Uitspraak: Assurantietussenpersoon niet aansprakelijk voor ontbreken van dekking voor schade

Y b.v. (hierna: Y) voerde een onderneming die zich onder meer bezig hield met de verhuur van vorkheftrucks met en zonder chauffeur. Op 8 oktober 2003 heeft Y via haar toenmalige assurantietussenpersoon ING Bank een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen (hierna: AVB) afgesloten bij Aegon.

Met ingang van 18 oktober 2006 is Z de assurantietussenpersoon van Y geworden. De AVB behoort tot de portefeuille van Z.

Op 16 december 2010 is Y de opdracht gegeven om met een vorkheftruck met chauffeur een kist te lossen met daarin een printer van 5.000 kg. Bij het lossen is de kist van de vorkheftrucklepels en tegen het bedrijfspand van Beheersmaatschappij Guni Groep B.V. (hierna: Guni Groep) aan gevallen. De printer behoorde toe aan Guni Groep. Zowel het pand als de printer zijn beschadigd.

Aegon heeft aan Y laten weten dat de schade aan de gevel van het pand van Guni Groep wel verzekerd is onder de AVB, maar de schade aan de printer niet. Daarbij heeft Aegon gewezen op de opzichtclausule en toegelicht dat [Y] de lading in bewerking of behandeling had en dat om die reden dekking voor de schade aan de lading ontbreekt.

Guni Groep heeft op 7 februari 2011 Y gedagvaard op grond van wanprestatie dan wel onrechtmatige daad en schadevergoeding gevorderd. De rechtbank heeft de vorderingen van Guni Groep tegen Y afgewezen.

Na het schadevoorval bleek dus dat Y niet goed verzekerd was. Y heeft Z aansprakelijk gesteld voor alle schade die Y als gevolg daarvan lijdt en nog zal lijden. Y heeft daaraan ten grondslag gelegd dat Z niet de zorg heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon verwacht mag worden.

De beoordeling

X is rechtsopvolgster van Y. Zij heeft van de curator in het faillissement van Y de vorderingen gekocht zoals die in deze procedure namens Y. De in hoger beroep verdedigde grondslag van de vordering op de assurantietussenpersoon verdraagt zich volgens het hof niet met ‘object van koop’ zoals dat is omschreven in deze koopovereenkomst tussen X en de curator. Dit betekent dat de vorderingen van X moeten worden afgewezen

Toch ziet het hof aanleiding ook het inhoudelijke geschil tussen partijen te behandelen, omdat dat de kern is van hetgeen partijen verdeeld houdt. Het gaat om de vraag of Z jegens Y is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als assurantietussenpersoon. Er wordt hier dus gekeken naar de zorgplicht van Z.

De rechtbank heeft de vorderingen van Y om twee redenen afgewezen. In de eerste plaats heeft de rechtbank vastgesteld dat de bestuurder van Y ervan op de hoogte was dat ‘opzicht’ niet valt onder de dekking van de AVB.

In de tweede plaats kon volgens de rechtbank op basis van de stellingen van Y niet worden vastgesteld dat het opzichtrisico door Y eenvoudig had kunnen worden bijverzekerd.

Op grond van hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd wordt vastgesteld dat Z voorafgaand of bij het aangaan van de opdrachtrelatie heeft gesproken met D over de bedrijfsvoering van Y en dat de lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd en beoordeeld. Haar is niet verteld dat de verhuur van heftrucks met chauffeur tot de bedrijfsuitoefening behoorde. Verder heeft Z bij de Kamer van Koophandel de hoedanigheid van Y opgevraagd en daaruit viel niet af te leiden dat Y zich bezighield met de verhuur van heftrucks met chauffeur. Uit de folder en verhuurtarievenlijst bleek dit wel, maar X stelt niet gemotiveerd dat deze stukken namens Y aan Z zijn verstrekt. Er moet dus van worden uitgegaan dat Z van de verhuur van heftrucks met chauffeur niet op de hoogte was, zodat zij naar aanleiding daarvan Y niet kon waarschuwen voor de gevolgen daarvan. Z heeft dus niet haar zorgplicht geschonden jegens Y.

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw assurantietussenpersoon en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant