Uitspraak: ING moet lening conform afspraak omzetten naar variabele lening op basis van Euribor-tarief en te veel betaalde rente vergoeden

In deze uitspraak besloot de Commissie van Beroep dat ING niet aan haar zorgplicht heeft voldaan met betrekking tot het informeren van meneer E en zijn vrouw over de rente die zij dienden te betalen voor hun hypothecaire geldlening. Daarom dient ING het verschil tussen de daadwerkelijk in rekening gebrachte rente en de rente die op basis van het 1 maands Euribortarief verschuldigd zou zijn geweest, te vergoeden aan meneer E en zijn vrouw binnen zes weken.

Aanleiding

Meneer E heeft in 1998 een kredietfaciliteit bij ING afgesloten voor totaal f 565.000,- tegen een rentepercentage van 5,1 % en een rentevaste periode van vijf jaar. Op deze kredietfaciliteit zijn het ‘Clausuleblad – voorwaarden kredietfaciliteit(en), de Algemene Voorwaarden en de Bepalingen betreffende de bewaarneming van Effecten van toepassing verklaard. In 2004 loopt de rentevaste periode af. ING doet daarom meneer E een voorstel voor de condities van de nieuwe rentevaste periode. De rente zou dan 3,25 % per jaar zijn met een rentevaste periode van 12 maanden. In november 2007 heeft ING meneer E nog een renteaanbod gedaan. Vervolgens heeft de vrouw van meneer E een brief gestuurd aan ING. Daarbij stelt zij dat de totale hypothecaire schuld € 619.410,- bedraagt. Daartegenover staat een totale waarde van het onroerend goed van € 1.589.000,-.

Alle leningen zouden na afloop van de rentevaste periode worden omgezet naar een variabele lening op basis van Euribor-tarief

Meneer E en zijn vrouw zijn destijds overgestapt van Rabobank naar ING. Een medewerker van ING, meneer M, deed daarbij steeds een goede aanbieding met betrekking tot rente en voorwaarden. Tijdens de laatste afspraak met meneer M is besproken dat alle leningen na afloop van de termijn omgezet zouden worden naar een variabele lening op basis van het Euribor-tarief met een opslag van 0,8%. Dit is echter niet gebeurd. De vrouw van meneer E stelt dat hetgeen wat ING sinds die tijd in rekening heeft gebracht ‘ronduit absurd en tegen alle afspraken in’ is. Meneer M is ondertussen niet meer werkzaam bij ING en de overleggen verlopen daardoor veel stroever. De vrouw van meneer E stelt daarom dat ING, in afwachting van de beslissing van meneer E en zijn vrouw, alle leningen kan baseren op het Euribor-tarief met een opslag van 0,8%.

ING heeft de vrouw van meneer E vervolgens een brief gestuurd waarin is vermeld dat de hypotheek voor beide leningdelen op een variabel tarief staat op basis van het 1 maands Euribor. Na meerdere renteherzieningsvoorstellen zijn meneer E en zijn vrouw uiteindelijk akkoord gegaan met een rente van 4,82% per jaar met een rentevaste periode van 60 maanden, aldus de ING. Dit was echter volgens meneer E en zijn vrouw niet juist. Zij hebben daar per brief in september 2014 over geklaagd bij ING. In oktober 2014 stelt ING dat de aanpassing van het tarief naar een Euribor-rente met een vaste opslag van 0,8% niet mogelijk is. Dit omdat meneer E een Rentevaste lening heeft. Een Euribor rente is een variabele rente en kan daarom niet worden toegepast op een rentevaste lening.

Gemachtigde van consumenten verzoekt ING rente met terugwerkende kracht om te zetten naar variabele rente

Meneer E en zijn vrouw hebben in december 2014 een klacht ingediend bij ING. ING heeft deze klacht vervolgens afgewezen waarnaar meneer E en zijn vrouw per e-mail, zowel in januari als in maart 2015, bezwaar hebben gemaakt tegen deze afwijzing. Ook deze bezwaren zijn door ING afgewezen. Meneer E en zijn vrouw hebben vervolgens een advocaat ingeschakeld die ING heeft verzocht de rente met terugwerkende kracht om te zetten naar een variabele lening op basis van het 1 maands Euribortarief met een opslag van 0,8%. De advocaat heeft daarnaast ING ook aansprakelijk gesteld voor de door meneer E en zijn vrouw geleden schade. Ook dit verzoek heeft ING afgewezen.

De vrouw van meneer E heeft uiteindelijk een klacht ingediend bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening. Daarbij vordert zij vergoeding van de sinds 1 februari 2008 door haar te veel betaalde rente. Tijdens het indienen van het klachtformulier bedroeg de schade naar schatting € 50.000,-. De Geschillencommissie heeft overwogen dat de bewijslast op de vrouw van meneer E rust. Zij heeft tegenover de betwisting van ING onvoldoende bewijs geleverd van haar standpunt waardoor haar klacht is afgewezen. Daarnaast is er volgens de Geschillencommissie geen sprake van een nadeel voor meneer E.

Zorgplichtschending door ING wegens niet informeren over rente hypothecaire geldlening

De vrouw van meneer E stelt vervolgens hoger beroep in tegen de beslissing van de Geschillencommissie bij de Commissie van Beroep. Volgens haar was er, anders dan de Geschillencommissie had geoordeeld, wel degelijk overeenstemming over de te hanteren variabele rente. Volgens de vrouw van meneer E had ING, mede in verband met haar zorgplicht, minimaal moeten informeren of zij een andere rente van toepassing wilde laten zijn. ING heeft meneer E tussen 2008 en 2014 niet geïnformeerd over het hanteren van een vaste rente en de hoogte daarvan. Dit heeft zij ook niet kunnen opmaken uit de aan haar toegezonden bankafschriften, aldus de vrouw van meneer E.

ING stelt dat meneer E zijn klachtplicht heeft geschonden nu hij maandelijks bankafschriften ontving waaruit moet zijn gebleken dat ING een vaste rente in rekening bracht. De Commissie verwerpt dit betoog echter. Zolang meneer E niets anders werd medegedeeld door ING mocht hij ervan uitgaan dat ING conform de gemaakte afspraak rente in rekening bracht. Van ING mocht worden verwacht dat zij, bij twijfel over de juistheid van de mededeling van de vrouw van meneer E over hetgeen met meneer M zou zijn afgesproken, die afspraak eind 2007/begin 2008 zou hebben geverifieerd. Dit heeft zij nagelaten.

ING moet verschil tussen in rekening gebrachte rente en Euribortarief vergoeden aan consumenten

Het beroep van de vrouw van meneer E slaagt en de uitspraak van de Geschillencommissie kan niet in stand blijven. De vorderingen van de vrouw van meneer E worden toegewezen. ING dient binnen zes weken een berekening te verstrekken van het verschil tussen de door haar daadwerkelijk in rekening gebrachte rente en de rente die op basis van het 1 maands Euribortarief met een opslag van 0,8% verschuldigd zou zijn geweest. Het door ING berekende verschil dient zij vervolgens binnen zes weken aan meneer E en zijn vrouw te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Gaat uw bank ook tot verhoging of wijziging van de variabele lening over, en bent u van mening dat dit op grond van de gemaakte afspraken niet is toegestaan, kom dan in actie. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant