Uitspraak: Rabobank schendt zorgplicht bij herfinanciering onroerend goed (eigen zaak)

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij vonnis d.d. 7 mei 2014 geoordeeld dat een lokale Rabobank haar zorgplicht tegen een particulier had geschonden. Deze persoon had drie panden in eigendom voorzien van drie hypothecaire financieringen. Deze financieringen liepen bij andere banken dan de Rabobank. Deze financieringen waren allen aflossingsvrij maar eraan gekoppeld waren diverse beleggingsdepots die elk een groeidoelstelling hadden, met dus als uiteindelijk doel om de betreffende hypothecaire leningen op termijn af te lossen.

Deze particuliere klant was tevens ondernemer en kwam via derden bij de Rabobank terecht. Het doel was het verkrijgen van liquide middelen middels herfinanciering van de drie onroerende zaken of een zakelijke financiering van de Rabobank. De onderneming van deze ondernemer had dringend behoefte aan een financiële injectie. Er moest geld komen.
De Rabobank wilde deze ondernemer niet zakelijk financieren en pakte de privésituatie van deze particulier als uitgangspunt. Alle hypotheken zouden tot één geheel worden gemaakt. Door alle beleggingsdepots af te kopen en de opbrengst daarvan in mindering te brengen op de hoofdsom van de lening, zou ondanks de kosten per saldo zou een bedrag overblijven, welk bedrag deze ondernemer vervolgens in zijn onderneming kon steken ter financiering van zijn onderneming.

De Rabobank ziet tijdens het adviestraject over het hoofd dat een andere bank een recht van hypotheek heeft in verband met een zakelijke borgstelling. Wilde de herfinanciering doorgang kunnen vinden, diende deze bank betaald c.q. afgelost te worden. De financieringsopzet van de Rabobank voorzag hier niet in. Daarbij daalden de koersen op de beurzen als gevolg van de financiële en kredietcrisis verder en verder. Dit leidde ertoe dat – met het vorderen van de tijd – de af te kopen beleggingsdepots in waarde daalden. De Rabobank paste de financieringsopzet niet op dit feit aan. Tot en met het passeren van de hypotheekaktes bij de notaris werd deze klant door de Rabobank voorgehouden dat het hoofddoel van deze herfinanciering, te weten: het verkrijgen van liquide middelen om te kunnen investeren in diens onderneming, gerealiseerd zou worden. Na het passeren van de aktes bleek echter dat er geen liquide middelen resteerden, maar een bedrag aan de bank te betalen. Als gevolg hiervan raakt deze persoon zowel zakelijk als privé (verder) in de financiële problemen. Onder meer ontstonden er achterstanden op de hypotheek. Een faillissement van de onderneming kon ternauwernood worden voorkomen.

Deze klant van de Rabobank beklaagt zich bij bank waar hij geen dan wel niet voldoende gehoor vindt. Vervolgens zoekt deze klant van de Rabobank zijn heil bij het Financiële Klachten Instituut, het Kifid te Den Haag. Deze instantie wordt (tegenwoordig via een stichting) betaald door het Nederlandse bank- en verzekeringswezen. De Ombudsman Financiële Dienstverlening verklaart de klacht van deze consument ongegrond.

Oordeel rechtbank: Herfinanciering past niet

De klant van de Rabobank raakt vervolgens in contact met Financieel Recht Advocaten. Na een uitgebreid advies omtrent kansen en risico's wordt besloten om de Rabobank aansprakelijk te stellen voor de geleden en nog te lijden schade. De Rabobank wijst de claim af. Vervolgens is deze cliënt van Financieel Recht Advocaten genoodzaakt zijn casus voor te leggen aan de burgerlijke rechter. De Rechtbank stelt de cliënt van Financieel Recht Advocaten volledig in het gelijk. Kort samengevat, oordeelt de Rechtbank dat de Rabobank tekort geschoten is in haar contractuele zorgplicht door te verzuimen deze klant er tijdig op te wijzen dat de beoogde uitgangspunten van de herfinanciering niet werden gehaald én zich ervan te vergewissen dat dit feit ook door deze klant werd begrepen. De Rabobank wordt 100% aansprakelijk gehouden voor de schade van deze cliënt.

Na ontvangst van dit vonnis tekende de Rabobank geen hoger beroep aan. Via onderhandelingen zijn de Rabobank en de cliënt van Financieel Recht Advocaten tot een reële schadevergoeding gekomen en is de zaak in der minne geschikt waardoor verder procederen ook werd voorkomen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een klacht over uw bank ten aanzien van een (her-)financiering? Of heeft u schade geleden als gevolg van een zorgplichtschending door uw bank? Klik hier om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:


 

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant