Uitspraak: Rabobank mag geen pandrecht vestigen bij aangaan hypotheek

Mevrouw X is op zoek naar financiering voor een door haar te kopen woning. Eind 2016 heeft zij hiervoor een gesprek bij Rabobank. In het gesprek worden de mogelijkheden besproken. Dit leidt tot een hypotheekadviesgesprek met Rabobank dat plaatsvindt op 12 januari 2017. Enkele dagen na dit gesprek ontvangt mevrouw X de offerte voor de hypotheek. Twee weken later ondertekend X de offerte waarmee de overeenkomst wordt gesloten. In de offerte staat dat mevrouw voor de lening een hypotheekrecht op haar woonhuis moet vestigen ten behoeve van Rabobank.
In maart 2017 ontvangt mevrouw X de offerte. Deze tekent zij voor de notaris voor akkoord. In deze akte is naast de vestiging van een hypotheekrecht ook de vestiging van een pandrecht opgenomen. Dit pandrecht ziet op alle roerende zaken die de woning, waar het hypotheekrecht op rust, duurzaam zullen dienen. In de gesprekken heeft mevrouw al aangegeven bezwaar te willen maken tegen de vestiging van de pandakte. Mevrouw X heeft de notariële akte ondertekend omdat zij geen andere keus had dan de akte te ondertekenen. Zij heeft wel een voorbehoud gemaakt over de vestiging van het pandrecht zodat zij de verpanding ter discussie kan stellen.

Er moet een nieuwe notariële akte komen

Mevrouw X dient een klacht in bij de Geschillencommissie van het Kifid. Zij vordert dat op kosten van Rabobank een nieuwe hypotheekakte wordt opgesteld. Dit maal zonder de vestiging van het pandrecht. Mevrouw X is van mening dat uit de overeenkomst die zij is aangegaan met Rabobank, niet volgt dat er een pandrecht gevestigd zal worden. In de offerte stond volgens haar duidelijk dat het enkel gaat om een hypotheekrecht. Had de bank een pandrecht willen vestigen dan had zij dit vanaf het begin duidelijk moeten maken en niet zomaar het pandrecht opnemen in de notariële akte.

Pandrecht mocht door Rabobank niet worden opgenomen in de hypotheekakte

Het Kifid stelt vast dat mevrouw X en Rabobank niet hebben onderhandeld over het pandrecht. Mevrouw X stelt dat de vestiging van het pandrecht niet voortkomt uit de overeenkomst. Rabobank is van mening dat dit wel uit de overeenkomst blijkt. Voor de uitleg van hetgeen partijen zijn overeengekomen is volgens het Kifid niet alleen de overeenkomst zelf van belang. Alle documentatie die mevrouw X heeft ontvangen moet worden meegenomen in de beantwoording van die vraag. In dit geval heeft mevrouw X naast de offerte ook de Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen, de Algemene voorwaarden voor hypotheken en de Algemene bankvoorwaarden ontvangen. In dit geval zijn de Algemene voorwaarden voor hypotheken het meest relevant.
Het Kifid is van oordeel dat wanneer men de Algemene voorwaarden voor hypotheken samen met de overeenkomst leest, een vestiging van het pandrecht niet voortkomt uit de hypotheekofferte. Er wordt zowel in de overeenkomst als in de Algemene voorwaarden niet gesproken over de vestiging van een pandrecht op roerende zaken. Rabobank had volgens het Kifid het pandrecht dus niet mogen opnemen in de hypotheekakte.
Nu blijkt dat Rabobank verkeerd heeft gehandeld oordeelt het Kifid dat de vordering van mevrouw X kan worden toegewezen. Rabobank moet binnen acht weken een nieuwe hypotheek akte opmaken zonder dat daarin het pandrecht is opgenomen. Dit gebeurt op kosten van Rabobank.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant