdat de Geldverstrekker niet rechtstreeks met hen communiceert en al het contact via de Adviseur is verlopen. Consumenten hebben een overeenkomst met de Adviseur gesloten en het is de Adviseur die hen verkeerd heeft geadviseerd. Indien de Adviseur de Geldverstrekker niet had aangeraden, dan zouden Consumenten voor een andere geldverstrekker hebben gekozen;
 • Consumenten hebben in 2015 bewust gekozen voor een hypothecaire geldlening bij de Geldverstrekker, omdat zij door inbreng van eigen middelen na één jaar onder de grens van 90% van de marktwaarde zouden kunnen komen, waardoor de rente zou worden verlaagd van 3,9% naar 3,5%. Dit is door de Geldverstrekker telefonisch toegezegd aan de Adviseur, in het bijzijn van Consumenten. De Adviseur heeft vervolgens mondeling aan Consumenten toegezegd “wanneer jullie het volgend jaar geen verlaging zien, gewoon even een belletje naar [de Adviseur] en dan zorgen wij dat het geregeld wordt”;
 • de door de Adviseur geboden compensatie van € 784,82 over 2017 geeft al aan dat de Adviseur de mening van Consumenten, dat de rente 3,5% behoort te zijn, deelt;
 • de door de Geldverstrekker geboden compensatie van € 715,00 over 2017 geeft al aan dat de Geldverstrekker de mening van Consumenten, dat de rente 3,5% behoort te zijn, deelt;
 • de Adviseur heeft een eigen verplichting jegens Consumenten om ervoor te zorgen dat de Geldverstrekker de met Consumenten gemaakte afspraken nakomt. Indien de Adviseur dit nalaat, is zij aansprakelijk voor de door Consumenten geleden en te lijden schade;
 • Consumenten zijn tot slot ontevreden over de handelwijze en dienstverlening van de Adviseur met betrekking tot de afhandeling van hun klacht.
Beoordeling

De vraag die aan de commissie is gesteld is of de adviseur de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden door te handelen in strijd met hetgeen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht.

De verhouding tussen consumenten en de adviseur kan worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW), waarbij de adviseur e zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.

Consumenten hebben geen stukken kunnen inbrengen waaruit blijkt dat toezeggingen zijn gedaan om de rente naar 3,5% te verlagen. Het overmaken van een geldbedrag door de adviseur toont niet aan dat sprake is van schuldbekentenis. De adviseur kan in redelijkheid niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevorderde schadevergoeding. De klacht wordt ongegrond verklaard. De vorderingen worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over uw hypotheek, restschuld, het verhogen van opslagen of rente? Neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden uw vraag graag.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant